تأثیر استفاده از استعاره و تزیینات در پوسترهای آموزشی در افزایش میزان یادگیری و تثبیت زبان خارجی در حافظه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه ایرانشهر، ایرانشهر، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه زبان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

10.22034/ias.2020.253125.1399

چکیده

رویکرد پیکره بنیاد، رویکردی است که در دهه های اخیر دیدگاه محققین را نسبت به تدریس زبان و استفاده از آن تغییر داده است. بر طبق تعریف باربیری و اکارت (2007)، زبانشناسی پیکرهای رویکردی برای مطالعه زبان است که با استفاده از مجموعه­های اصولی رایانه­ای متنی، الگوهای استفاده از زبان را بررسی می­ کنند. با توجه به فقدان مطالعات تحقیقی نظام ­مند و منسجم در این زمینه، تحقیق حاضر بررسی استعاره بر یادگیری زبان خارجی را مورد بررسی قرار داده است . بدین مــنظور پس از انــتخاب 90 زبان آموز زن و مرد در چندین آموزشگاه زبان، ابتدا برای همگن کردن آنها از نظر مهارت زبانی و طبقه ­بندی به دو سطح مهارتی متوسط و پیشرفته، آزمون تعیین سطح آکسفورد از آن ها به عمل آمد. سپس پژوهشگر از طریق بسامد نگار اینترنتی (COCA) چندین جمله را که اصطلاحات مورد نظر محقق در آن به کار رفته است را به صورت تصادفی انتخاب نمود. به گروه شاهد لیستی از اصطلاحات و معانی آنها و به گروه آزمایشی همان اصطلاحات ولی به همراه جملاتی که آن اصطلاح در آن به­ کار رفته است، داده شد. پس از دو هفته آزمون استعاره از هر دو گروه گرفته شد. داده ­های جمع ­­آوری شده به­ طور استنباطی و با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک سویه تجزیه و تحلیل شد. یافته ­های پژوهش حاکی از تأثیر استفاده از استعاره و تزئینات پوسترهای آموزشی در افازیش یادگیری زبان خارجی در حافظه است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی نقش استعاره و تزیینات پوستر آموزشی در یادگیری.
2. بررسی نقش استفاده از استعاره در افزایش یادگیری و تثبیت مطالب زبان خارجی در حافظه.

سؤالات پژوهش:
1. بررسی نقش استعاره و پوسترهای آموزشی در یادگیری.
2. استفاده از استعاره چه نقشی در افزایش یادگریری و تثبیت مطالب زبان خارجی در حافظه دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Outcome of Using Metaphors and Decorations in Educational Posters in Increasing the Amount of Learning and Consolidating Foreign Language Content in Memory

نویسندگان [English]

  • Alireza Rezayinejad 1
  • Mehdi Mohamadinia 2
  • Ahmad Mojavezi 3
1 PhD student in Linguistics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 PhD, Assistant Professor, Department of Linguistics, Iranshahr University, Iranshahr, Iran.
3 PhD, Assistant Professor, Department of Linguistics, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Corpus-based approach is a method that has changed the perspective of researchers towards language teaching and its use in recent decades. Based on the definition of Barbieri and Eckart (2007), linguistics is an approach to the study of language that examines the patterns of language use by using basic text computer sets. Due to the lack of systematic and coherent research studies in this field, the present research has examined the study of metaphor on foreign language learning. Thus, after selecting 90 male and female language learners in several language schools, at the first step, they were regulated in terms of language skills and classified into two levels of intermediate and advanced skills; next the Oxford level test was performed. Then the researcher randomly selected several sentences in which the academic's desired terms are applied by using the Internet Frequency Analyzer (COCA). The control group was given a list of terms and their meanings, and the experimental group was given the same terms along with the context in which the sentences were used. After two weeks, the metaphor test was taken from both groups. The collected data were analyzed inferentially using independent t-test and one-way analysis of variance. The findings of the research indicate the effect of using metaphors and decorations of educational posters in increasing foreign language learning in memory.

Research aims:
1. Examining the role of metaphor and educational poster decorations in learning.
2. Investigating the effect of applying metaphor in increasing learning and consolidating foreign language content in memory.

Research questions:
1. How is metaphor manifested in educational posters in learning matters?
2. How does metaphor cause an increase in learning and consolidating foreign language content in memory?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphors
  • Increasing the Amount of Learning
  • Consolidation of Foreign Content
  • Memory
پورابراهیم، شیرین. (1393). «بررسی استعاره های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی»، پژوهشهای زبان شناسی، ش2(11)، صص. 35-19.
پیش قدم، رضا؛ حسینی فاطمی، آذر؛ عسکرزاده طرقبه، رجبعلی و ناوری، صفورا. (1390). «تحلیل کیفی استعاری و فرصت ­های یادگیری زبان»، مجله زبان شناسی کاربردی، شماره1، صص. 108-77.
تقوی، مهسا؛ حیدری، مجید. (1400). «نحلیل بیان استعاری«واسازی» در پوسترهای نوشتار- محور دهه90(در گالری طراحان آزاد)، فردوس هنر، شماره 4.
شاقلی، ریحانه. (1389). رسانه های آموزشی با رویکردی به پوستر. تهران: دامینه.
شعبانی، حسن. (1371). روش ها و فنون تدریس. تهران: سمت
کنعانی، مهدیه؛ باغبان ماهر، سجاد. (1390). «جایگاه پیام بصری در ایجاد فرهنگ صرفه جویی آب(مطالعه پوسترهای گرافیکی)»، رشد آموزش هنر، شماره 27.
هاشمیان، محمود. (1393). «رشد توانش زبان استعاری فراگیران زبان انگلیسی در سطح متوسطه»، آموزش مهارت­های زبان، شمار1(4)، صص. 17-1.
هاوک، ترنس. (1380). استعاره. ترجمه فرزانه طاهری، تهران: مرکز.