تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

10.22034/ias.2020.250550.1369

چکیده

سبک زندگی افراد جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در عصر حاضر با توجه به گسترش روزافزون رسانه­ های محلی، مسئله تأثیرگذاری این عامل نیز مطرح می­ شود. شهر بجنورد یکی از شهرهایی است که دارای رسانه محلی می­ باشد. در این پژوهش میزان تأثیرگذاری رسانه ­های محلی بر سبک زندگی افراد در این شهر بررسی می ­شود. این تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی به بررسی تاثیر گرافیک و جذابیت­ های بصری رسانه­ های محلی بر سبک زندگی در شهر بجنورد می پردازد. حجم نمونه‌ تحقیق به روش تصادفی خوشه­ای به تعداد 380 نفر بود. برای تحلیلی داده­­ ها از نرم ­افزار آماری و معادلات ساختاری اسمارت استفاده شد. آزمون فرضیه ­ها از طریق محاسبه ضـریب همبسـتگی پیرسـون و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود. نتایج تحقیق نشان داد؛ میانگین سبک زندگی و رسانه محلی در حد متوسط می‌باشد. همچنین میزان همبستگی بین رسانه محلی با متغیر سبک زندگی برابر با 0.026 است. مقدار ضـرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از 0.7 مورد قبول می­ باشد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم ­افزار spss  و pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، رسانه­ های محلی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تأثیر دارد.

اهداف پژوهش
1. بررسی نقش گرافیک و جذابیت ­های بصری رسانه­ های محلی در سبک زندگی.
2. بررسی رسانه ­های محلی بجنورد بر سبک زندگی افراد این شهر.

سؤالات پژوهش
1. گرافیک و جذابیت ­های بصری رسانه ­های محلی چه تأثیری می­توانند در سبک زندگی افراد جامعه داشته باشند؟
2. رسانه ­های محلی بجنورد چه تأثیر می­توانند بر سبک زندگی افراد این شهر داشته باشند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Graphics and Visual Appeal of Bojnord Local Media on Lifestyle

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shad 1
  • Alireza Ismaili 2
  • Isa Hasanzadeh 3
1 Graduated from the Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
2 PhD, Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
3 PhD, Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
چکیده [English]

The lifestyle of people in the society is influenced by various factors, and in today's era, due to the increasing spread of local media, the question of the influence of this factor is also raised. Bojnord is one of the cities that has local media. In this research, the influence of local media on the lifestyle of people in this city is investigated. This research explores the impact of graphics and visual appeal of local media on the lifestyle in Bojnord city by correlational and applied methods. The sample size of the research was 380 people selected using the cluster random method; also, statistical software and structural equations of SMART were used for data analysis. Hypotheses were tested by calculating Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling with partial least squares approach. The research results indicated that the average of lifestyle and local media are of typical degree. Also, the correlation between local media and lifestyle variable is equal to 0.026. The value of Cronbach's alpha coefficients and combined reliability for all the variables in the research is more than 0.7 and this was analyzed by SPSS and PLS software. Thus, local media has an influence on the city of Bojnord.

Research aims:
1. Examining the role of graphics and visual appeal of local media in lifestyle.
2. Investigating the local media of Bojnord on the lifestyle of the people of this city.

Research questions:
1. What effects can the graphics and visual appeals of local media have on the lifestyle of people in the society?
2. What consequences can the local media of Bojnord have on the lifestyle of the people of this city?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Local Media
  • Graphics
  • Bojnord
اسماعیلی، علیرضا و ساریخانی، مریم. (1393). «بررسی نقش رسانه ملی (تلویزیون) در توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان؛ (مطالعه موردی: شهر گرگان).» مجله: مطالعات اجتماعی جوانان، شماره 15 علمی-پژوهشی. صص. 26-9.
بخشی، حسین و دوستی، نوشین. (1395). بررسی نقش گرافیک در فرهنگ عمومی»، چیدمان، شماره 13، صص. 129-124.
بشیر، حسن و افراسیابی، محمدصادق. (1388). شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان: مطالعه‌ی موردی بزرگ‌ترین جامعه‌ی مجازی ایرانیان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
بوردیو، پیر. (1390). نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، مترجم: مرتضی، مریدها، چاپ چهارم. تهران: انتشارات نقش و نگار.
چاوشیان، حسن. (1381). رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی، پایان نامه دکتری دانشگاه علوم اجتماعی تهران.
خوشنویس، ناهید. (1388). «بررسی تأثیر برنامه‌های تلویزیونی بر سبک زندگی»، ماهنامه‌ی علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره‌ی ۶۹، ص. 36.
ربانی خوراسگانی، رسول؛ رستگار، یاسر. (۱۳۸۷). «جوان، سبک زندگی و مصرفی»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره ۲۳ و ۲۴، صص. 53-44.
عباسی قادی، مجتبی و خلیلی کاشانی، مرتضی. (1390). تأثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران: نشرپژوهشکده مطالعات راهبردی.
علیخواه، فردین و رستمی، الناز. (1390). «مصرف رسانه ای و سبک زندگی) مطالعه­ای در بین شهروندان شهرتنکابن، مطالعات علوم اجتماعی ایران»، شماره 28.
فروزان، حامد و امینی، حجت الله (1393) آسیب‌شناسی سبک زندگی در برنامه‌های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره 13، صص. 232-230.
فیضی، مجتبی. (۱۳۹۲). «درآمدی بر سبک زندگی اسلامی»، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره 4.
گیدنز، آنتونی. (1384). چشم اندازه‌ای جهانی، ترجمه حمیدرضا جلایی پور، تهران: انتشارات طرح نو.
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص در جامعه جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
محسن­زاده، محمدجواد و اسفندی، محمد. (1395). «تولید محتوا و ارتباطات گرافیکی(کاربرد ارتباطات گرافیکی در تولید دانش روابط عمومی­ها)»، سومین کنفرانس بین­المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران.
موذن­پور، شفیعه. (1390). «بررسی عوامل موثر بر هویت ملی نوجوانان) مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستان­های دولتی شهرستان بابل»، پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی.
مهدی ­زاده، سید محمد. (1389). نظریه‌های رسانه،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری.
نویدنیا، منیژه. (1393). «بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی (تحقیقی در شهر تهران)، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، شماره 41: ص. 358.
نورمحمدی نجف آبادی، محمد و صدیقی ارفعی، فریبرز. (1393). «بررسی آسیب­های رسانه­های نوین بر هویت دینی جوانان»، مجله: پژوهش­های اجتماعی اسلامی، شماره 104 ص. 51.
هرسیج، حسین. (١٣٩١) «سبک زندگی و هویت اجتماعی: ارزیابی جامعه ­شناختی سبک زندگی و هویت». مجله: تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 18.
Brunsø, K., Scholderer, J., & Grunert, K. G. (2004). Closing the gap between values and behavior—a means–end theory of lifestyle. Journal of business research57(6), 665-670. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00310-7. Google Scholar, Scopus
Gordon, C. (2011). Impression management on reality TV: Emotion in parental accounts. Journal of Pragmatics43(14), 3551-3564. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2011.08.004. Google Scholar, Scopus
Luo, W. (2014). Acting for The Modern Body: Chinese Womens Consumption of Cosmetic Surgery. A Thesis of Doctor of Philosophy in Consumption, University of Utah. ProQuest
Tyler, T. (2012). Social networking and Globalization. Mediterranean Journal of Social Sciences4(6), 32-45. Google Scholar