موقعیت زیبایی شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی بر اساس نظریات والتر بنیامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استاد گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.250510.1370

چکیده

امروزه سینما یکی از مهم‌ترین سرگرمی­ های افراد در جوامع است؛ نوعی سرگرمی که با هنر و فضای هنری و زیبایی‌شناختی عجین شده است. بررسی مقوله زیبایی­ شناختی فضاهای سینمایی براساس نظریات مدرن می­ تواند در ایجاد درک نوین از این هنر و کاربردهای آن مؤثر باشد. تحقیقات میان‌رشته ­ای، فضایی را بین رشته ­های مشارکت­کننده ایجاد می ­کند و بر حیطه ­های هم‌پوشانی میان رشته ­ها تمرکز می­ کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده ­های منابع کتابخانه ­ای به رشتۀ تحریر درآمده است. در این تحقیقات، روابط کاملاً نسبی و طرفین مشارکت­کننده می ­توانند از فرضیات و میان‌رشته­ ای دخیل، به تناسب بهره­ مند شوند. شهر و سینما به­ عنوان دو محصول مدرنیته دارای تشابهات و وجوه اشتراکی هستند که زمینه مطالعات بینارشته ­ای را فراهم می ­آورد. یکی از خصوصیات مدرنیته ایجاد شخصیت پرسه­زن در شهر است، پرسه­زن فردی است که با فراغت بال در شهر قدم می ­زند و بدون هیچ هدفی به کشف می ­پردازد. تماشاگر سینما را نیز می­توان به نوعی پرسه­زن در دنیای فیلم دانست، وی در فرآیند تماشای فیلم در دنیایی دیگر سیر می ­کند؛ دنیایی که آغاز و پایان مشخصی ندارد و مسیر آن از طریق زوایای دوربین و نگاه کارگردان شکل می ­گیرد.

اهداف پژوهش:
1. بررسی سینما به ­عنوان یک سرگرمی در جوامع مدرن.
2. کشف موقعیت­ های زیبایی­ شناختی و اجتماعی فضاهای سینمایی براساس نظریات والتر بنیامین.

سؤالات پژوهش:
1. فضاهای سینمایی چه نقشی می­توانند در ایجاد سرگرمی در جوامع مدرن داشته باشند؟
2. زیبایی­شناختی و موقعیت ­های اجتماعی براساس نظریات والتر بنیامین چه جایگاهی در فضاهای سینمایی دارند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aesthetic and Social Position of Cinematic Spaces Based on Walter Benjamin's Notions

نویسندگان [English]

  • Paria Karimi 1
  • Seyed Mostafa Mokhtabad Amrei 2
  • Azadeh Shahcheraghi 3
1 P. H. D., Student, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 P. H. D., Professor of Dramatic Literature Department, Faculty of Arts, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 P. H. D., Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

At the present time, cinema is one of the key entertainments in societies; it is an entertainment mixed with art, artistic and an aesthetic atmosphere. Examining the aesthetic category of cinematic spaces based on modern theories can be effective in creating a new understanding of this art and its applications. Interdisciplinary research creates a space between participating disciplines and focuses on areas of overlap between disciplines. The present research is written in a descriptive and analytical way by relying on data from library sources. In this research, the relationships are completely relative and the participating parties can benefit from the assumptions and interdisciplines involved. City and cinema, as two products of modernity, have similarities and common features that provide the field for interdisciplinary studies. One of the characteristics of modernity is the creation of the character of a wanderer in the city, a person who walks freely in the city and explores without any purpose. The moviegoer can also be considered a kind of wanderer in the world of the movie, in the process of watching the movie, he wanders in another world; a world that does not have a clear beginning and end and its path is formed through camera angles and the director's gaze.

Research aims:
1. Investigating cinema as an entertainment in modern societies.
2. Discovering the aesthetic and social situations of cinematic spaces based on Walter Benjamin's ideas.

Research questions:
1. What role can cinema spaces play in creating entertainment in modern societies?
2. What place do aesthetics and social situations based on Walter Benjamin's ideas have in cinematic spaces?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema Spaces
  • Walter Benjamin
  • Modernity
  • Wandering
آزاد ارمکی، تقی و امیر، آرمین. (1388). "بررسی کارکردهای سینما در ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سر خود سینما"، مجله مطالعات فرهنگی و ارتبلاطات، شماره 25، صص. 71-96.
آزاد ارمکی، تقی و خالق پناه، کمال. (1390). "سینما درباره سینما: متاسینما در سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی و مجادله بر سر خود سینما"، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 25، صص. 96-71.
اسلامی، مازیار. (1394). صحنه ­هایی از یک ازدواج: ملاحظاتی درباره فضا و شهر در سینما، تهران: انتشارات حرفه هنرمند: تهران.
اسحاق ­پور، یوسف. (1389). سینما: گزارشی برای درک، جستاری برای تفکر، ترجمه: باقر پرهام، تهران: انتشارات فروزان.
الکساندر، ویکتوریا. (1393). جامعه ­شناسی هنرها، ترجمه : اعظم راودراد، تهران: انتشارات موسسه تالیف و ترجمه و نشر آثار هنری.
اوژه، مارک. (1387). نامکان­ ها درآمدی بر انسان­شناسی سوپرمدرنیته، ترجمه: منوچهر فرهومند، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
پنز، ف و تامس،م. (1392). معماری و سینما. ترجمه : شهرام جعفری­نژاد، تهران: انتشارات سروش.
جاروی، آی سی. (1379). "جامعه ­شناسی و سینما: ارتباط کلی سینما و جامعه شناسی با جامعه شناسی رسانه"، ترجمه: اعظم راودراد، نشریه فارابی، شماره 38، صص. 56-39.
خوشبخت، احسان. (1388). معماری سلولویید، تهران: انتشارات کسری.
خورسندی طاسکو، علی. (1387). "گفتمان میان رشته ­ای دانش: گونه ­شناسی مبانی نظری و خط مشی­ هایی برای عمل در آموزش عالی"، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
رامین­فر، ایرج. (1382). "طراحی صحنه: ایجاد فضای استعاری"، ششمین جلسه نشست پژوهشی طراحان صحنه، مجله نمایش.
دلوز، ژیل و گاتاری، فلیکس. (1387). ریزوم، به سوی پسامدرن: پساساختارگرایی در مطالعات ادبی، تدوین و ترجمه: پیام یزدانجو، تهران: انشارات مرکز.
دووینو، ژان. (1388). جامعه ­شناسی هنر، ترجمه: مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.
محمدپور، احمد و ملک صادقی، مریم. (1391). "مطالعه نشانه ­شناختی بازنمایی زن در فیلم ­های سینمایی ایران"، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 29، صص. 70-41.
منل، باربارا. (1395). شهرها و سینما، ترجمه: نوید پور محمد رضا، نیما عیسی پور، تهران: نشر بیدگل.
Koeck, R. (2012). “cine-spaces: cinematic space in Architecture and Cities”, London: routledge.
Benjamin, W. (1999). “paris, capital of the nineteenth century: Expose of 1939”, the arcades project, Cambridge, MA: Harvard university press, pp. 14-26.
Hake, S. (1994). “Urban spectacle in walter ruthman’s Berlin: Symphony of the big city”; in T.W. Kniesche and S. Brockmann (eds) dancing on the volcano: Essay on the culture of the Weimar republic, SC: cumden house, pp. 37-127.
Vidler, A (2000). “Warped space: Art, Architecture, and Anxiety in modern culture’, Cambridge MIT press.
Bruno, G. (1993). “Street walking on ruined map: cultural theory and the city films of Elvira Notari. Princeton: Princeton university press.
Philips, J. (2008). “Cinematic thinking: Philosophical approach to the new cinema”, Stanford: Stanford university press.
Sheil, M &Fitzmaurice, T. (2001).” Cinema and the city: film and urban societies in a global context, oxford Blackwell publisher.
Philips, J. (2008). “Cinematic thinking: Philosophical approach to the new cinema”, Stanford: Stanford university press.
Souza, A., & Mc Donough, T. (2006). The invisible Flaneur The invisible Flaneur, London, Manchester, London, Manchest.