تاثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه ولایت ایرانشهر

3 استادیار گروه زبان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

10.22034/ias.2020.253125.1399

چکیده

رویکرد پیکره بنیاد، رویکردی است که در دهه های اخیر دیدگاه محققین را نسبت به تدریس زبان و استفاده از آن تغییر داده است. بر طبق تعریف باربیری و اکارت (2007)، زبانشناسی پیکرهای رویکردی برای مطالعه زبان است که با استفاده از مجموعه­های اصولی رایانه­ای متنی، الگوهای استفاده از زبان را بررسی می­کنند. با توجه به فقدان مطالعات تحقیقی نظام­مند و منسجم در این زمینه، تحقیق حاضر بررسی استعاره بر یادگیری زبان خارجی را مورد بررسی قرار داده است . بدین مــنظور پس از انــتخاب 90 زبان آموز زن و مرد در چندین آموزشگاه زبان، ابتدا برای همگن کردن آنها از نظر مهارت زبانی و طبقه­بندی به دو سطح مهارتی متوسط و پیشرفته، آزمون تعیین سطح آکسفورد از آنها به عمل آمد. سپس پژوهشگر از طریق بسامد نگار اینترنتی (COCA) چندین جمله را که اصطلاحات مورد نظر محقق در آن به کار رفته است را به صورت تصادفی انتخاب نمود. به گروه شاهد لیستی از اصطلاحات و معانی آنها و به گروه آزمایشی همان اصطلاحات ولی به همراه جملاتی که آن اصطلاح در آن به­کار رفته است، داده شد. پس از دو هفته آزمون استعاره از هر دو گروه گرفته شد. داده­های جمع­­آوری شده به­طور استنباطی و با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک سویه تجزیه و تحلیل شد. یافته­های پژوهش حاکی از تأثیر استفاده از استعاره و تزئینات پوسترهای آموزشی در افازیش یادگیری زبان خارجی در حافظه است.
اهداف پژوهش:

بررسی نقش استعاره و تزیینات پوستر آموزشی در یادگیری.
بررسی نقش استفاده از استعاره در افزایش یادگیری و تثبیت مطالب زبان خارجی در حافظه.

سؤالات پژوهش:

بررسی نقش استعاره و پوسترهای آموزشی در یادگیری.
استفاده از استعاره چه نقشی در افزایش یادگریری و تثبیت مطالب زبان خارجی در حافظه دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using metaphors and decorations in educational posters on increasing the rate of learning and consolidation of foreign language in memory

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezayinejad 1
  • Mehdi Mohamadinia 2
  • Ahmad mojavezi 3
1 PhD student in Linguistics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Linguistics, Iranshahr University
3 Assistant Professor, Department of Linguistics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

One approach that has changed researchers' perceptions of language teaching and use in recent decades is the foundation body approach. According to Barberi and Eckart (2007), "body linguistics is an approach to the study of language that examines patterns of language use using a set of computer textual principles" (p. 321). Due to the lack of systematic and coherent research studies in this field, the present study examines the metaphor of foreign language learning. For this purpose, after selecting 90 male and female language learners in several language schools, they were first tested for homogenization in terms of language skills and classified into two levels of intermediate and advanced skills, the Oxford level test. The researcher then randomly selected several sentences using the terms used by the researcher through the Internet Frequency Logger (COCA). The control group was given a list of terms and their meanings and the experimental group was given the same terms but with the sentences in which the term was used. After two weeks, metaphorical tests were taken from both groups. The collected data were inferentially analyzed using independent t-test and one-way analysis of variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphors
  • increase the rate of learning
  • consolidation of foreign language content
  • memory
پورابراهیم، شیرین. (1393). «بررسی استعاره های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی»، پژوهشهای زبان شناسی، ش2(11)، صص35-19.
پیش قدم، رضا و همکاران. (1390). «تحلیل کیفی استعاری و فرصت­های یادگیری زبان»، مجله زبان شناسی کاربردی، شماره1، صص108-77.
تقوی، مهسا؛ حیدری، مجید. (1400). «نحلیل بیان استعاری«واسازی» در پوسترهای نوشتار- محور دهه90(در گالری طراحان آزاد)، فردوس هنر، شماره4.
شاقلی، ریحانه. (1389). رسانه های آموزشی با رویکردی به پوستر. تهران: دامینه.
شعبانی، حسن. (1371). روشها و فنون تدریس. تهران: سمت
کنعانی، مهدیه؛ باغبان ماهر، سجاد. (1390). «جایگاه پیام بصری در ایجاد فرهنگ صرفه جویی آب(مطالعه پوسترهای گرافیکی)»، رشد آموزش هنر، شماره27.
هاشمیان، محمود. (1393). «رشد توانش زبان استعاری فراگیران زبان انگلیسی در سطح متوسطه»، آموزش مهارت­های زبان، شمار1(4)، صص17-1.
هاوک، ترنس. (1380). استعاره. ترجمه فرزانه طاهری، تهران: مرکز.