مولفه های زیبایی در اندیشه و اثار سیمین دانشور(با تاکید بر ارزش های ملی و دینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.234382.1261

چکیده

زیبایی شناسی یکی از مقوله­ های مهمّ در تحلیل آثار ادبی مختلف است که اخیراً ذهن برخی از منتقدان معاصر را به خود مشغول داشته است. نوآوری و نواندیشی تحت قالب تجدّد از چالش­هایی است که در چند دهه اخیر مورد نقد بسیاری قرار گرفته است. این رویکرد دو گروه سنتی و نوآور را روبه ­روی هم قرار داده است و در راستای آن عده­ای بازگشت به اصالت در چهارچوب تفکرات بومی را نشانه گرفته ­اند و گروهی با پذیرش فرهنگ و تمدن غرب به مقابله با سنت و آئین­ ها پرداخته ­اند. سیمین دانشور، از برجسته ­ترین نویسندگان معاصر است، درون­مایه داستان ­های وی از ویژگی ­های بی ­مانندی برخوردار است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده ­های منابع کتابخانه ­ای انجام شده است. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که دانشور در آثاری مانند مجموعه داستان شهری چون بهشت و رمان سووشون، به مقوله ­های روان­شناسی شخصیت ­ها و مؤلفه ­های استعمار به ­عنوان اِعمال نوآوری با ساختار غربی در کشور، پیامدها و مناسبات این تفکر و تأثیر آن بر مردم توجه کرده است. از وجوه زیبایی ­شناسی این آثار  وحدت موضوعی، وحدت درون­مایه، یک­پارچگی فضا و به کارگیری هنر و... است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی زیبایی ­شناسی در اندیشه و آثار سیمین دانشور.
2. بررسی جایگاه ارزش­ های ملی و دینی در آثار سیمین دانشور.

سؤالات پژوهش:
1. مقصود از زیبایی­ شناسی در آثار ادبی و هنری چیست؟
2. مؤلفه­ های زیبایی شناسی در داستان­های دانشور، تا چه اندازه چهره ­نمایی کرده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetic Components in the Works and Notions of Simin Daneshvar (with Emphasis on National and Patriotic Values)

نویسندگان [English]

  • Nooshin Rahmaniyan 1
  • Bahram Parvin Gonabadi 2
  • Hengameh Ashoori 3
1 P H. D., student in Persian language and literature, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 P. H. D., Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 P. H. D., Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aesthetics is one of the most significant categories in the analysis of various literary works that has recently occupied the minds of many contemporary critics. Innovation and modernity in the form of modernity is one of the challenges that has been widely criticized in recent decades. This approach has brought two traditional and innovative groups face to face, and in line with that, a number of theorists have targeted the return to originality in the framework of indigenous thought, whilst others have accepted Western culture and civilization to confront traditions and rituals. The themes applied in the literary works of Simin Daneshvar, one of the most prominent contemporary writers, have unique features. The present research is accomplished via descriptive and analytical methods and relying on the data of library resources. Findings indicate that Daneshvar’s literary works such as story collections including “City as Paradise” and “So va Shon”, to the psychological categories of characters and components of colonialism as the implementation of innovation with Western structure in the country, the consequences and the relationship of this thinking and its impact on people is considered. The aesthetic aspects of these works are thematic unity, space integrity and the application of arts among other features.
Research aims:
1. An aesthetic analysis of the thought and works of Simin Daneshvar;
2. A study of the position of national and religious values ​​in the works of Simin Daneshvar.

