تاثیر گرافیک و جذابیت های بصری رسانه های محلی بجنورد بر سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه جامعه شناسی،واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

2 استاد یار گروه جامعه شناسی واحد آزاد شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،آزاد شهر،ایران

3 استاد یار گروه جامعه شناسی واحد آزاد شهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

10.22034/ias.2020.250550.1369

چکیده

سبک زندگی افراد جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در عصر حاضر با توجه به گسترش روزافزون رسانه­های محلی، مسئله تأثیرگذاری این عامل نیز مطرح می­شود. شهر بجنورد یکی از شهرهایی است که دارای رسانه محلی می­باشد. در این پژوهش میزان تأثیرگذاری رسانه­های محلی بر سبک زندگی افراد در این شهر بررسی می­شود. این تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی به بررسی تاثیر گرافیک و جذابیت­های بصری رسانه­های محلی بر سبک زندگی در شهر بجنورد می پردازد. حجم نمونه‌ تحقیق به روش تصادفی خوشه­ای به تعداد 380 نفر بود. برای تحلیلی داده­­ها از نرم­افزار آماری و معادلات ساختاری اسمارت استفاده شد. آزمون فرضیه­ها از طریق محاسبه ضـریب همبسـتگی پیرسـون و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود. نتایج تحقیق نشان داد؛ میانگین سبک زندگی و رسانه محلی در حد متوسط می‌باشد. همچنین میزان همبستگی بین رسانه محلی با متغیر سبک زندگی برابر با 0.026 است. مقدار ضـرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از 0.7 مورد قبول می­باشد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم­افزار spss  و pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، رسانه­های محلی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تأثیر دارد.
اهداف پژوهش

بررسی نقش گرافیک و جذابیت­های بصری رسانه­های محلی در سبک زندگی.
بررسی رسانه­های محلی بجنورد بر سبک زندگی افراد این شهر.

سؤالات پژوهش

گرافیک و جذابیت­های بصری رسانه­های محلی چه تأثیری می­توانند در سبک زندگی افراد جامعه داشته باشند؟
رسانه­های محلی بجنورد چه تأثیر می­توانند بر سبک زندگی افراد این شهر داشته باشند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Graphics and Visual Attractions of Bojnourd Local Media on Lifestyle

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shad 1
  • Alireza Ismaili 2
  • Isa Hasanzadeh 3
1 Graduated from the Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

This research investigates the effect of local media on lifestyle in Bojnourd city through correlation and applied methods. The sample size was 380 people by cluster random sampling method. The purpose of this study is to investigate the impact of local media on lifestyle in Bojnourd and to examine the components of local media on lifestyle in Bojnourd and seeks to answer two questions, so that local media on lifestyle in Bojnourd What effect do local media components have on lifestyle? Smart statistical software and structural equations were used to analyze the data. The hypotheses were tested by calculating Pearson correlation coefficient and modeling structural equations with a partial least squares approach. The research results showed; The average lifestyle and local media are average. Also, the correlation between local media and lifestyle variables is equal to 0.026. The value of Cronbach's alpha coefficients and combined reliability for all variables in the study is more than 0.7 and for data analysis, SPSS and PLS software were used. According to the results of the study, local media on the lifestyle of citizens in the city. Bojnourd is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life style
  • local media
  • Citizens of Bojnourd
اسماعیلی، علیرضا؛ ساریخانی، مریم. (1393). «بررسی نقش رسانه ملی (تلویزیون) در توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین جوانان؛ (مطالعه موردی: شهر گرگان).» مجله: مطالعات اجتماعی جوانان، شماره 15 علمی-پژوهشی. صص 26-9.
بخشی، حسین؛ دوستی، نوشین. (1395). بررسی نقش گرافیک در فرهنگ عمومی»، چیدمان، شماره13، صص129-124.
بشیر، حسن؛ افراسیابی، محمدصادق. (1388). شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان: مطالعه‌ی موردی بزرگ‌ترین جامعه‌ی مجازی ایرانیان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
بوردیو، پ. (1390). نظریه کنش؛ دلایل عملی و انتخاب عقلانی، مترجم: مرتضی، مریدها، چاپ چهارم. تهران: انتشارات نقش و نگار.
چاوشیان، حسن. (1381). رابطه سبک زندگی و هویت اجتماعی، پایان نامه دکتری دانشگاه علوم اجتماعی تهران.
خوشنویس، ناهید. (1388). «بررسی تأثیر برنامه‌های تلویزیونی بر سبک زندگی»، ماهنامه‌ی علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره‌ی ۶۹، ص 36.
ربانی خوراسگانی، رسول؛ رستگار، یاسر. (۱۳۸۷). «جوان، سبک زندگی و مصرفی»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره ۲۳ و ۲۴، صص 53-44.
عباسی قادی، مجتبی؛ خلیلی کاشانی، مرتضی. (1390). تأثیر اینترنت بر هویت ملی، تهران: نشرپژوهشکده مطالعات راهبردی.
علیخواه، فردین؛ رستمی، الناز. (1390). «مصرف رسانه ای و سبک زندگی) مطالعه­ای در بین شهروندان شهرتنکابن، مطالعات علوم اجتماعی ایران»، شماره 28.
فروزان، حامد؛ امینی، حجت الله (1393) آسیب‌شناسی سبک زندگی در برنامه‌های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره 13، صص232-230.
فیضی، مجتبی. (۱۳۹۲). «درآمدی بر سبک زندگی اسلامی»، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، شماره 4.
گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص در جامعه جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی. (1384). چشم اندازه‌ای جهانی، ترجمه حمیدرضا جلایی پور، تهران: انتشارات طرح نو.
محسن­زاده، محمدجواد؛ اسفندی، محمد. (1395). «تولید محتوا و ارتباطات گرافیکی(کاربرد ارتباطات گرافیکی در تولید دانش روابط عمومی­ها)»، سومین کنفرانس بین­المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، تهران.
موذن­پور، شفیعه. (1390). «بررسی عوامل موثر بر هویت ملی نوجوانان) مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستان­های دولتی شهرستان بابل»، پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی.
مهدی­زاده، سید محمد (1389). نظریه‌های رسانه،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: نشر همشهری.
نویدنیا، منیژه. (1393). «بررسی رابطه امنیت اجتماعی و سبک زندگی (تحقیقی در شهر تهران)، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، شماره 41: ص 358.
نورمحمدی نجف آبادی، محمد؛ صدیقی ارفعی، فریبرز. (1393). «بررسی آسیب­های رسانه­های نوین بر هویت دینی جوانان»، مجله: پژوهش­های اجتماعی اسلامی، شماره 104 ص51.
هرسیج، حسین و دیگران. (١٣٩١) «سبک زندگی و هویت اجتماعی: ارزیابی جامعه­شناختی سبک زندگی و هویت». مجله: تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 18.
Brunso, K. and Grunert, G. (2004). Closing the Gap between Values and Behaviora Means End Theory of Life Style, Journal of Business Research, Vol. 57, pp. 665-670.
Gordon,C. “Impression management on reality TV: Emotion parental accounts in(2013), Journal of Pragmatics. 43(14), 3551–3564
Luo, W. (2014). Acting For The Modern Body: Chinese Womens Consumption of Cosmetic Surgery". A Thesis of Doctor of Philosophy in Consumption, University of Utah.
Tyler, T. (2012). Social networking and Globalization, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 6.