تحلیل و بررسی مقاله «قرآن و هنرهای اسلامی» اثر« ژان لویی میشون» از دیدگاه هرمنوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/ias.2020.249444.1360

چکیده

کتاب The study Quran تألیف سید حسین نصر در کشور آمریکا به چاپ رسیده است. کتاب مذکور علاوه‌بر ترجمه و تفسیر قرآن به زبان انگیسی، شامل پانزده مقاله پیرامون مسائل متفاوتی است که با قرآن و اسلام سرو کار دارد. در جستار حاضر، مقاله یازدهم این کتاب تحت عنوان «قرآن و هنرهای اسلامی» نوشته ژان لویی میشون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. وی در مقاله مذکور برای پرداختن به قرآن و بیان هنرهای اسلامی به مباحثی از‌جمله دو هدیه آسمان، مسجد پیامبر(ص) در مدینه، موهبت تلفیق و ... پرداخته است. مقالۀ حاضر به شکل توصیفی ـ تحلیلی در جهت دستیابی به تفکرات، دیدگاه، روش و نوع قلم مؤلف در زمینه قرآن و هنرهای اسلامی، ابتدا از زبان انگیسی ترجمه شده و سپس با توجه به تفکرات و اعتقادات مسلمانان، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل و بررسی متن، از جنبه هنر، معماری اسلامی قرآنی، هنر اسلامی و صنایع دستی و آیات هنری از دیدگاه مؤلف به رشته تحریر درآمده و در عین بیان مهم‌ترین نقد، نقاط قوت نیز بیان شده است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی هرمونتیک و موضوعات محوری در مقالۀ قرآن و هنرهای اسلامی اثر ژان لویی میشون.
2. بررسی کتاب The study Quran  از سید حسین نصر.

سؤالات پژوهش:
1. هنر اسلامی چه بازتابی در کتاب The study Quran داشته است؟
2. در مقالۀ قرآن و هنرهای اسلامی رابطۀ قرآن و هنر اسلامی چگونه تبیین شده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Review of the Article "Quran and Islamic Arts" by "Jean-Louis Michon" From the Book "The Study Quran"

نویسندگان [English]

  • Fariba Sadeghidoost 1
  • Mahdi Moti 2
  • Mehdi Habibollahi 3
1 P. H. D., student of Quran and Hadith Sciences, Isfahan branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 P. H. D., Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 P. H. D,, Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The book “The Study Quran” authored by Seyed Hossein Nasr has been published in America. In addition to the translation and interpretation of the Qur'an in English, the mentioned book contains fifteen articles on different issues related to the holy Qur'an and Islam. In this research, the eleventh article of this book with the title "Quran and Islamic Arts" written by Jean-Louis Michon has been analyzed and studied. In the aforementioned article, the author has discussed topics such as the two gifts of the sky, the Prophet's (PBUH) mosque in Madinah, the gift of integration and other relatable topics. The present article is descriptive-analytical and in order to obtain the author's thoughts, views, method and type of writing in the field of the Quran and Islamic arts, firstly the article is translated from English and then analyzed according to the thoughts and beliefs of Muslims. The analysis and review of the text, from the aspect of art, Islamic Quranic architecture, Islamic art and handicrafts and artistic verses from the author's point of view, have entered the field of writing, and while expressing the most important criticism, the strengths have also been expressed.

Research aims:
1. Examining the central issues in the article Quran and Islamic arts by Jean-Louis Michon.
2. Review of the book “The Study Quran” by Seyyed Hossein Nasr.

Research questions:
1. What is the reflection of Islamic art in the book “The Study Quran”?
2. How is the relationship between Quran and Islamic art explained in the article “Quran and Islamic art”?

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Study Quran
  • Hossein Nasr
  • Louis Michonne
  • Quran
  • Islamic Art
قرآن کریم.
بستانی، محمود. (1387). اسلام و هنر، ترجمه حسین صابری، مشهد: آستان مقدس رضوی.
جعفری، محمد تقی. (1369). زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حر عاملی، محمد بن حسن. (1416). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آل بیت(ع)، الاحیاء التراث.
خالندی، انور. (1379). بررسی معرفت­شناختی هنر و زیبایی­شناسی اسلامی بر اساس قرآن و سنت، قرآن و علم، تهران: نور.
خامنه ­ای، علی. (1373). هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت­الله خامنه ‎ای (دامت برکاته)، چاپ و نشر فرهنگ اسلامی.
طباطبایی، سید محمد حسین. (1375). المیزان فی تفسیر القرآن، تهران: دارالکـتب الاسلامیه.
قرائتی، محسن. (1388). تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن، تهران: نور.
گرابار، الگ. (1384). هنر- معماری و قرآن، مترجم: حسن رضایی هفتادر، قم: اسلام پژوهی.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (بی­تا). بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع، قم: دار احیاء التراث العربی.
نوری، حسین بن محمدتقی. (1368). مستدرک الوسائل، موسسه آل­البیت(ع)، قم: الاحیاء التراث.
موسوی لر، اشرف السادات. (1391). جایگاه مضامین هنر اسلامی و قرآن‌پژوهی در پژوهش ­های دانشگاهی، تهران: مطالعات هنر اسلامی.