الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار، حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار، حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ias.2020.253836.1414

چکیده

ایجاد و تأسیس مجلس شورای اسلامی بدون توجه به کارکردهای خاص و نحوۀ ویژه گزینش اعضای آن که از فلسفه و ماهیت شکل‌گیری مجالس عالی در طی ادوار مختلف منبعث شده صرفاً به بروکراسی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر فاقد اثر خواهد انجامید. این فرایند نه‌ تنها نمی‌تواند نیازها و خلاءهای امروز کشور را تأمین نماید بلکه ساختار تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران را کند و فربه‌تر می‌کند. چه‌بسا موجب اطالۀ قانون گذاری و تأخیر در روند توسعه و تکامل کشور نیز می‌شود. در حقوق انتخابات، چگونگیِ نامزدی در انتخابات مستلزم شرایطی است و یکی از مهم‌ترین موضوعاتِ نظام‌های انتخاباتی، «شرایط داوطلبان انتخابات» است. این وضعیت بیانگر اهمیت موضوعِ شرایط داوطلبان انتخابات است. نگاهی به منظومۀ انتخاباتی مجلس شورای اسلامی ایران گویای آن است که قانون‌گذاران هر شرایطی را برای نامزدهای انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده‌اند. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی تلاش کرده‌اند تا به بررسی الگوی پینشهادی برای گزینش بهتر نمایندگان ارائه دهد. نخست اینکه نظام انتخاباتی ایران در مورد داوطلبان، توأمان دو شرطِ عینی» نظیر شرط سن و شرط ذهنی» مانند اعتقاد به اسلام را تعیین‌کرده است؛ دوم، نظام حقوقی ایران با شناسایی شرط داشتن مدرک تحصیلی نسبت به برخی از کشورهای دیگر پیشتاز است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که از طریق بسترسازی برای ورود اهل هنر، فن و علم به مجلس می‌توان زمینه را برای توسعۀ همه جانبۀ کشور و ایجاد یک مجلس شورای اسلامی کارآمد فراهم ساخت.

اهداف پژوهش:
1. بررسی نحوۀ عضویت در مجلس شورای اسلامی ایران.
2. بررسی الگوی پیشنهادی عضویت اصحاب علم، فن و هنر در مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا.

سؤالات پژوهش:
1. فرایند و ماهیت عضویت در مجلس شورای اسلامی در ایران چگونه است؟
2. از طریق چه الگویی می‌توان زمینه را برای عضویت اصحاب علم، فن و هنر در قوۀ مقننه فراهم ساخت؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposed model of membership of science, technology and art in the Islamic Consultative Assembly of Iran

نویسندگان [English]

  • Hamed Abedin Nezhad 1
  • Askar Jalalian 2
  • Behroz Behbodian 3
1 PhD Candidate in Public Law, Department of Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Iran.
2 PhD, Associate Professor, Public Law, Department of Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
3 PhD, Assistant Professor, Public Law, Department of Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Now that we are trying to address our proposed model and examine the possible position of the second parliament in the system of the Islamic Republic of Iran, nearly forty years have passed since the constitution of the Islamic Republic of Iran and almost thirty years have passed since its amendment in 1989. The weaknesses and strengths of its principles have been revealed to everyone, especially lawyers. In an article entitled "The need to establish a second parliament in the Islamic Republic of Iran" in this quarterly, the author examines the weaknesses and shortcomings of our legislative structure in the constitution The other has led the Islamic Consultative Assembly. But the establishment of such an institution, regardless of the specific functions and special way of selecting its members, which originated from the philosophy and nature of the formation of supreme councils during different periods, will only lead to bureaucracy and a number of ineffective decision-making institutions It should provide the legislative structure of the Islamic Republic of Iran and make it fatter,
Research purposes
1- The proposed model of membership of scholars in the Islamic Consultative Assembly of Iran
2- The proposed model of membership of the people of art in the Islamic Consultative Assembly of Iran
Research questions
1- How to use the proposed model of membership of scholars in the Islamic Consultative Assembly of Iran
2- How to use the proposed model of membership of art and artists in the Islamic Consultative Assembly of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Parliament
  • Arts and Crafts
  • Senate
  • Islamic Consultative Assembly
ابوالحمد، عبدالحمید. (1370). مبانی سیاست (جامعه‌شناسی سیاسی ). جلد اول، چاپ ششم، تهران: انتشارات توس.
الیوت، کاترین و ورنون، کاترین. (1382). نظام حقوقی فرانسه. ترجمه: صفر بیگ‌زاده، تهران: انتشارات دفتر مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
دادفر، حبیب. (1343). پارلمان. تهران: انتشارات اطلاعات.
شیخ‌الاسلامی، محسن. (1380). حقوق اساسی تطبیق. شیراز: انتشارات کوشا مهر.
عالیخانی، محمد. (1373). حقوق اساسی. تهران: انتشارات دستان.
قاضی شریعت پناهی، ابولفضل. (1383). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ یازدهم، تهران: نشر میزان.
هاشمی، سیدمحمد. (1384). حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. تهران: نشر میزان.