بررسی رابطه مولفه های جامعه شناختی و بی تفاوتی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی هنر و دینداری در سبک زندگی شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزاد شهر، ایران.

10.22034/ias.2020.250056.1362

چکیده

هنر و دین از گذشته ­های دور، دو رکن مهم در حیات جوامع بشری بوده ­اند. امروزه با توجه به ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ضرورت بررسی این مقوله ­ها در سبک زندگی مطرح می­ گردد. این تحقیق به روش پیمایش و از نوع کاربردی به «بررسی رابطه مؤلفه‌های جامعه‌شناختی و بی‌تفاوتی اجتماعی با نقش میانجی هنر و دین‌داری در شهر گرگان» می‌پردازد. جامعۀ آماری، شهروندان بالای هجده سال شهر گرگان بوده که شامل 250312 تن می‌شود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای، تعداد 414 نفر از آنان به‌صورت تصادفی بررسی شدند. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS 26 استفاده شد. آزمون فرضیه‌ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده و خط رگرسیون پیش‌بینی‌کننده و آزمون سویل انجام شد. نتایج نشان داد میانگین بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان در حد متوسط رو به بالا بوده و میزان دین‌داری در حد بالا به دست آمد. در آزمون فرضیه‌های تحقیق (همبستگی پیرسون) مشخص شد که مؤلفه ­های جامعه ­شناختی  با مقدار (155/0-) و دینداری با مقدار ( 289/0-)  رابطۀ معناداری با بی تفاوتی اجتماعی وجود دارد. همچنین تمام مؤلفه ­های جامعه ­شناختی رابطه معناداری با بی‌تفاوتی اجتماعی داشته‌ و جهت رابطه منفی بوده است. همچنین در آزمون فرضیه‌های میانجی، مشخص شد که عامل میانجی­گر دین­داری برای نظام ارزشی، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی بر بی‌تفاوتی اجتماعی شهروندان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. 

اهداف پژوهش:
1. بررسی رابطه بین هنر و دینداری با بی­تفاوتی اجتماعی در سبک زندگی شهر گرگان.
2. بررسی میزان بی­تفاوتی اجتماعی در سبک زندگی در شهر گرگان.

سؤالات پژوهش:
1. چه رابطه ­ای میان هنر و دینداری با بی تفاوتی اجتماعی در گرگان وجود دارد؟
2. بی‌تفاوتی اجتماعی تا چه اندازه در سبک زندگی مردم گرگان وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Affiliation between Sociological Components and Social Indifference with Emphasis on the Mediating Role of Art and Religiosity in the Lifestyle of Gorgan City

نویسندگان [English]

  • Soodabeh Ghelichi 1
  • Ali Rezza Esmaeili 2
  • Isa Hassan Zadeh 2
  • Rahmatollah Amir Ahmadi 2
1 P. H. D., Student in Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
2 P. H. D., Assistant Professor, Department of Sociology, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran.
چکیده [English]

From past times, art and religion have been the two essential pillars in the life of human societies. Nowadays, due to changes in political, economic and cultural structures, the necessity of examining such categories in everyday lifestyle is raised. This research, by using a survey method and of an applied type, deals with "investigating the relationship between sociological components and social indifference with the mediating role of art and religiosity in the city of Gorgan". The statistical population is the citizens over eighteen years of age of Gorgan, which includes 250,312 people. With the multi-stage cluster sampling method, 414 people were randomly selected. SPSS 26 statistical software was used for data analysis. Hypotheses were tested by calculating correlation coefficient and adjusted determination coefficient, predicting regression line and Seville test. The results showed that the average social indifference of the citizens was on the average and the level of religiosity was high. In the test of research hypotheses (Pearson's correlation), it was found that sociological components with a value of (-0.155) and religiosity with a value of (-0.289) have a significant relationship with social indifference. Also, all socio-cognitive components had a significant relationship with social indifference and the direction of the relationship was negative. Also, in the test of mediating hypotheses, it was found that the mediating factor of religiosity had a determining role for the value system, lifestyle and social capital on the social indifference of citizens.

