ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاداسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.242845.1319

چکیده

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزۀ اجرای احکام و در بحث رعایت حقوق محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و نظارت بر زندانیان، اقدامات مفیدی صورت گرفته است. هدف از رسیدگی‌های کیفری، رسیدن به احراز وقوع جرم و انتساب آن، محقق بودن مسئولیت کیفری متهم و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی دربارۀ محکوم‌علیه به‌موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری مجازات ندیده و اصلاح‌نشده باقی نماند. اجرای مجازات، عدم دسترسی به محل اقامت و سکونت محکوم‌علیه، عدم معرفی محکوم‌علیه برای اجرای حکم توسط کفیل یا وثیقه‌گذار، حبس بودن محکوم‌علیه یا موانع با منشاء قضایی می‌توان عدم نظارت بر دادنامه و اخطاریه و عدم اخذ تامین مناسب را نام برد. همچنین قاضی احکام بر اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله مجازات سالب حیات، مجازات بدنی قطع و جرح عضو و شلاق یا مجازات سالب و محدودکنندۀ آزادی، حق و حیثیت ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت اجباری در نقطه معین یا مجازات مالی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن اموال نظارت دارد و تا حکم اجرا نشود، پرونده مختومه نمی‌گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده‌های منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که امروزه نظارت بیشتری در حوزه اخلاق بر اجرای مجازات وجود دارد درحالی‌که محکمه ­های قضایی نگارگری حاکی از سرعت عمل و ضعف قانونی و خودمحوری شاه در اجرای مجازات­ هاست.

اهداف پژوهش:
1. بررسی سازوکارهای اخلاقی در نحوۀ اجرای مجازات توسط قاضی.
2. واکاوی چگونگی قضاوت و مجازات در نگارگری ایران.

سؤالات پژوهش:
1. چه سازوکارهای اخلاقی از سوی قاضی در اجرای مجازت انجام می­شود؟
2. در نگارگری ایران چه اطلاعاتی در خصوص محاکم قضا و اجرای مجازات وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of Judicial Courts in the Execution of Criminal Sentences Compared to the Judicial Courts of Painting

نویسندگان [English]

  • Kian Soltanian 1
  • Naser Ghasemi 2
  • Abass Tadayon 3
1 P. H. D., student in criminal law and criminology, Emirates Branch, Islamic Azad University, UAE.
2 P. H. D., Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.
3 P. H. D., Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the criminal procedure law approved in 2012, useful measures have been taken in the field of execution of sentences and in the discussion of respecting the rights of convicts and convicts and monitoring prisoners. The purpose of criminal proceedings is to establish the occurrence of the crime and its attribution, the realization of the criminal responsibility of the accused, and the punishment or preventive and educational measures for the convicted person to be implemented in a timely manner so that no criminal remains unpunished and uncorrected in the society. Execution of the sentence, lack of access to the place of residence and residence of the convicted person, failure to introduce the convicted person for the execution of the sentence by a guarantor or surety, the imprisonment of the imprisoned person or obstacles of judicial origin can be mentioned as the lack of monitoring document, warning and failure to obtain appropriate security. Also, the judge rules on the implementation of corporal punishment crimes, including death penalty, corporal punishment, amputation and whipping, negative and restrictive punishment of freedom, rights and dignity, including imprisonment and exile, deprivation of residence in the border zone, and dismissal or exclusion from the country and habitation. Mandatory at a certain point or financial punishment, including fines, confiscation, repossession and destruction of property, and the case is not closed until the sentence is executed. The current research was carried out using descriptive and analytical method and relying on data from library sources. The findings of the research indicate that today there is more supervision in the field of ethics on the execution of punishment, while the judicial courts of painting schools indicate the speed of action and the legal weakness and self-centeredness of the king in the execution of punishment.

Research aims:
1. Examining the ethical mechanisms in the execution of punishment by the magistrate.
2. Analyzing how to judge and penalize in Iranian painting.

Research questions:
1. What ethical mechanisms are performed by the judge in the execution of punishment?
2. What information can be obtained from Iran's painting concerning judicial courts and execution of punishment?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Judge
  • Criminal Execution
  • Execution of Punishment
  • Painting
ابن ­جوزی، عبداالرحمن بن علی. (1403ه.ق). زادالمسیر فی علم التفسیر، ج 3، بیروت: انتشارات دارالکتاب العربی.
ابن ­منظور الافریقی المصری، ابوافضل جمال الدین محمد بن مکرم. (1405ه.ق). لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.
ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ه.ق). لسان العرب، ج 14، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
احمدی موحد، اصغر. (1387). اجرای احکام کیفری، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.
ارجمند دانش، جعفر. (1391). ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران: انتشارات بهنامی.
اردبیلی. (1392). حقوق جزای عمومی، ج 3، تهران: انتشارات میزان.
افرام بستانی، فواد و بندرریگی، محمد. (1392). فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه منجد الطلاب بضمیمه فرائد الادب، تهران: انتشارات اسلامی.
ایمانی، عباس. (1389).‌ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نامه هستی.
بولک، برنار. (1391). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات مجد.
پاد، ابراهیم. (1385). حقوق کیفری اختصاصی، تهران: انتشارات رهام.
پیرانی، محمد و  پیرانی، امین. (1394). «بررسی انواع مجازات ها در حقوق کیفری» ایران، فصلنامه حق گستر، شماره 74.
توجهی، عبدالعلی؛ ابراهیم وند، حسام. (1393). «لزوم استفاده محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 68.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1395). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
حلّی، جعفربن محمد. (1408ه.ق). شرایع الاسلام، قم: اسماعیلیان.
حمیری، نشوان بن سعید. (1420ه.ق). شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق و تصحیح حسین بن عبدالله العمری، مطهر بن علی الاریانی، یوسف محمد عبدالله، الطبعه الولی، دارالفکر المعاصر: بیروت.
خاکی، محمدرحیم. (1392). «تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری»، فصلنامه نقد رای، شماره 4.
خمینی، سید روح الله. (1392). تحریرالوسیله، ج 4، کتاب حدود، تهران: انتشارات مجد.
دانش، تاج زمان. (1376). دانش حقوق زندانیان و علم زندان­ها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دائرة المعارف قرآن کریم. (1390). دایره المعارف قرآن کریم، ج 6، قم: انتشارات بوستان کتاب قم.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1395). مفردات الفاظ القرآن، ترجمه سید غلامرضا خسروی حسینی، تهران: انتشارات ذوی القربی.
سادات حسینی، سید عباس. (1394). «تأملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 32.
شیرازی، علی اصغر؛ قاسمی، صفورا. (1391). «ریشه ­یابی آداب و رسوم ایلخانان در شاهنامه ابوسعیدی با تاکید بر نگاره های سوگواری»، نگره، ش 22، صص. 37-24.
گودرزی بروجردی، محمدرضا؛ الوندی، مظفر. (1385). انتشارات سازمان زندان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی کشور، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی.
محمدی، حمید. (1391). ضبط، مصادره، استرداد و اخذ اموال حاصل از جرم، چاپ 2، تهران:  انتشارات گنج دانش.
مروارید، علی اصغر. (1410ه.ق). الینابیع الفق، کتاب جهاد،  قم: انتشارات دار الاسلامیة.
مصطفوى، حسن. (1402). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مرکز الکتاب للترجمة و النشر،ج 4، تهران: مجد.
معین محمد. (1390). فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات بهزاد.
مغنیه، محمد جواد. (1404ه.ق). فقه الام جعفر صادق، ج 5، بیروت: انتشارات دارالتیارالجدید.
هوشنگ، شامبیاتی. (1392). حقوق جزای عمومی جلد 3، تهران: انتشارات مجد.
سبزواری، سید عبدالاعلی. (1413ه.ق). مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، موسسه المنار، قم: الطبعه الرابعه.
سجادى، سید جعفر. (1380). فرهنگ معارف اسلامى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شامبیاتی، هوشنگ. (1392). حقوق جزای عمومی، ج 3، چاپ 2، تهران: انتشارات مجد.
شاملو احمدی، محمدحسین. (1385). فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران: انتشارات دادیار.
شمس ناتری، محمد ابراهیم. (1378). بررسی تطبیقی مجازات اعدام در حقوق ایران، تهران: دفتر تبلیغات اسلامی.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. (1414ه.ق). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 40، ترجمه ابراهیم سلطانی نسب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
الصاحب، اسماعیل بن عباد. (1414). المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، عالم الکتاب، بیروت: الطبعه الاولی.
طباطبایی موتمنی، منوچهر. (1394). آزادی­های عمومی و حقوق بشر، چاپ 6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
عابدی، احمدرضا. (1397). اجرای احکام کیفری، تهران: انتشارات قوه قضاییه.
علوف، لوئیس. (1385). المنجد فی الغة، تهران: انتشارات پیراسته.
عمید، حسن. (1390). فرهنگ فارسی عمید، ج 1، تهران: انتشارات میکاییل.
قرشی بنابی، سید علی اکبر. (1390). قاموس قرآن، ج 5،  قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
گلدوزیان، ایرج. (1395). حقوق جزای عمومی ایران، چاپ 14، تهران: انتشارات دانش.