سیمای زن در رمان شوهرآ هوخانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2020.248591.1348

چکیده

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ و هنر ﺁﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ و هنر ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﻳﻴﻨﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ  است ﻛﻪ ﺭﻣﺎﻥﻧﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳـﻴﺎﺳـﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻳ ﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ چگونگی جایگاه زن در جامعۀ ایران پی برد. از سوی دیگر در آثار هنری این دوره مانند هنر نقاشی نیز می­توان به در ک روشنی از سیمای زن در جامعه دست یافت. نسخه مصور هزار و یک شب از جمله آثاری است که به زنان نیز پرداخته است لذا در پژوهش حاضر سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم و نقاشی­های نسخه مصور هزار و یک شب بررسی می­شود. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ پژوهش ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ. یافته­های پژوهش حاکی از این است که زن از در این دوره از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و در تلاش برای تجدد و احقاق حقوق خویش است.
اهداف پژوهش:

بازشناسی سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم از علی محمد افغانی
بررسی تطبیقی سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم و نقاشی­های نسخه مصور هزار و یک شب.

سؤالات پژوهش:

براساس داده­های رمان شوهر آهوخانم از علی­محمد افغانی زنان دارای چه وضعیتی در جامعه بوده اند؟
سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم چه شباهت و تفاوت­هایی با سیمای زن در نقاشی­های نسخه مصور هزار و یک شب دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The image of a woman in the novel Husband of Hokhanam by Ali Mohammad Afghani in adaptation to the position of a woman in the paintings of the illustrated version of One Thousand and One Nights

نویسندگان [English]

  • Tooran Razmjoo 1
  • Abdolhosein Farzad 2
  • Farhad Tahmasbi 3
  • Roghayeh Sadraei 3
1 PhD student in Persian language and literature, Search Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The culture and civilization of any country can be identified through the literature of that country.In other words, literature is like a mirror that reflects the culture and civilization of each country. Russia and Iran are among the countries where the novel is widely circulated and writers from both countries have been influenced by political, social and cultural developments to write novels .Ali mohammad Afghani and Dostoevski are among the writers who by studying their works you can see that there are some similarities in the way they write in this article. We try to discuss the role of woman from the perspective of these two and we answer the question of what similarities and differences exist between the two novels "Shohar ahoo khanom" by Ali mohammad Afghani and "Ablah" by Dostoevski. By studying the works of these two authors, it can be seen that Ali Mohammad Afghani was influenced by Dostoevsky in his storytelling style. The research method in this article is descriptive-analytical with a comparative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shohar ahoo khanom
  • Ablah
  • Ali mohammad Afghani
  • Dostoevski
  • Woman's face
ﺁﺫﺭ، ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ. (۱۳۸۷). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ . ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﺨﻦ.
ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ. (۱۳۷۲). ﺷﻮﻫﺮ ﺁﻫﻮ ﺧﺎﻧﻢ .ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﮕﺎﻩ.
پاکباز، رویین. (1389 ). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین و سیمین.
ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ، ﺣﺴﻴﻦ. (۱۳۸۹). ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ.
ذکاء، یحیی. (1382). زندگی و آثار استاد صنیع­الملک. تهران: میراث فرهنگی.
ستاری، جلال. (1368). افسون شهرزاد. تهران: توس.
ﺳﺠﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۶۹). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺏ . ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺭﺿﺎ. (۱۳۹۳). ﻣﻜﺘﺐﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ . ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﮕﺎه.
ﺻﻔﺎﺭﻱ(ﺻﻮﺭﺗﮕﺮ)، ﻛﻮﻛﺐ. (۱۳۵۷). ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ . ﺗﻬﺮﺍن: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
صمدی، هاجر؛ لاله­ئی، نعمت. (1388). تصاویر شاهنامه فردوسی به روایت میرزا علیقلی خوئی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. 
ﻏﻨﻴﻤﻲﻫﻼﻝ، ﻣﺤﻤﺪ. (۱۳۸۲). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﺿﻮﻱ.
ﻛﻔﺎﻓﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ. (۱۳۸۲). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪﻱ. ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ. ﻣﺸﻬﺪ: ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ.
ﻣﮕﻴﻞ، ﻓﺮﺍﻧﻜﻨﻮﺭﺗﻦ. (۱۳۸۸). ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﺟﻬﺎﻥ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﺫﺭ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﺨﻦ.
 ﻧﺪﺍ، ﻃﻪ. (۱۳۹۲). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ، ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ، تهرﺍﻥ: ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ.