ارائه مدل تاثیر زبان ایده ال و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران بزعم فلاسفه تحلیلی: برگرفته از آرامش و صلح صحنه های نگارگری.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

10.22034/ias.2020.249120.1357

چکیده

امروزه چگونگی تعامل در بخش­ های مختلف جامعه، نقش مهمی در پویایی آن ها دارد. تیم ­های بزرگسالان یکی از گروه­ هایی است که میزان تعامل و عوامل مؤثر در آن نقش مهمی در موفقیت احتمالی آن دارد؛ لذا در پژوهش حاضر با انتخاب جامعه آماری از استان تهران این مسئله بررسی شده است. روش پژوهش به شکل (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با روش نمونه­ گیری هدفمند و اصل اشباع 21 نفر به­ عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری، شامل تمامی کارکنان وزارت آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1398 بودند که با روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ­ای، 313 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه ­ای، مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) انجام شد.‌ در بخش کیفی نتایج مصاحبه کدگذاری شد و در بخش کمی نیز به منظور توصیف ویژگی‌های جمعیت­ شناسی و متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و از شاخص­ه ای درصد فراوانی، جدول و نمودار استفاده شد. در بخش استنباطی نیز به منظور آزمون سؤالات پژوهش از مدل­سازی معادلات ساختاری، آزمون t تک‌نمونه ­ای و از نرم‌افزارهای SPSS-v23، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه‌های تشکیل­ دهندۀ زبان ایده­ آل و گفتمان­ های غالب شامل هژمونی و تثبیت معنا، هویت، مفصل­بندی، دال مرکزی، گفتمان، زنجیره هم ارزی، ضدیت و غریت، ساختارشکنی و دال تهی بود. همچنین مؤلفه های تعاملات تیمی بر اساس فلسفه تحلیلی شامل فرایند، نتایج، یادگیری تیمی، رهبری تحول­گرا، انعکاس­گری تیمی، شایستگی حرفه­ ای، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی بود. همچنین نتایج نشان داد زبان ایده ­آل و گفتمان های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان به ­زعم فلاسفه تحلیلی تأثیر دارد. همچنین مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود.

اهداف پژوهش:
1. بررسی تأثیر زبان ایده ­آل و گفتمان­ های غالب بر بهبود تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران به‌زعم فلاسفه تحلیلی به منظور ارائه مدل.
2. بررسی آرامش و صلح در صحنه ­های نگارگری.

سؤالات پژوهش:
1. زبان ایده ­آل و گفتمان­ های غالب با تحلیل فلسفی چه نقشی در تعاملات تیمی بزرگسالان استان تهران دارد؟
2. گفتمان تعاملی در صحنه ­های نگارگری با محوریت آرامش و صلح چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of the Effect of Ideal Language and Dominant Discourses on the Improvement of Team Interactions of Adults in Tehran Province According to Analytical Philosophers (Extracted from the Peace and Tranquility of Painting Scenes)

نویسندگان [English]

  • Pedram Shahdoost Moghadam 1
  • Seyedeh Esmat Rasouli 2
  • Vahid Fallah 2
1 P. H. D., student in Philosophy of Education, Mazandaran Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran.
2 P. H. D., Assistant Professor of Philosophy of Education and Curriculum Planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Today, the way of interaction in diverse parts of the society plays a significant role in their dynamics. Adult teams are groups in which the level of interaction and effective factors are effective regarding possible success; Therefore, in the present research, the issue has been investigated by selecting a statistical population from Tehran province by applying an exploratory (qualitative-quantitative) research method. The statistical population of the qualitative part of the research included university and education experts in Tehran selected as the sample size by purposeful sampling method and saturation principle. The second group of the statistical population included employees of the Ministry of Education of Tehran in 2018; thus 313 people were selected as the sample size by stratified random sampling. In this research, data collection was done by library method, semi-structured interview (qualitative part) and researcher-made questionnaire (quantitative part). The research used descriptive statistics and frequency indicators, tables and graphs. In the inferential part, in order to test the research questions, structural equation modeling, one-sample t-test and SPSS-v23, Smart Pls-v2 and Lisrel-v8 software were used. The results showed that the constituent components of ideal language and dominant discourses included hegemony and stabilization of meaning, identity, articulation, central signifier, discourse, chain of equivalence, antithesis, deconstruction and null signifier. Also, the components of team interactions based on analytical philosophy included process, results, team learning, transformational leadership, team reflection, professional competence, job enthusiasm and organizational commitment. Likewise, the results indicated that the ideal language and dominant discourses have an effect on the improvement of adult team interactions according to analytical philosophers; also, the research model had a good fit.

