هنجارگریزی معنایی اصل بنیادین ارتباطات زیبایی شناسی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا با هنر معاصر بر اساس نظریه لیچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.251005.1371

چکیده

هنجارگریزی یکی از روش‌های کاربردی در آشنایی‌زدایی شعر است. شاعران زیادی از این روش، برای انتقال معانی استفاده کرده‌اند. شاعر هنجارگریز با هدف رستاخیز ادبی در شعر، موجب ایجاد لذت هنری می‌شود. بررسی میزان هنجارگریزی در شعر شاعران معاصر، میزان توانمندی آن‌ها در برجسته‌سازی کلمات را به خوبی نشان می‌دهد. از آنجایی که یکی از مهم‌ترین عوامل انتقال فرهنگ، زبان است. نوع به کارگیری زبان از مهم‌ترین ویژگی‌های شاعران محسوب می‌شود. در این پژوهش با مرور مفاهیم مربوط به اهمیت فرمالیست‌های روسی و تقسیم­بندی‌ لیچ به بررسی جلوه‌های مختلف هنجارگریزی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا  و هنر معاصر پرداخته شده است. رسالت این پژوهش در به‌کارگیری یافته­های علم زبان­شناسی و معرفی دلایل علمی برای جذّابیّت و ماندگاری آثار مورد بررسی و شناخت بیشتر شاعران معاصر و التذاذ بهتر از شعر آنها و ایجاد زمینه لازم برای تحقیقات و پژوهش­های بیش­تر در این حوزه، برای محقّقین و دانشجویان علاقه­مند، اهمیّت پژوهش حاضر را دو چندان کرده است.  این پژوهش ، بر آن است که به سوال های مطرح شده  پاسخ دهد.  با ژرف نگری در مبانی نظری، ویژگی‌های هنجارگریزی معنایی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا بررسی شده است و پس از مطالعه مبانی نظری و منطبق کردن آن ها با شعرهای معیری و اوستا، نتیجه ی مطرح شده به روش کتابخانه‌ای به شیوه‌ی تحلیلی- توصیفی بیان شده است.
اهداف پژوهش:

بررسی هنجارگریزی معنایی براساس نظریه لیچ در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا.
بررسی هنجارگریزی در هنر معاصرِ ایران.

سؤالات پژوهش:

آیا رهی معیری و مهرداد اوستا از هنجارگریزی معنایی، بهره برده­اند؟
کدام یک از مفاهیم هنجارگریزی معنایی (جسم­پنداری، سیال­پنداری، جانورپنداری، گیاه­پنداری و انسان­پنداری) در اشعار رهی معیری و اوستا بسامد بیشترین و کمترین بسامد را دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Semantic and Artistic Abnormalities in the Poems of Rahi Moayeri and Mehrdad Avesta Based on Leach's Theory

نویسندگان [English]

  • Tina Niknam 1
  • Raziyeh Zavarian 2
  • Mahnaz Ramezani 2
1 PhD student in Persian language and literature, Imam Khomeini Memorial Branch in Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Examining the degree of abnormality in the poetry of contemporary poets shows the extent of their ability to highlight words, since it is one of the most important factors in transmitting the culture of language. The type of use of language is one of the most important characteristics of poets. In this article, by reviewing the concepts related to the importance of Russian formalists and Leach's division, we examine the different manifestations of abnormality in the poems of Rahi Moayeri and Mehrdad Avesta. The purpose of this study is to investigate semantic abnormalities based on Leach theory in the poems of both poets. The purpose of this article is to apply the findings of linguistics and introduce scientific reasons for the attractiveness and permanence of the studied works and to know more contemporary poets and enjoyment. Better than their poetry and creating the necessary ground for further research and studies in this field, for interested researchers and students, has doubled the importance of the present study. This study aims to answer the questions raised. Answer. Have Rahi Moayeri and Mehrdad Avesta benefited from semantic aberration or not? And which of the concepts of semantic abnormality (body concept, fluid concept, animal concept, plant concept and human concept) has the highest and lowest frequency in Rahi Moayeri and Avesta poems? With a deep look at the theoretical foundations, the characteristics of semantic abnormality in the poems of Rahi Moayeri and Mehrdad Avesta have been studied. Is expressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emphasis
  • semantic aberration
  • Rahi Moayeri
  • Mehrdad Avesta
  • Leach theory