تبیین و ارزیابی چگونگی بازتاب شاخص‏ های هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای معاصر سه کشور شرق خراسان بزرگ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار گروه معماری، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه معماری، دانشکده ی معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2020.227196.1228

چکیده

هویت و معماری برخوردار از هویت ملی و منطقه‏ ای مسئله ‏ای است که در سال‏ های اخیر و در همۀ کشور‏ها مورد توجه خاص قرار گرفته است. در شرایط کنونی و با وجود جریاناتی که به دنبال معماری خودی هستند، تبیین چگونگی اثرپذیری آثار معماری معاصر از آثار معماری ماقبل خود به ­ویژه آن دسته از آثاری که در زمینه تاریخی-فرهنگی یکدیگر قرار دارند، بسیار مهم و حائز اهمیت است؛ لذا در این پژوهش با بررسی ویژگی‏ های مهم و تأثیرگذار و اجزای درون­ متنی هویت­ ساز در سنت معماری تیموری، به ­عنوان یکی از مهم‏ترین سنت‏ های معماری در خراسان بزرگ و در کشور‏های حوزه‏ ی تمدنی آن و در بناهای شاخص این دوره در کشورهای مورد مطالعه، تلاش شده به‌صورت منسجم به بیان چگونگی و مراتب ارتباط میان سنت معماری تیموری با آثار معماری معاصر و بر اجزا و لایه ‏‏های مختلف آن پرداخته شود. در این تحقیق به واسطۀ بررسی‏ های کتابخانه ‏ای و با مطالعۀ اسناد تاریخی و منابع متعدد دیگر، از روش تحقیق کیفی با استفاده از تدابیر چندگانه تحلیلی-توصیفی و روش تاریخی-تفسیری و روش مقایسه ‏ای استفاده شده و جامعه آماری بناهای معاصر عمومی سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در فاصلۀ سال‏های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ میلادی است. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از پژوهش نشان می‏ دهد که بناهای معاصر در این کشورها با تلاش به ترکیب لایه ‏های مختلف در معماری بنا به برقراری مکالمه و ارتباط با سنت معماری تیموری پرداخته ‏اند.

اهداف پژوهش:
1. بازشناسی شاخص‏ه ای هویت‏ بخش معماری تیموری در بناهای عمومی معاصر کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان.
۲. مقایسۀ چگونگی ارتباط در لایه ‏های مختلف میان سنت معماری تیموری و آثار معماری معاصر در سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان.

سؤالات پژوهش:
۱. بازتاب شاخص‏ه ای هویت‏بخش سنت معماری تیموری در بناهای عمومی معاصر سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، چگونه است؟
۲. مراتب ارتباط در لایه ‏های مختلف و میان سنت معماری تیموری و آثار معماری معاصر در سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان چگونه تبیین می‏ شود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Indicators of Timurid Architecture Reflected in the Contemporary Buildings of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan.

نویسندگان [English]

  • Leila Zamani Aghaiee 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
  • Shervin Mirshahzadeh 3
1 P. H.D., student, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 P. H. D., Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 P. H. D., Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The interrelation of identity and architecture with national and regional identity is an issue that has received superior devotion in recent years in all nations. In the current situation and with an outlook towards introvert architecture, clarifying how works of contemporary architecture are influenced by their predecessors, particularly those works that are in the historical-cultural context of each other are of significant importance. Therefore, in this research, by examining the imperative and influential features and the intra-textual components of identity in the Timurid architectural tradition, as one of the most significant architectural civilizations in Greater Khorasan and in the countries of its evolution. Regarding the Timuird structures of the mentioned regions, an attempt has been made to coherently express by what means and the degree of connection between Timurid architectural tradition and contemporary architectural works and its diverse components and layers. In this research, through library surveys and analysis of historical documents, a qualitative research method was applied by using multiple analytical-descriptive, historical-interpretive and comparative methods. The statistical population of the paper are the three countries of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan between the years 1960 and 1990. The analysis of the data and the results of the research show that the contemporary buildings in these countries have attempted to combine different layers in building architecture to communicate and converse with the Timurid architectural tradition.
 
Research aims:
1. Recognizing the identifying indicators of Timurid architecture in contemporary public buildings of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan.
2. Comparison of the relationship between Timurid architectural tradition and contemporary architectural works in three countries of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan.

