نقش هنر در تبیین جامعه شناسی مشارکت زنان اقوام لر بختیاری و عرب در کسب منزلت های اجتماعی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

10.22034/ias.2020.252099.1379

چکیده

در ایران بعد از انقلاب اسلامی(1357ش) زنان نقش مهمی در تحولات اجتماعی از جمله مشارکت سیاسی بر عهده گرفتند. در این میان، این مشارکت در زوایای مختلف حیات فرهنگی، هنری و سیاسی منعکس شده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی زنان اقوام لر بختیاری و عرب استان خوزستان در 1398 است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و با ابزار پرسشنامه است که روایی آن با نظر صاحب نظران و پایایی آن (آزمون آلفای کرونباخ 77/0) تائید شده است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان زن بالای 18 سال است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 584 تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد میانگین مشارکت سیاسی زنان لر بختیاری (72/39) بیشتر از زنان عرب (01/32) است. زنان مجرد (01/35) گرایش بیشتری نسبت به زنان متأهل (10/33) در امر مشارکت سیاسی دارند و در نهایت به لحاظ قومیتی زنان لر بختیاری (56/33) در مقایسه با زنان عرب (15/27) گرایش بیشتری به مشارکت سیاسی داشتند.
اهداف پژوهش:

تبیین جامعه­شناختی مشارکت سیاسی زنان اقوام لر بختیاری و عرب استان خوزستان در سال1398.
بررسی نقش هنر در شناخت جوامع و مختصات آن­ها.

سؤالات پژوهش:

نقش زنان اقوام لر بختیاری و عرب استان خوزستان در سال 1398 در تحولات سیاسی را چگونه می­توان با رویکرد جامعه­شناسی تبیین کرد؟
2. آثار هنری چه نقشی در تبیین جامعه­شناختی یک قوم یا جامعه دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of art in explaining the sociology of participation of Lor Bakhtiari and Arab women in gaining social and political status

نویسندگان [English]

  • Siroos Hosseinpour 1
  • Mohammad Hossein Pooriyani 2
  • Hossein Ajdarizadeh 2
1 PhD Student in Political Sociology, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran.
چکیده [English]

Political participation is a voluntary and conscious act that is done directly through legal and peaceful means in order to influence decisions related to the governance of society.Women have had a significant role in social changes, particularly political participation, in post-revolution Iran. In this regard, this study aims to achieve the sociological explanation of the political participation of Bakhtiari Lur and Arab women in Khuzestan province in 2019. The study design was descriptive-correlational and a questionnaire was used, the validity and reliability of which were approved under the supervision of experts and Cronbach’s alpha test (0.77), respectively. The population included female citizens over 18 years old and the sample size was calculated 584 based on Cochran’s formula and simple random sampling. The data analysis showed that the mean of the political participation of Bakhtiari Lor women (39.72) was more than Arab women (32.01). Furthermore, the tendency towards political participation among single women (35.01) was more than married women (33.10). Finally, considering the ethnic groups, Bakhtiari Lor women (33.56) had more tendency towards political participation compared with Arab women (27.15).

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation of women
  • ethnic groups
  • national identity
  • Arab and Bakhtiari women
  • art
آبراکرومبی، نیکلاس؛ هیل استفن و برایان، اس ترنر. (۱۳۶۷). فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران: انتشارات چاپخش.
بیرو، آلن. (1380). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
چلبی، مسعود. (1367). هویت‌های قومی و رابطه آن با هویت جامعه‌ای در ایران، تهران: وزارت کشور، دفتر امور اجتماعی.
حافظ نیا، محمدرضا (1392). جغرافیایی انتخاباتی ایران، ویرایش با تجدیدنظر اضافی، تهران: سمت.
مجتهدزاده، پیروز. (۱۳۸۱). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت.
مور، برینگتون. (1369). ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: جهاد دانشگاهی.
میرمحمدی، امین. (1381). گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، تهران: موسسه مطالعات ملی.
اطهری، حسین؛ شهریاری، ابوالقاسم. (۱۳۹۳). «بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعه موردی زنان شهر بوشهر»، زن در توسعه و سیاست، شماره ۲.
امام‌جمعه­زاده، سید جواد و همکاران. (۱۳۹۳)، «بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)»، فصلنامه راهبرد، شماره ۷۰.
باقری، معصومه؛ حسین­زاده، علی حسین. (۱۳۹۸). «بررسی رابطه جامعه‌پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادله ساختاری»، نشریه علمی فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، شماره 49، صص 58-55.
چابکی، ام‌البنین. (1381). «جنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسر در تهران»، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، شماره 45 و 44.
خوش فر، غلامرضا؛ جنداقی میرمحله، فاطمه. (1395). «مصرف رسانه‌ای و مشارکت سیاسی (موردمطالعه: شهروندان شهر گرگان)»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، شماره 4، صص 128-105.
دژم خوی، صادق. (1380). «گرایش‌های قومی در تبریز اداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، سلسله سخنرانی‌های گروه مطالعات قومی و ملّی، نشست اول و دوم، مرکز پژوهش‌های بنیادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
سروش، مریم؛ حسینی، مریم. (1392). «نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛ بررسی مقایسه‌ای نقش عوامل جامعه‌پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال دهم، شماره دوم، صص 125-93.
صفری شالی، رضا. (1394)، «بررسی رفتار رأی دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم.
طاهری، محبوبه؛ افضل طوسی، عفت سادات و نوزدری، حسینعلی. (1399). «واکاوی نظریه انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست مدرن»، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، شماره1، 16-5.
غلامی، محمدرضا؛ عرف، جمال. (1394). «مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هجدهم، شماره سوم.
فیرحی، داوود. (1377). «مفهوم مشارکت سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 1.
قزلسفلی، محمدتقی. (1388). «زیبایی­شناسی و سیاست؛ بازتاب سیاست در رویکرد رئالیستی به هنر»، پژوهش­نامه علوم سیاسی، شماره17.
نوروزی، رؤیا؛ صولتی، علی. (1397). «تأثیر هنر و هنرمند در فرد و جامعه»، نخستین همایش ملی هنر و سلامت.
پورنعمت، آرش. (1385). رابطه سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت سیاسی زنان (مورد مطالعه: زنان بالای 18 سال شهر شیراز)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
حسین­پور، سیروس. (1398). «تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی گروه‌های قومی در استان خوزستان (موردمطالعه: اقوام لر بختیاری و عرب)»، رساله دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
Alelaimat, M. S. (2019). Factors affecting political participation (Jordanian universities students' voting: field study 2017-2018). Review of Economics and Political Science. www.emeraldinsight.com/2356-9980.htm
Finer, H. (1971). the Theory and Practice of Modern Government, 4th ed, ethoen, NewYork
 Nelson. A. J. (1980). Political culture and women's representation in lower state legislative chambers: 1971 and 1977. International Journal of Intercultural Relations, 4(3-4): pp. 367-377
Samsu, K. K., Hasnita and S. N.t Shojaei, H. Asayesh. (2010) the financial obstocles of women`s political participation in Iran, report and opinion, Vol. 2(10), pp. 41-49
Shakoor, A. and A. Shamsoddini, N. Karami, A. Modabri, M. Hatami. (2013). “Evoluation of factors affecting women`s political participation in socity; case study women`s poplation in jarom city, Iran”, research jornal of recent sciences, Vol. 2 (2), pp. 23-27.
 Tong. J. (2003). The gender gap in political culture and participation in China. Communist and Post-Communist Studies, 36(2): pp. 131-150.