معماری سبز: هماهنگی و سازگاری با محیط زیست (نمونه موردی شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

10.22034/ias.2020.248710.1353

چکیده

معماری سبز یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از طراحان، مدیران و برنامه ریزان شهری و طراحان حوزه ساختمان قرار گرفته‌است. این معماری نوین که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می‌باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی تحقق معیارها و اصول معماری سبز از دیدگاه شهروندان به عنوان کنشگران اصلی شهر رشت می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد؛ . در نهایت جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار‌ SPSS و آزمون t تک نمونه ای و نرم افزار Excel استفاده شده است سپس با استفاده از مدل بارومتر پایداری میزان پایداری معماری سبز شهر رشت از دیدگاه شهروندان مورد سنجش قرار گرفته است. مولفه های پژوهش شامل، حفاظت از انرژی، کار با اقلیم، کاهش استفاده از منابع جدید، احترام به سایت، احترام به کاربران می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد پایداری معماری سبز به صورت متوسط (48/0) بوده؛ که این نشان دهنده وضعیت نامطلوب در کل مولفه های معماری سبز در شهر رشت می باشد.
سوال:
1-هماهنگی بامحیط زیست چه تاثیر برمعماری سبز دارد؟
2-سازگاری با محیط زیست چه تاثیر بر معماری سبز دارد؟
هدف:
1- معماری سبز تاثیر پایداری بر سازگار محیط زیت دارد.
2-معماری سبز تاثیر شگرفی بر هماهنگی با محیط زیست دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green architecture: coordination and compatibility with the environment (case study of Rasht)

نویسندگان [English]

  • Monire Gholizade 1
  • Masome Hafeze 2
  • Mahmod Rezaanvari 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, IRA
3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Green architecture is one of the new trends and approaches in architecture that has been considered by many designers, managers, urban planners and building designers in recent years. This new architecture, which arises from the concepts of sustainable development, seeks to adapt and harmonize with the environment, one of the basic human needs in today's world. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the fulfillment of criteria and principles of green architecture from the perspective of citizens as the main actors of Rasht. . Finally, for data analysis, SPSS software, one-sample t-test and Excel software were used. Then, using the sustainability barometer model, the sustainability of green architecture in Rasht was measured from the citizens' point of view. Research components include energy conservation, working with climate, reducing the use of new resources, respect for the site, respect for users. The results show that the sustainability of green architecture was average (0.48); This indicates the unfavorable situation in all components of green architecture in the city of Rasht. But the point to consider in this weak stability (0.396) is the energy protection component compared to other components; This is due to the lack of change and culture in the use of new energy.
Question:
1. What effect does environmental harmony have on green architecture?
2. What effect does environmental compatibility have on green architecture?
Target:
1- Green architecture has a sustainable effect on the environment.
2. Green architecture has a tremendous impact on harmony with the environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green architecture
  • citizens
  • sustainability
  • Rasht city
  • barometer model
بکری، نوشین، چاره­جو، فرزین، قوامی زروان، گلریز، (1395)، توسعه بام سبز و دیوار سبز در معماری پایدار و منظر شهری، سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی، کوالالامپور - مالزی، دانشگاه علم و صنعت واحد نور، دانشگاه کوالالامپور.
بهرامی، مریم، ثابت، عباس، (1398)، ساختمان سبز نگاهی جدید در راستای توسعه پایدار، نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار، شیراز، موسسه آموزش عالی آپادانا.
بیضاوی، محمد رضا و شهرزاد شهریاری، (1398)، بررسی و نقش تکنولوژی در معماری پایدار، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تقوی، لعبت، (1393)، نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)، پایداری، توسعه و محیط زیست، دوره 1، شماره1، ص19-36.
جوادنیا، مینا، دربان، علی، (1397)، معماری سبز گامی به سوی معماری پایدار، نشریه معماری شناسی، دوره1، شماره5،
حسنی، شادی، قریب گرکانی، پروانه، پیرمحمدی، محمد، (1397)، معماری پایدار راهکاری برای حرکت به سوی توسعه ی پایدار در ایران، کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، دانشگاه  تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز.
حکیمیان، پانته­آ، لک، آزاده، (1396)، زیرساخت سبز: مفهومی مشترک در آموزش دو رشته طراحی شهری و معماری منظر، نشریه صفه، دوره27، شماره78.
دبستانی، هدا، بقایی، آژنگ، (1395)، ترویج معماری سبز در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری در معماری معاصر، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر. دانشکده هنر و معماری، کرمان، ایران.
دشتی شفیعی, علی، (1392)، بررسی اصول و جایگاه معماری سبز در ایران و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، اصفهان
رحیمی، کوثر، حسنی، مریم، محمودی ماندنی، فاطمه، جلیل پیران، آمنه، (1398)، نقش و عملکرد بام سبز در زمینه حفظ انرژی با رویکرد معماری پایدار، سومین کنفرانس بین­المللی ­نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، گرجستان -شهر تفلیس، آکادمی بین المللی علوم گرجستان.
رضاییان کله بستی, الهام، (1397)، معماری سبز، با تاکید بر توسعه پایدار شهری، دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران، ایلام، موسسه پژوهشی آسو.
رضوانی، محمد، پایروند، محمد مهدی، نوجوان، مهدی، صهبا، مهدی، (1395)، بررسی نقش بام های سبز به عنوان راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری از منظر معماری پایدار، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره18، شماره2، صص547-556.
مسلمی، مازیار، عمرانی، مجتبی، ذاکری، مبین، (1398)، انرژی های نو و تجدید پذیر در معماری پایدار و سبز با روش طراحی غیرفعال، پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران، مشهد، موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ.
یغفوری، حسین. رفیعیان، سجاد. راز دشت، عبدالله. (۱۳۸۹). فضاهای عمومی عاملی در جهت افزایش همبستگی اجتماعی در شهر سالم، دومین همایش ملی شهر سبزوار.
Ahmad A. & Shafik S., (2011) Modernization and regionalism: Approach for sustainable revial of local urban identity. Elesevier, 21: 511.
Amany, Ragheba, Hisham, El-Shimyb, Ghada, Raghebb, (2016), Green Architecture: A Concept of Sustainability, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 216, 6 January 2016, Pages 778-787
Chonga, W.T, Fazlizana, A, Poha, S.C, Pana, K.C, Pingb, H.W, (2012), Early development of an innovative building integrated wind, solar and rain water harvester for urban high rise application, Journal : Energy and Buildings, Volume 47, April 2012, Pages 201–207.
Iman Abdel Shahid, Ibrahim, (2017), Green Architecture Challenges in the Middle East Within Different Rating Systems, Journal: Energy Procedia, Volume 115, June 2017, Pages 344-352
Lawrence, J, & Fudge, C. (2009). Healthy cities in global and regional context. health promotion international .15
Mahdavinejad, Mohammadjavad, Arash, Zia,Airya Norouzi, Larki, Setareh, Ghanavati,Narjes, Elmi, (2014), Dilemma of green and pseudo green architecture based on LEED norms in case of developing countries, ournal : International Journal of Sustainable Built Environment, Volume 3, Issue 2, December 2014, Pages 235–246.
Northridge, M. , D. Sclar, E. , & Biswas, P. (2003). Sorting out the connections between the built environment and health: a conceptual framework for vavigating pathway and planning healthy cities. Urban health.p 556.
Wang Zhea, Zhou lia, Shi jinga, (2011), On the Beauty of Green Expo Architecture and Sustainable Development-Taking “China Pavilion” As An Example, Journal : Procedia Engineering, Volume 21, 2011, Pages 163–167.