نقش صلح در تثبیت و تقویت کرامت و هویت بشری و انعکاس آن در نقاشی های دوران انقلاب مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق عمومی، واحد زاهدان، دانشگاه ازاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار گروه حقوق عمومی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.247153.1330

چکیده

مقوله صلح را باید یکی از مقولات مهم در حیطه حقوق بین­ الملل و حتی حقوق داخلی کشورها  دانست که در اسناد آموزش حقوق بشری جایگاه خاصی دارد و تحقق مصادیق آموزش حقوق بشری و شناسایی و عینیت یافتن آن ها به معنای پیش شرط های تحقق صلح است. حمایت از آموزش حقوق بشری یکی از ملزومات جهان امروز می­ باشد که در این بین، حق بر صلح از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از سوی بسیاری از مجامع بین ­المللی و حتی ملی دارای جایگاه خاصی می باشد. با توجه به نیاز روزافزون امروز بشر به زندگی در صلح و آرامش و اساس این حق برای برخورداری از سایر حقوق چون: توسعه پایدار؛ کمک ­های بشر دوستانه و غیره، بررسی و بحث در رابطه با مقوله صلح و وظایف دولت در قبال آن از ضروریات به شمار آمده که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­ های منابع کتابخانه­ای انجام شده است. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که ضرورت صلح در سطوح ملی و بین ­المللی در حفظ حقوف و کرامت بشری است. این تلاش­ ها در نقاشی ­های دوران انقلاب مشروطه نیز قابل مشاهده است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی وظایف دولت در راستای تضمین حق بر صلح  و رعایت حقوق شهروندان.
2. بررسی صلح و حقوق بشر در نقاشی­های دوران انقلاب مشروطه.

سؤالات پژوهش:
1. دولت­ های چه نقشی می توانند در ایجاد صلح و حفظ کرامت انسانی دارند؟
2. در نقاشی ­های دوران مشروطه چه مقوله­ هایی از حقوق بشر وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Peace in Stabilizing and Strengthening Human Dignity and Identity and its Reflection in the Paintings of the Iranian Constitutional Revolution Era

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahmati 1
  • Ali Gorji Aznderiani 2
  • Ali Bahader Jahromi 3
1 P. H. D., Student, Department of Public Law, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.
2 P. H. D., Associate Professor, Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 P. H. D., Associate Professor, Department of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The concept of peace should be reflected as one of the significant categories in the field of international and domestic laws of countries that behold a distinct place in human rights education documents; moreover, the realization of examples of human rights learning and their identification and objectification clarifies the preconditions for the realization of peace. Supporting the education of human rights is one of the necessities of the world today, in this sense, the right to having peace is of special importance and has a special status from many international and even national forums. Considering today's increasing need of mankind for peace and tranquility and that this right is the foundation for other human rights including sustainable development, humanitarian aid and other factors, investigation and discussion related to the category of peace and the obligations of the administrations in meeting such rights will be fully discussed in this article. The present research has been carried out using descriptive and analytical method and by relying on the data of library sources. The findings of the research indicate that the necessity of peace at both national and international levels is to preserve human rights and dignity; moreover, such efforts can also be reflected in the paintings of the constitutional revolution era of Iran.

Research aims:
1. Examining the duties of the government in order to guarantee the right to peace and respect the rights of citizens.
2. Investigating peace and human rights in paintings during the constitutional revolution of Iran.

