تعیین پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری تخصصی، گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

طراحی در معماری تحت تأثیر عوامل مختلفی تکوین یافته است. هر طراحی دارای ویژگی­ های منحصر به خود است. با این حال مؤلفه زمان و تحولات فرهنگی و اجتماعی تبدیل به عاملی مهم در مواجه با فرایند طراحی  معماری است. مسئله قابل بررسی در این پژوهش شناخت تکوین فرایند طراحی معماری است. روش انجام این پژوهش، استفاده از مطالعات اسنادی و روش توصیفی تحلیلی، مدل­ها و نظری­های فرایند طراحی معماری بر اساس سیر تاریخی آنها  است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد یکی از مهمترین نقطه ضعف­های مدل های رایج فرایند طراحی معماری، خطی بودن سیر حرکت از مساله به راه حل بوده و این امر منجر به عدم تحلیل جوانب مسئله و عدم تطبیق راه حل ­ها با مسئله گشته و طراح را تشویق به تقدم الگوهای گزینشی برای هدایت فرایند تصمیم گیری نموده است. در برخی مدل ­ها، سیر خطی مسئله به راه حل در حالتی افراط آمیز منجر به واسازی مسئله اصلی به مسائل خرد و تولید راه حل ­های غیرکاربردی گردیده که در عمل پاسخ دهنده مسائل طراحی نمی­ باشد. نتایج پژوهش منجر به تبیین و طبقه ­بندی پارامترها و شاخص های مساله محوری در فرایند طراحی معماری گردیده که با تعریف و تبیین ریزپارامترهای ذیل هر دسته، این پژوهش را در مسیر ایجاد خلاقیت در کشف متدها و روش­ های جدید و نوآورانه برای مسئله گشایی در فرایند طراحی معماری هدایت کرده است.

اهداف پژوهش:
1. شناسایی پارامترها و شاخص ­های مسئله محوری در فرایند طراحی معماری.
2. بررسی امکان دستیابی به مدل ­های جامع طراحی معماری.

سؤالات پژوهش:
1. فرایند طراحی در معماری دارای چه پارامترهایی است؟
2. چگونه می­توان با مطالعه فرایند طراحی معماری به مدل­ های جامع طراحی معماری دست یافت؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Parameters and Indicators of Problem-Solving Issues in the Process of Architectural Design

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi
  • Mohammad Reza Namdari
  • Abbas Habibi
PhD, Department of Architectural Engineering, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Design in architecture has evolved under the influence of various factors. Each design has its own unique features. However, the component of time and cultural and social developments has become an imperative factor in the process of architectural design. The subject examined in this research is understanding the evolution of the architectural design process. The method of this research is carried out via documentary studies and is based on a descriptive-analytical method considering models and theories of the architectural design process based on their historical course. Findings show that one of the most chief weaknesses of common models of architectural design process is the linearity of the path from problem to solution and this leads to lack of analysis of aspects of the problem and mismatch of solutions with the issue under study. Moreover, this has encouraged the designer to prioritize selective patterns to guide the decision-making process. In some models, the linear path of the problem to the solution in the extreme case leads to the deconstruction of the main problem into micro-problems and the production of non-practical solutions that in practice do not answer the design problems. The results of the research lead to the explanation and classification of parameters and problem-oriented indicators in the process of architectural design.
Research aims:
1. To identify the parameters and indicators of the problem-solving issues in the architectural design process.
2. To investigate the possibility of achieving comprehensive architectural design models.
Research questions:
1. What are the parameters of the design process in architecture?
2. How can comprehensive architectural design models be achieved by studying the architectural design process?

کلیدواژه‌ها [English]

  • architecture
  • design process
  • indicators
  • problem-solving
لاوسون، برایان. (1395). طراحان چگونه می­اندیشند: ابهام زدایی از فرایند طراحی. ترجمه حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ناری قمی، مسعود. (1394). پارادایم های مساله در معماری. تهران: انتشارات علم معمار.
پیوتروسکی، کریستین. (1394). حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان. ترجمه سید مسلم سیدالحسینی، تهران: انتشارات طحان.
حجت، عیسی. (1389). مشق معماری، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
خیراللهی، مهران. (1392). دست نگاره های خیالی در فرآیند طراحی معماری. هویت شهر، (14)7، صص 82-71.
دورک، دانا پی. (1389). برنامه دهی معماری: مدیریت اطلاعات برای طراحی. ترجمه سید امیر سعید محمودی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دانشگرمقدم، گلرخ. (1390). مساله طراحی: بررسی ابعاد، ویژگی ها و دامنه آن در فرآیند آموزش معماری. مقاله پانزدهم در مجموعه مقالات چهارمین همایش آموزش معماری، دانشگاه تهران.
رضایی، محمود. (1393). بازنگری فرآیند طراحی: رمزگشایی قیاس به عنوان روش اصلی آفرینش فضا و فرم، هویت شهر، (18)8، صص 71-80.
محمودی، سید امیر سعید. (1377). آموزش روند طراحی معماری به­ کارگیری استعدادهای نهفته دانشجویان، هنرهای زیبا، ش 4و5، صص 81-75.
Albanese, M. A., & Mitchell, S. (1993). " Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues": Correction. 68(1), pp. 52-81.
Agabani, F.A. (1980). Cognitive Aspects in Architectural Design Problem Solving, PHD thesis, University of Sheffield.
Chen, C. (2010). "Teaching Problem Solving and Database Skills that Transfer", Journal of Business Research, vol.63, pp. 175-188.
Cross, N. (2007). From a Design Science to a Design Discipline: Understanding Designedly Ways of Knowing and Thinking, Chapter 2 in Design Research Now Essays and Selected Projects, Germany, Birkhauser.
Dorst, K and Cross, N. (2001). Creativity in the Design Process: Co-evolution of the Problem Solution. Design Studies 22(5). Pp.425-437.
 Eckert, C and Stacey, M. (2000). Sources of Inspiration: A Language of Design. Design Studies 21(5), pp. 523-538.
Gregory, S. A. (1966). The Design Method, London. Butterworths
Hertzberger, H. (1991). Lessons for Students in Architecture, Rotterdam, Uitgeverij 010.
Lawson, B. R. (1993). Parallel Lines of Thought, Languages of Design 1(4), pp.357-366.
Lawson, B. R. and Pilling, S. (1996). The Cost and Value of Design, Architectural Research Quarterly 4(1), pp. 82-89.
Pena, W. M and Parshall, S. A. (2001). Problem Seeking: An Architectural Programming Primer, New York, John Wiley & Sons Inc.
Reichenbach, Bruce R. (2001). Introduction to Critical Thinking, Boston, McGraw-Hill.
Weisberg, R. W. (2006). Creativity: Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention and the Art, USA, John Wiley & Sons Inc.