Research aims:
1. Investigating the relationship between art and religiosity with social indifference in the lifestyle of the citizens of Gorgan city.
2. Investigating the amount of social indifference of everyday lifestyle in Gorgan city.

Research questions:
1. What is the relationship between art and religiosity and social indifference in the city of Gorgan?
2. To what extent does social indifference exist in the lifestyle of the people of Gorgan?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological Explanation
  • Gorgan City
  • Social Indifference
  • Religiosity
اکبرپور، روح­الله و خرم ­آبادی، یداله. (1393). «نقش هنر در سبک زندگی ایرانی»، نخستین همایش ملی الترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.
خوش­ فر، غلامرضا؛ باقریان جلودار، مصطفی؛ میرزاخانی، شهربانو و جندقی میرمحله، فاطمه. (1398). «بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی شهروندان (مورد مطالعه: شهر گرگان)». پژوهش ­های جامعه­ شناسی معاصر (علمی - پژوهشی)، 8 (14)، صص. 52-27.
رسولی شورستان، جلیل. (1397). «بررسی و تحلیل نقش عوامل کالبدی و اجتماعی بر احساس امنیت در فضاهای شهری گرگان». فصلنامه علمی دانش انتظامی گلستان، 9(35)، صص. 56-33.
رهنورد، زهرا. (1380). «جامعه ­شناسی هنر و نقش ایدئولوژی»، هنرهای زیبا، شمارۀ 9، صص.11-4.
عنبری، موسی و غلامیان، سارا. (1395). «تبیین جامعه­ شناختی عوامل مرتبط با بی­تفاوتی اجتماعی». بررسی مسائل اجتماعی ایران، 2، صص. 159-133.
قاضی‌زاده، هورامان و کیان پور، مسعود. (1394). «بی‌تفاوتی در ایران» سومین اجلاس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم. 
کلانتری، صمد؛ ادیبی، مهدی؛ ربانی خوراسگانی، رسول و احمدی، سیروس. (1386). «بررسی بی‌تفاوتی و نوع‌دوستی در جامعۀ شهری ایران و عوامل مؤثر بر آن». دوماهنامه دانشگاه شاهد، شمارۀ 22، صص. 36-27.
محسنی تبریزی، علی‌رضا؛ صداقتی فرد، مجتبی. (1390). «پژوهشی درباره بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران (مورد پژوهش: شهروندان تهرانی)»، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره پیاپی (43)، شمارۀ سوم، صص. 22-1.
مرادی، علی و صفاریان، محسن. (1397). «مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و امید به آینده با بی‌تفاوتی جوانان (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)». مجلۀ علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 5 (3)، صص. 410-385.
مرادی، علی و صفاریان، محسن. (1398). «بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه شهر کرمانشاه». جامعه­ شناسی اقتصادی و توسعه، 8 (1)، صص. 189-158.
نادری، حمدالله؛ بنی فاطمه، حسین و حریری اکبری، محمد. (1388). «الگوسازی ساختاری رابطه بیگانگی و بی­تفاوتی اجتماعی». مجله علوم اجتماعی. شمارۀ 2، صص. 60-29.
نبوی، غلامحسین؛ نواح، عبدالرضا و امیر شیرزاد، نرگس. (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (موردمطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر دزفول)». مجله جامعه‌شناسی ایران. شمارۀ 3، صص.161-132.
نوابخش، مهرداد؛ میرزاپوری ولوکلا، جابر. (1395). «تحلیل جامعه­ شناختی تأثیر بی هنجاری بر بی­تفاوتی اجتماعی (موردمطالعه: شهروندان شهر بابل)». مجله مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 3، صص. 67-53.
Mizjaji, A., & Almad, D. (2001). Public Apathy Towards Bureaucracy as A Constraint On the Development of Saudi Arabia. Public Administration Quarterly, 25,4/3, Abi/ Inform Global. p. 27.