Research questions:
1. What role can governments play in creating peace and maintaining human dignity?
2. What categories of human rights are there in the paintings of the constitutional era?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Identity
  • Peace
  • The Ponstitutional Period
  • Painting
آگمنت، کارن؛ دارکینتن، کریچ پ. (1375). "تاثیر فرهنگ در مذاکرات چند جانبه"، ترجمه محمد علی شکوری، فصلنامه مطالعه سازمان ملل متحد، شماره 2 و 3.
افلاکی سورشجانی، میلاد؛ سپهران، کامران و مریدی، محمدرضا. (1396). «بررسی جهت­ گیری نظام نقاشی در دوران انقلاب مشروطه»، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، شماره1، صص. 122-107.
امیرارجمند، اردشیر. (1381). مجموعه اسناد بین المللی آموزش حقوق بشری، جلد1، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
برونو، برناردی. (1383). مردم­سالاری در تاریخ و اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، تهران: نشر نی
بوشهری، جعفر. (1349). کلیات و حقوق اساسی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پژوهشکده مطالعات راهبردی. (1378). گزیده مقالات سیاسی- امنیتی،  جلد1، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
زارعی، کریم؛ شاملو، غلامرضا. (1397). «تبیین نقش تأثیرگذار قهوه­خانه در جریان شکل­ گیری نقاشی قهوه­ خانه ­ای»، مطالعات باستان­ شناسانه، ش5، صص. 159-143.
سیمود، مارتی نلیپست. (1383). دایره المعارف دموکراسی. ترجمه کامران فانی و نوراله مرادی، جلد 2، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر. (1388). آزادی­ های عمومی و آموزش حقوق بشری، چاپ 4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فلاح­زاده، علی محمد. (1386). نسبت حقوق شهروندی و آموزش حقوق بشری، نشریه حقوقی دادگستری تهران، شماره 58.
فتحی واجارگاه، کورش؛ واحد چوکده، سکینه. (1388). آموزش شهروندی در مدارس، تهران: نشر آیین.
قاری سید فاطمی، سید محمد. (1390). آموزش حقوق بشری در جهان معاصر: جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها، چاپ3، تهران: انتشارات شهر دانش.
کاتوزیان، ناصر. (1386). مبانی حقوق عمومی، چاپ 3، تهران: نشر میزان.
کوفی عنان. (1376). سخنرانی دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی آموزش حقوق بشری در دانشگاه تهران در 10 دسامبر 1997"، تهران: نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران.   
مهرپور، حسین. (1383). نظام بین المللی آموزش حقوق بشری، چاپ 2، تهران: انتشارات اطلاعات.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1391). دربارة امنیت شناسی، دیباچه بر مدیریت انسان مدار یک جرم، سودابه رضوانی، تهران: نشر میزان.
هابز، توماس. (1383). لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، چاپ 3، تهران: انتشارات نشر نی.
Alston, P. (1984). Conjuring up new Human Rights: A Proposal for Quality Control, American Journal of International Law, 78 (1).
Boutros, B. G. (1992). An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, United Nations.
Buergenthal, T., Kiss, A. (1991). la protection internationale des droits de l’homme, Kehl, Editions N. P. Engel.
Denters, E.(1992). the Right to Development in International Law, London: Martinu Nijhoff.
Douglas, R. (2003). The Human Right to Peace, Toronto: Novalis Press.
Epps, V. (1998).  Peace and Democracy: The Link and the Policy Implications, ISLA Journal of International and Comparative Law, 4(2).
Forsythe, D. P. (1993). Human rights and peace: international and national dimensions, University of Nebraska Press: Lincoln.
Franck, T. M. (1995). Fairness in International law and institutions, England: Oxford.
Kooijmans, P. H.(1990).  Human Rights – Universal Panacea? Some Reflections on the so-called Human Rights of the Third Generation, Netherlands International Law Review, 37(3).
Kirchner, S. (2004). the Human Rights Dimensions of International Peace and Security: Humanitarian Intervention after 9/11, Journal of Humanitarian Assistance.
Nastase, A. (1991). The Right to Peace, in Mohammed Bedjaoui: International Law Achievements and Prospects, Paris: UNESCO.
Pomerantz, P. R. (2011).  Development Theory, London: SAGE Publications.
Sabine, G. H., Thomas, L.T. (1973). A History of Political Theory, 4th ed, Oxford and I.B.H. Publishing Co: New Delhi Press.
Vasak, K. (1978). les demensions internatinals des droits de l’homme, Manuel destine a l’enseignement des droits de l’homme dans les universities, Paris: Imprime Par Snoeck- Ducaju & Fils, Gand(Belgique).
United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report, New York: Oxford University Press.
World Bank. (2001). World Development Report, New York: Oxford University Press.