سیمای زن در رمان شوهرآهو خانم اثر علی محمد افغانی در تطبیق با جایگاه زن در نقاشی های نسخه مصور هزار و یکشب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.248591.1348

چکیده

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ و هنر ﺁﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺷــﻨﺎﺧﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ و هنر ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﻳﻴﻨﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ  است ﻛﻪ ﺭﻣﺎﻥﻧﻮﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺳـﻴﺎﺳـﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﺭﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻧﺪ. ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ نویسندگانی است ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ چگونگی جایگاه زن در جامعۀ ایران پی برد. از سوی دیگر در آثار هنری این دوره مانند هنر نقاشی نیز می ­توان به در ک روشنی از سیمای زن در جامعه دست یافت. نسخه مصور هزار و یک شب از جمله آثاری است که به زنان نیز پرداخته است. لذا در پژوهش حاضر سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم و نقاشی­ های نسخه مصور هزار و یک شب بررسی می شود. رﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ پژوهش ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ. یافته­ های پژوهش حاکی از این است که زن از در این دوره از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و در تلاش برای تجدد و احقاق حقوق خویش است.

اهداف پژوهش:
1. بازشناسی سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم از علی محمد افغانی
2. بررسی تطبیقی سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم و نقاشی ­های نسخه مصور هزار و یک شب.

سؤالات پژوهش:
1. براساس داده­ های رمان شوهر آهوخانم از علی­محمد افغانی زنان دارای چه وضعیتی در جامعه بوده اند؟
2. سیمای زن در رمان شوهر آهوخانم چه شباهت و تفاوت­ هایی با سیمای زن در نقاشی­ های نسخه مصور هزار و یک شب دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Image of Woman in the Novel Shohar Aho Khanum by Ali-Mohammed Afghani in Comparison with the Position of Women in the Paintings of the Illustrated Version of the One Thousand and One Nights

نویسندگان [English]

  • Tooran Razmjoo 1
  • Abdolhosein Farzad 2
  • Farhad Tahmasebi 3
  • Roghayeh Sadraei 3
1 PhD Candidate in Persian language and literature, Search Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD, Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.
3 PhD, Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The culture and civilization of any country can be acknowledged through the literature and art of that country; in other words, literature and art reflect the culture and civilization of each country. Iran is one of the countries in which many novelists are widely active and compose literary works under the influence of political, social and cultural changes. Ali Mohammad Afghani, a contemporary writer, in which the position of women in Iranian society can be perceived by studying his works. Likewise, regarding art in particular painting, a clear understanding of the image of women in society can be achieved. The illustrated version of One Thousand and One Nights is a literary work that mainly deals with the position of women. Therefore, in the present research, the image of the woman in the novel of Shohar Aho Khanum by Ali Mohammad Afghani and the paintings of the illustrated version of One Thousand and One Nights are compared and evaluated. The research method in this exploration follows a descriptive, analytical and comparative approach. The findings of the research indicate that women lack an appropriate social position during the mentioned period and seek to modernize and assert their rights.

Research aims:
1. Recognizing the appearance of a woman in the novel Shohar Aho Khanum by Ali Mohammad Afghani
2. A comparative study of the woman's appearance in the novel Shohar Aho Khanum and the paintings of the illustrated version of the One Thousand and One Nights.

Research questions:
1. According to the novel of Ali Mohammad Afghani entitled Shohar Aho Khanum, what was the social status of women?
2. What are the similarities and differences between the woman's appearance in the novel Shohar Aho Khanum and the woman's appearance in the paintings of the illustrated version of One Thousand and One Nights?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shohar Aho Khanum
  • Ali Mohammed Afghani
  • Women
  • One Thousand and One Nights
ﺁﺫﺭ، ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ. (۱۳۸۷). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ . ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﺨﻦ.
ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ. (۱۳۷۲). ﺷﻮﻫﺮ ﺁﻫﻮ ﺧﺎﻧﻢ .ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﮕﺎﻩ.
پاکباز، رویین. (1389 ). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین و سیمین.
ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ، ﺣﺴﻴﻦ. (۱۳۸۹). ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ.
ذکاء، یحیی. (1382). زندگی و آثار استاد صنیع­الملک. تهران: میراث فرهنگی.
ستاری، جلال. (1368). افسون شهرزاد. تهران: توس.
ﺳﺠﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ .(۱۳۶۹). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺏ . ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣﺆﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ، ﺭﺿﺎ. (۱۳۹۳). ﻣﻜﺘﺐﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ . ﭼﺎﭖ ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﮕﺎه.
ﺻﻔﺎﺭﻱ(ﺻﻮﺭﺗﮕﺮ)، ﻛﻮﻛﺐ. (۱۳۵۷). ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ . ﺗﻬﺮﺍن: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
صمدی، هاجر؛ لاله­ئی، نعمت. (1388). تصاویر شاهنامه فردوسی به روایت میرزا علیقلی خوئی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. 
ﻏﻨﻴﻤﻲﻫﻼﻝ، ﻣﺤﻤﺪ. (۱۳۸۲). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﺭﺿﻮﻱ.
ﻛﻔﺎﻓﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ. (۱۳۸۲). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪﻱ. ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ. ﻣﺸﻬﺪ: ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺭﺿﻮﻱ.
ﻣﮕﻴﻞ، ﻓﺮﺍﻧﻜﻨﻮﺭﺗﻦ. (۱۳۸۸). ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺩﺑﻲ ﺟﻬﺎﻥ. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﺫﺭ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺳﺨﻦ.
 ﻧﺪﺍ، ﻃﻪ. (۱۳۹۲). ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺴﺮﻭﻱ، ﭼﺎﭖ ﺳﻮﻡ، تهرﺍﻥ: ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ.