بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران.

10.22034/ias.2020.250056.1362

چکیده

هنر و دین از گذشته­های دور، دو رکن مهم در حیات جوامع بشری بوده­اند. امروزه با توجه به ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ضرورت بررسی این مقوله­ها در سبک زندگی مطرح می­گردد. این تحقیق به روش پیمایش و از نوع کاربردی به «بررسی رابطه مؤلفه‌های جامعه‌شناختی و بی‌تفاوتی اجتماعی با نقش میانجی هنر و دین‌داری در شهر گرگان» می‌پردازد. جامعۀ آماری، شهروندان بالای هجده سال شهر گرگان بوده که شامل 250312 تن می‌شود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، تعداد 414 نفر از آنان به‌صورت تصادفی بررسی شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 26 استفاده شد. آزمون فرضیه‌ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده و خط رگرسیون پیش‌بینی‌کننده و آزمون سویل انجام شد. نتایج نشان داد میانگین بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان در حد متوسط رو به بالا بوده و میزان دین‌داری در حد بالا به دست آمد. در آزمون فرضیه‌های تحقیق (همبستگی پیرسون) مشخص شد که مؤلفه­های جامعه­شناختی  با مقدار (155/0-) و دینداری با مقدار ( 289/0-)  رابطۀ معناداری با بی­تفاوتی اجتماعی وجود دارد. همچنین تمام مؤلفه­های جامعه­شناختی رابطه معناداری با بی‌تفاوتی اجتماعی داشته‌ و جهت رابطه منفی بوده است. همچنین در آزمون فرضیه‌های میانجی، مشخص شد که عامل میانجی­گر دین­داری برای نظام ارزشی، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.
اهداف پژوهش

بررسی رابطه بین هنر و دینداری با بی­تفاوتی اجتماعی در سبک زندگی شهر گرگان.
بررسی میزان بی­تفاوتی اجتماعی در سبک زندگی در شهر گرگان.

سؤالات پژوهش

چه رابطه­ای میان هنر و دینداری با بی تفاوتی اجتماعی در گرگان وجود دارد؟
بی‌تفاوتی اجتماعی تا چه اندازه در سبک زندگی مردم گرگان وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Sociological Components and Social Indifference with the Mediating Role of Religion in Gorgan

نویسندگان [English]

  • Soodabeh Ghelichi 1
  • Alireza Esmaeili 2
  • isa Hassanzadeh 2
  • Rahmatollah Amirahmadi 2
1 PhD Student in Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
چکیده [English]

Social indifference is defined as a state in which witnesses and observers do not participate in helping people who are in an emergency situation and in dire need of help, and pass by it with indifference and indifference (Hosseini et al.). 2014: 136) This indifference in interest, indifference in behavior, indifference in voting is considered as one of the social phenomena that has been recognized and generalized in the culture of most countries of the world in the form of a social issue. Rosenberg (1955) argues that individuals' withdrawal and disregard for the environment, discouragement and alienation from social issues lead to emptiness among individuals in society. In this article, the community of social indifference in Gorgan is explained. The research method is quantitative research with a practical approach. This research is applied in terms of purpose, because it has been developed with the aim of improving social promotion and strengthening social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological explanation
  • social indifference
  • religiosity
  • Gorgan city
اکبرپور، روح­الله؛ خرم­آبادی، یداله. (1393). «نقش هنر در سبک زندگی ایرانی»، نخستین همایش ملی الترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.
خوش­فر، غلامرضا و همکاران. (1398). «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)». پژوهش­های جامعه­شناسی معاصر (علمی - پژوهشی)، 8 (14)، 52-27.
رسولی شورستان، جلیل. (1397). «بررسی و تحلیل نقش عوامل کالبدی و اجتماعی بر احساس امنیت در فضاهای شهری گرگان». فصلنامه علمی دانش انتظامی گلستان، 9(35)، 56-33.
رهنورد، زهرا. (1380). «جامعه­شناسی هنر و نقش ایدئولوژی»، هنرهای زیبا، شمارۀ 9، صص11-4.
عنبری، موسی؛ غلامیان، سارا. (1395). «تبیین جامعه­شناختی عوامل مرتبط با بی­تفاوتی اجتماعی». بررسی مسائل اجتماعی ایران، 2، 159-133.
قاضی‌زاده، هورامان؛ کیان پور، مسعود. (1394). «بی‌تفاوتی در ایران» سومین اجلاس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم. کدCOI مقاله: PESLSBTM03_501.
کلانتری، صمد و همکاران. (1386). «بررسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعۀ شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن». دوماهنامه دانشگاه شاهد، شمارۀ 22، 36-27.
محسنی تبریزی، علی‌رضا؛ صداقتی فرد، مجتبی. (1390). «پژوهشی درباره بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)»، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره پیاپی (43)، شمارۀ سوم، 22-1.
مرادی، علی؛ صفاریان، محسن. (1397). «مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده با بی‌تفاوتی جوانان (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)». مجلۀ علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 5 (3)، 410-385.
مرادی، علی؛ صفاریان، محسن. (1398). «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه شهر کرمانشاه». جامعه­شناسی اقتصادی و توسعه، 8 (1)، 189-158.
نادری، حمدالله؛ بنی فاطمه، حسین و حریری اکبری، محمد. (1388). «الگوسازی ساختاری رابطه بیگانگی و بی­تفاوتی اجتماعی». مجله علوم اجتماعی. شمارۀ 2، 60-29.
نبوی، غلامحسین؛ نواح، عبدالرضا و امیر شیرزاد، نرگس. (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (موردمطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر دزفول)». مجله جامعه‌شناسی ایران. شمارۀ 3، صص161-132.
نوابخش، مهرداد؛ میرزاپوری ولوکلا، جابر. (1395). «تحلیل جامعه­شناختی تأثیر بی­هنجاری بر بی­تفاوتی اجتماعی (موردمطالعه: شهروندان شهر بابل)». مجله مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 3، 67-53.
Mizjaji, A., & Almad, D. (2001). Public Apathy Towards Bureaucracy As A Constraint On The Development Of Saudi Arabia. Public Administration Quarterly, Fall 2001, 25,4/3, Abi/ Inform Global. P: 27.