Research questions:
1. What is the meaning of aesthetics in literary and artistic works?
2. To what extent do the aesthetic components in Daneshvar's stories appear?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Simin Daneshvar
  • Interdisciplinary Literature
  • Works of Art and Literature
Abrahamian, Y. (2001). "Iran between two revolutions", (Ahmad Golmohammadi & Mohammad Ebrahim Fattahi, Trans.). Sixth edition, Tehran, Ney Publishing.
Ajoudani, M. (2002). "Either Death or Modernity - A Book in Constitutional Poetry and Literature", First Edition, Tehran, Akhtaran Publishing.
Boroujerdi, M. (2013). "Iranian and Western Intellectuals", (Jamshid Shirazi, Trans.). Seventh edition, Tehran,
Farzan.Behnam, J. (2004). "Iranians and the Thought of Modernity", second edition, Tehran,
Farzan.Talef, K. (2012). "The Stories of Simin Daneshvar, Allegories of Commitment, Confrontation and Interaction", Irannameh, Vol. 27, No. 2.
Good, W. (1963). world Revolution and family Patterns, London: Glencoe. Inglehart, R (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton: PrincetonUniversity Press.
Jafari Jazi, M. (2007). "Letters of Simin Daneshvar and Jalal Al-Ahmad - Three Volumes", Niloufar Publications.
Hatempour, Sh. (2014). "The Role of the Oil Industry in the Emergence of Three Authors of Style", Kavoshnameh Scientific-Research Quarterly, Vol. 15, No. 28.
Hesam Moghadam, I. (2013). "Article and Notes on the Wandering Island Novel", instead of the founding board of the Iranian Hamoon Association, Cultural Thought, Civil Thought, Ittihad Weekly.
Khaleghi Moghadam, N. (2012). "Persian City and Modernity", Tehran, Tisa Publications.
Daneshvar, S. (2002). "A City Like Heaven", seventh edition, Tehran, Kharazmi.
Daneshvar, S. (2001). "Wandering Island", third edition, Tehran, Kharazmi.
Daneshvar, S. (2015). "Su and Shun", second edition, Tehran, Kharazmi.
Rashid Karshan, R. (2018). "Sociology of Modern Developments in Iran", Sociological Studies, Year 10, No. 39.
Rezaei, H. (2015). "Reflection of Colonialism in Simin Daneshvar's Novels", Sociology of Art and Literature, Volume 7, Number 2.
Ramezan Jamaat, M. (2010). "Manifestations of Tradition and Modernity in the Entrances of Tehran's Qajar Period", Journal of Fine Arts-Architecture and Urban Planning, No. 44.
Ranjbar, E. (2012). "Symbolic Aspects of the Novel of Su and Shun", Literary Techniques (Scientific-Research), Fourth Year, No. 1.
Riazei, S. (2010). "The Impact of Modernity on the Space Organization of Tehran at the End of the Qajar Period", Quarterly Journal of Cultural Research, Volume 3, Number 3. Zadeh,
Mohammad R. (2012). "Memoirs of Simin Daneshvar", (taken from Daneshvar's speech in Sentito Goethe 1356), Isfahan.
Shiri, Gh. (2007). "Schools of Storytelling", Tehran, Cheshmeh Publishing.
Alijani, M. (2014). "The Mythical Analysis of the Novel of Su and Shun by Looking at the Coup d'état of 28 August", Quarterly Journal of Mystical Literature and Mythical Myth No. 34.
Ghanbari, A. (2000). "Iran and the First Wave of Modernity" Critique and Opinion, Third Year, No. 12.
Ghavimi, M. (2015). "Analysis of Urban Short Stories such as Paradise by Simin Daneshvar", Quarterly Journal of Literary Criticism Studies, Year 10, No. 41.
Kundera, M. (2002). "A Few Discourses on Totalitarianism (Collection of Articles)", translated by Abbas Milani - Novel and Europe Article, Akhtaran Publishing.
Golshiri, H. (2013). "Conflict of Clash with the Painter" - From Silent Fire to Su and Shun, Second Edition, Tehran, Niloufar.
Mir Abedini, H. (1998). "One Hundred Years of Storytelling in Iran", Volumes 1 and 2, Tehran, Cheshmeh Publishing.
Milani, Abbas (1998), "Western Iranian Studies (Origin of the Persian Novel - Upper Christoph)", Journal of Iranian Studies, Vol. 10, No. 40.
Milani, A. (2003). "Modernity and Anti-Modernity in Iran", Proceedings, Tehran, Akhtaran Publishing.
Nejdaghi, N. (2018). “Urban Renewal as the Reproduction of Tradition in the City with the Approach to Creating a Spatial Organization, Journal of Urban Research and Planning, No. 35.
Nasr, S. (2008). "Traditional Islam in the Modern World", (Mohammad Salehi, Trans.). Suhrawardi Research and Publishing Office, Tehran, No. 26.
Novin, H. (2009). "Critique and Analysis of the Sociological Story of the Eid of the Iranians" based on a collection of urban fiction such as Paradise ", Scientific-Research Quarterly Journal of Persian Language and Literature Research, No. 12.
Yousefi, L. (2004). "Review of political, social and cultural themes of urban fiction collection such as Behesht", Quarterly Journal of Persian Language and Literature Research, New Volume, No.