Research aims:
1. Investigating the effect of ideal language and dominant discourses on improving team interactions of adults in Tehran province according to analytical philosophers in order to present a model.
2. Exploring peace and tranquility in painting scenes.

Research questions:
1. What is the role of ideal language and dominant discourses with philosophical analysis in the team interactions of adults in Tehran province?
2. How is interactive discourse in painting scenes centered on peace and tranquility?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal Language
  • Dominant Discourses
  • Team Interactions
  • Analytical Philosophers
بدخشان، ابراهیم. (1390). بازاندیشی نسبیت زبانی با رویکرد شناختی و استناد بر داده های زبان فارسی. فصلنامه علمی پژوهشی زبان وادب فارسی، 4 (11)، صص. 12-1.
جواهری، شهنوش. (1396). زبان، روش و غایت دین و فلسفه از نظر ابن رشد و هگل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
خاشعی، وحید و دانشور، محمدرضا. (1395). تاثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره بردارانه و جهت گیری استراتژیک. مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 82 (11)، صص. 100-81.
سلیمی، حسین. (1388). مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل بر سلامت روان، تاب آوری وامیدواری دانشجویان، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفوی، کورش.(1383). نگاهی به نظریه حوزه های معنایی از منظر نظام واژگانی زبان فارسی. مجله علوم اجتماعی و انسانی، 21 (1)، صص. 14-2.
قربان، فاطمه. (1398). ارائه مدلی برای نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش و پرورش. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد واحد رودهن.
لاند، نیک. (1395). زبان و اندیشه. ترجمه قاسم زاده، حبیب الله. تهران: انتشارات ارجمند.
مهدوی نژاد، محمدحسین؛ علیزمانی، امیرعباس؛ صادقی، افلاطون و شکیبی، زینب. (1394). ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه تحلیلی: با تاکید بر آرا ویتگنشتاین. مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریزی، 9 (16)، صص. 22-1.
هادی ملکی، صمد. (1391). بررسی و مقایسه مفهوم معنا در معنا شناسی زبان شناختی و سنت مطالعه هرمونیک. پایان نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
هوارث، دیوید. (1393). نظریه گفتمان. ترجمه سید علی اصغر سلطانی. تهران: فرهنگ گفتمان.
Babra, R., & Eriksson, L. (2019). I LEAD, WE LEAD: -AN EXPERIMENTAL STUDY ON SHARED LEADERSHIP AND TEAM PERFORMANCE.
Bachrach, D. G., & Mullins, R. (2019). A dual-process contingency model of leadership, transactive memory systems and team performance. Journal of Business Research96, pp. 297-308.
Fairclough, N. (2000). Discourse, social theory, and social research: The discourse of welfare reform. Journal of sociolinguistics4(2), pp. 163-195.
Han, S. J., Lee, Y., Beyerlein, M., & Kolb, J. (2018). Shared leadership in teams: The role of coordination, goal commitment, and knowledge sharing on perceived team performance. Team Performance Management: An International Journal24(3/4), pp. 150-168.
Kowalski, K. (2018). Building Effective Teams. Leading and Managing in Nursing-E-Book, p. 336.
Mathieu, J., & Rapp, T. (2018). Laying the foundation for successful team performance trajectories: The roles of team charters and deliberate plans.
Musolff, A. (2017). The Metaphorisation of European politics: Movement on the road to Europe. In Attitudes Towards Europe (pp. 179-200). Routledge.
Ye, Q., Wang, D., & Guo, W. (2019). Inclusive Leadership and Team Innovation: The Role of Team Voice and Performance Pressure. European Management Journal.