وقایع آزمون های الهی در قران و عهدین و انعکاس آن در مصور سازی متون دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

2 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

هر مذهبی دارای نظام معنای خاص خویش است که براساس آن نظام به داوری اخلاقی می­ پردازد و باید و نبایدهای فردی و اجتماعی را تقویت می ­کند. سنت آزمون الهی از سنن قطعی و حتمی خداوند است که ذات و جوهره‌ی انسان‌ها را به تکاپو می‌کشاند و او را از حضیض خاک به اوج افلاک می‌رساند. قوه و استعداد درونی انسان را به فعلیت می‌رساند؛ از این‌رو زمینه‌ساز ظهور افعال و نیات درونی بندگان است؛ این سنت عام و همگانی مختص قشر خاصی نیست، بلکه در همه افراد بشر جریان دارد اما شکل و ابزار آن متفاوت است. از آن‌جایی که سنت امتحان به پیروان دین خاصی اختصاص ندارد. مسئله ­ای که اینجا طرح می­ گردد چگونگی سنت ابتلا در قرآن و عهدین قوم بنی اسرائیل است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­ های کتابخانه ­­ای انجام شده است و  به شیوه تطبیقی به بررسی این سنت در قوم بنی‌اسرائیل در قرآن و عهدین پرداخته و مستندات مربوط به فلسفه آزمایش، ابزار از جمله با نهر آب، با ممنوع کردن صید در روز سبّت، با کشتن پسران و اسیر کردن زنان با مال و فرزند و ... با تحلیل و توصیف بیان کرده است. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که سنت ابتلا در قرآن به عنوان کتاب آسمانی دین اسلام و در عهدین قوم بی اسرائیل وجود دارد.

اهداف پژوهش:
1. بررسی وقایع آزمون ­های در قرآن و عهدین.
2. بررسی بازتاب وقایع آزمون­ های الهی در قرآن و عهدین در مصورسازی متون دینی.

سوالات پژوهش:
1. وقایع آزمون ­های الهی در قرآن و عهدین چگونه آمده است؟
2. وقایع آزمون ­های الهی در قرآن و عهدین چه بازتابی در مصورسازی متون دینی داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Events of the Divine Tests in the Qur'an and the Testaments and its Reflection in the Illustration of Religious Texts

نویسندگان [English]

  • Eslam Salari 1
  • Saeed Abbasinia 2
  • Hadi Razaghi Harikandei 2
1 PhD Student, Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Humanities, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Humanities, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

Every religion has its own system of meaning, according to which the system makes moral judgments and strengthens individual and social do's and don'ts. The tradition of the divine test is one of the definite and certain traditions of God, which strives for the essence of human beings and raises them from the depths of the earth to the heights of the heavens. It actualizes the inner strength and talent of man; Hence, it paves the way for the emergence of the inner actions and intentions of the servants; This general tradition is not specific to a particular class, but is present in all human beings, nevertheless, its form and tools are unalike since the tradition of examination is not reserved for the followers of a particular religion. The issue raised here is how the tradition of affliction in the Qur'an and the covenants of the people of Israelites tribe. This research with the means of a descriptive and analytical method and based on library data. Instances such as the banning of fishing on the Sabbath, killing boys and capturing women with property and children and other occurrences are studied with reasoning and thought. The findings of the study indicate that the tradition of assessment exists in the Qur'an as the holy book of Islam and the testaments of the Israelites.
Research objectives:
1. Examining the assessment events among the Israelites in the Qur'an and the Testaments.
2. Inspecting the tradition in the documents related to the philosophy of assessment.
Research questions:
1. How are the events of the divine tests considered in the Qur'an and the Testaments?
2. What is the reflection of the events of the divine tests in the Qur'an and the Testaments in the illustration of religious texts?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Quran
  • Testaments
  • Israelites
آنترمن، الن. (1396). باورها و آیین های یهودی. ترجمه رضا فرزین، چاپ چهارم، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414 ق.). لسان العرب. چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
الهامی نیا، علی اصغر. (1385). سیره اخلاقی معصومین. قم: زمزم هدایت.
پاکزاد، عبدالعلی. (1387). ابتلا و آزمایش در قرآن. تهران: پژوهش‌های قرآنی، شماره 54 و 55،  صص377-342.
پایدارفرد، آرزو. (1397). «تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ردودرویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه صفویه». دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی. شماره1،97-85.
پیروزفر، سهیلا. (1378). ابتلا در قرآن و حدیث. مطالعات اسلامی، شماره 43و 44، صص128-89.
تیواری، کدارنات. (1396). دین‌شناسی تطبیقی. ترجمه دکتر مرضیه (لوئیز) شنکایی، چاپ سوم، تهران: سمت.
جوادی آملی، عبداالله. (1381). تفسیر تسنیم. دوره چند جلدی، قم: اسرا.
جوهری، اسماعیل بن حماد. (1376). الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، به کوشش عبدالغفور العطارى،جلد ششم، بیروت: دارالعلم للملایین.
دشتی، محمد. (1380). ترجمه نهج البلاغه. قم: انتشارات مشهور.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد. (1412 ق.). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق: صفوان عدنان داودى، دمشق: دارالعلم.
سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم. (1393). درآمدی بر الهیات تطبیقی اسلام و مسیحیت. چاپ سوم، قم: کتاب طه.
شرتونی، سعید. (1386). اقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد، قم: منشورات مکتبه المرعشی.
طباطبایى، سید محمد حسین. (1417ق.). المیزان فى تفسیر القرآن. چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم.
طریحى، فخرالدین. (1375). مجمع البحرین. چاپ سوم، تهران: کتابفروشى مرتضوى.
عسکری، ابوهلال حسن ابن عبدالله؛ الجزایری، نو الدین. (1412ق) .معجم الفروق اللغویه، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
غفاری، ابوالحسن. (1385). سنت امتحان در زندگی انسان. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
فراهیدى، خلیل بن احمد. (1410 ق.). کتاب العین. چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت.
قرائتی، محسن. (1383). تفسیر نور. چاپ یازدهم، تهران: مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن.
قرشى، سید على اکبر. (1371).  قاموس قرآن. چاپ ششم، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1388). جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. چاپ ششم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مصطفوى، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
معلوف، لوئیس. (1406ق.). المنجد فی اللغه و الاعلام . بیروت: دارالمشرق.
معموری، علی. (1389). «بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری«. نشریه علوم قرآن و حدیث، مطالعات قرآن و حدیث، شماره1، صص128-103.
مکارم شیرازى، ناصر. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مهیار، رضا. (بی تا). فرهنگ ابجدى عربى- فارسى، بی­جا: بی­نا.
موسوى همدانى، سید محمد باقر. (1374). ترجمه تفسیر المیزان. چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم.
نوری، محمدرضا. (1384). بهداشت در قرآن، مشهد: انتشارات واقفی.