استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/ias.2020.240546.1303

چکیده

نظریه ­ی استعاره­ ی مفهومی، برگرفته از زبان­شناسی شناختی نوعی ابزار مفهومی در جهت کشف معنای متن در حوزه عواطف و احساسات است که در درک مفاهیم انتزاعی، نقش مهمی را ایفا می­ کند. در این مقاله یکی از کاربردهای استعاره مفهومی در حوزه­ ی شادی، در دو داستان «شوهر آهو خانم» و «بافته ­های رنج» علی محمد افغانی به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. شادی از عواطف بنیادین بشر است که در همه ­ی فرهنگ ­ها وجود دارد و با بررسی استعاره­ ی مفهومی آن تفاوت و شباهت فرهنگ ­ها در اظهار آن به دست می­ آید. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­ های منابع کتابخانه ­ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که در دو اثر افغانی مجموعه 47 مورد استعاره مفهومی مربوط به شادی یافت شد، که اغلب با استعاره­ های جهانی شادی که توسط کووچش ارائه شده مطابق است، براساس حوزه مبدأ 16 اسم نگاشت، با فرآیند­های جانورانگاری، طبیعت­ان گاری، سیال­ان گاری، جسم­ان گاری و جهتی در استعاره ­سازی دو داستان آمده است. از اقسام سه ­گانه استعاره مفهومی: 4 مورد استعاره­ ی جهتی،  19 مورد استعاره­ ی هستی­ شناختی و 24 مورد آن استعاره ­ی ساختاری است. به لحاظ مبدأ پربسامدترین حوزه آن «ماده­ی درون ظرف» است. بررسی تطبیقی این مقوله در نگاره­ های مکتب تبریز دوره صفوی حاکی از انعکاس این موضوع در آثار برجای مانده از این مکتب است.

اهداف پژوهش:
1. آشنایی با مفهوم شادی در داستان ­های علی­محمد افغانی.
2. بررسی تطبیقی عنصر شادی در داستان ­های علی­ محمد افغانی با نگاره­ های مکتب تبریز.

سؤالات پژوهش:
1. مفهوم استعاری شادی چه جایگاهی در داستان­ های علی محمد افغانی دارد؟
2. در نگاره ­های مکتب تبریز عنصر شادی چه بازتابی دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Metaphor of Happiness in the Stories of Ali Mohammad Afghani and its Application in the Contentment of Court Paintings of Tabriz School

نویسندگان [English]

  • Sanaz Taghipouri Hajebi 1
  • Kamran Pashaei Fakhri 2
  • Parvaneh Adelzadeh 2
1 P. H.D. student of Persian language and literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 P. H.D, Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The theory of conceptual metaphor, derived from cognitive linguistics, is a type of conceptual tool to discover the meaning of the text in the field of emotions and feelings that plays an imperative role in understanding abstract concepts. In this article, one of the applications of conceptual metaphor in the field of happiness, in the two stories "Shohar-e Aho Khanum” (Lady Aho’s Husband) and "Bafte-hai Ranj" (Woven Sorrows) by Ali Mohammad Afghani are analyzed in a descriptive-analytical manner. Happiness is one of the fundamental human emotions that exists in all cultures hence by examining its conceptual metaphor, differences and similarities between this phenomenon in various cultures can be obtained. The present research has been carried out in a descriptive and analytical way by relying on the data of library sources. The findings of the research indicate that in two literary works by the author, 47 conceptual metaphors related to happiness were found, which are often consistent with the global metaphors of happiness presented by Kövecses based on the origin of 16 nouns, mapped with zoological processes, naturalism, fluidity, physicalism and a direction in the metaphor use of two stories. Of the three types of conceptual metaphor, four are directional metaphors, 19 examples are ontological metaphors, and 24 examples are structural metaphors. In terms of its origin, the most frequent field is "substance inside the container". A comparative study of this category in the paintings of the Tabriz school of the Safavid period indicates that this issue is reflected in the surviving works of this school.

Research aims:
1. Acquaintance with the concept of happiness in the stories of Ali Mohammad Afghani.
2. Comparative study of the element of happiness in the stories of Ali Mohammad Afghani with the paintings of the Tabriz school.

Research questions:
1. What is the place of the metaphorical concept of happiness in Ali Mohammad Afghani's stories?
2. What is the reflection of the element of happiness in the paintings of Tabriz school?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Semantics
  • Conceptual Metaphor Happiness
  • Ali Mohammad Afghani
آژند، یعقوب. (1389). نگارگری ایران، ج1، تهران: سمت.
اسکارچیا، چیان روبرتو. (1390).تاریخ هنر ایران 10؛ هنر صفوی، زند و قاجار، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
افغانی، علی­ محمد. (1344). شوهر آهو خانم، تهران: امیرکبیر.
افغانی، علی­ محمد. (1361). بافت­­ های رنج، تهران: امیرکبیر.
اندروز، ملکوم. (1388). منظره و هنر غرب، ترجمه بابک محقق، تهران: فرهنگستان هنر.
بهرامی، مهدی. (1397). «بررسی تطبیقی منظره نگاری مکتب تبریز ایلخانی و مکتب شیراز تیموری»،ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی، ش7، صص. 106-89.
حاجی­ نژاد، سارا. (1398). «تحلیل سبک نگاره­های نسخه شاهنامه شاه تهماسبی مکتب نگارگری تبریز صفوی»، هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی.
شاطری، میترا و احمد طجری، پروانه. (1396). مطالعه تأثیرپذیری نگاره های شاهنامه طهماسبی از تغییر مذهب در دوره صفوی»، نگره، شماره42، صص. 61-45.
عزیزی یوسفکند، علیرضا؛ مسرور، شیلان و احمدی، مانا. (1398). «بررسی شاخصه های  نگارگری مکتب تبریز ایلخانی با تأکید بر شاهنامه دموت»، پژوهش در هنر و علوم انسانی، شماره4، صص. 40-31.
زورورز، مهدیس؛ افراشی، آزیتا و عاصی، سید مصطفی. (1392). «استعاره ­های مفهومی شادی در زبان فارسی: یک تحلیل پیکره مدار»، مجله زبان­شناسی و گویش ­های خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، علمی-پژوهشی، شماره­ی پیاپی 9: صص. 49-71.
هاشمی، زهره. (1389). «نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون». ادب پژوهی، ش 12: صص. 140-119.
Graddy, J. E. (2007).’’Metaphor’’, in the oxfordhandbook of cognitivelinguistics, ed. Geeraertss and Hubert Cuyckens, oxford: oxford university press.
Kövecses, Z. (2000). Metaphor and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.
Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press.
Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors We live by. Language. Thought and Culture. Chicago: Chicago University Press.
Lakoff, G. & Turner, M. (1989). More than cool reason: A field guide to poetic metaphor, Chicago: The University of Chicago Press.