Research questions:
1. How is the reflection of the identifying indicators of the Timurid architectural tradition in the contemporary public buildings of the three countries of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan?
2. How is the level of communication in different layers and between Timurid architectural tradition and contemporary architectural works in the three countries of Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan explained?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Architecture
  • Uzbekistan
  • Tajikistan
  • Turkmenistan
  • Timurid Architecture
اوکین، برنارد. (1386). معماری تیموری در خراسان، ترجمه علی آخشینی، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش ­های اسلامی.
بارت، رولان. (1373).  «از اثر تا متن»، ترجمه مراد فرهادپور. ارغنون، شماره‌ی ۴، زمستان، صص. ۶۶-۵۷.
بازرگان، عباس. (1391). مقدمه ­ای در روش ­های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری،  چاپ سوم، تهران: نشردیدار.
بلنیتسکی، الکساندر. (1371). خراسان و ماورالنهر(آسیای میانه)، ترجمه پرویز ورجاوند، تهران: دانشکده علوم توانبخشی.
چنکووا، گالینا‌آ‌پوگا. (1387). شاهکارهای معماری آسیای میانه، سده‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی، سید داوود طبایی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
حافظ ­نیا، محمدرضا. (1392). مقدمه ­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ نوزدهم، تهران: سمت.
حبیبی، عبدالحی. (1355). هنر عهد تیموریان و متفرعات آن، ۱۳۵۵، چاپ اول، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
دانشدوست، یعقوب. (1359). «هنر معماری ایران در دوره تیموریان»، اثر، شماره ۱، صص. ۹۱-۱۰۲.
روحی، پویان. (1395). تئوری معماری معاصر، جستارهای انتقادی، مشهد: کتابکده کسری.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه.  (1396). روش ­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و هفتم، تهران: نشر اگه.
عابدی، محمد و سلطانزاده، حسین. (1393). تعامل میان سنت و مدرنیته در معماری معاصر کشورهای حاشیه خلیج فارس: نمونه موردی امارات متحده عربی،  مجله بین ­المللی تحقیقات در علوم اجتماعی، شماره ۱، صص. ۲۴-۳۴.
قاسمی ­نیا، مازیار. (1393). تبیین ارتباط­ های بینامتنی در معماری معاصر ایران از دهه ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰، رساله دکتری، دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1394). روش­های تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی­فر، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مانزو، ژان پال. (1380). هنر در آسیای مرکزی، مترجم سید محمد موسی هاشمی گلپایگانی، چاپ اول، مشهد: انتشارات به نشر.
محمد‌پور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی، ضد روش۱، چاپ دوم، تهران: نشر جامعه‌شنا‌سان.
نامور‌مطلق، بهمن. (1386). «تأملی بر نظریه بینا‌متنیت رولان بارت»، روزنامه ایران.
نامور مطلق، بهمن. (1394). درآمدی بر بینامتنیت: نظریه و کاربرد‌ها، چاپ دوم، تهران: سخن.
نامور مطلق، بهمن. (1395). بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسا مدرنیسم، چاپ اول، تهران: سخن.
نامور مطلق، بهمن. (1387). «باختین، گفتگومندی و چندصدایی، مطالعه پیشا‌بینا‌متنیت باختین»، پژوهش‌نامه علوم انسانی، شماره‌ی ۵۷، بهار، صص. ۳۹۷-۴۱۴.
وزارت امور خارجه، ازبکستان. (۱۳۸۶). تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ورهرام، غلامرضا. (1372). تاریخ آسیای مرکزی در دوران اسلامی، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش ­های آستان قدس رضوی.
ویلبر، دونالد و گلمبک، لیزا. (1374). معماری تیموری در ایران و توران،  ترجمه کرامت اله افسر، محمد یوسف کیانی، چاپ اول، تهران: سازمان میراث فرهنگی.
هیلنبرند، رابرت. (1387). «جنبه­ های معماری تیموری در آسیای میانه»، ترجمه داوود اطیابی، گلستان هنر، شماره­ی ۱۴، صص. ۶۵-۸۲.
Adle, C. (2005). ‌ History of civilizations of central Asia, volume VI, towards the contemporary period, from the mid nineteenth to the twentieth century, paris, the United Nations Educational, Scientific and Cultural.
Akhmedov, M, K, D, A. (2015). Nazarova, The Ways of the Development of Architecture of Independent Uzbekistan, International journal of scientific & technology research, Volime 4, Issue 03.
Gangler, A. (2012). Tashkent in change. Transformation of the urban structure, Research Project Promoted by The VW Stiftung.
Herrmann, G., Coffey, H., Laidlaw, S., & Kurbansakhatov, K. (2002). The Monuments of Merv-A scanned archive of photographs and plans.
Kenes, P. (1999).  A history of the Soviet Union from the beginning to the end, London, Cambridge university press.
Kimberly, E. Z. (1960). IS (2014). Architecture in Eastern Europe and the Former Soviet Union. IS University, A Critical History of Contemporary Architecture, ‌1960–2010‌, ‌Iowa‌‌State‌ University, department of architecture, architecture publication.
Knobloch, E. (2001). Monuments of Central Asia: a guide to the archaeology, art and architecture of Turkestan. (No Title).
Lapidus, I. M. (2014). A history of Islamic societies. Cambridge University Press.
Lewis, R. A., Rowland, R. H., & Clem, R. S. (1975). Modernization, population change and nationality in Soviet Central Asia and Kazakhstan. Canadian Slavonic Papers17(2-3), pp. 286-301.
Manoev, S. (2015). Formation of Architectural Ensembles and Complexes of Historic Towns of Uzbekistan. International journal of scientific & technology research4(03).
Marboe, I. (2012). Soviet Modernism. Architekturzentrum Wien, Vienna.
Paskaleva, E. (2013). The cityscape of modern Central Asia. The Newsletter66.
Pribytkova, A. M. (1971). Masterpieces of architecture in central Asia. Planeta.
Ritter, K., & Wien, A. Z. (2012). Soviet modernism 1955-1991: unknown history. (No Title).
Warikoo, K. (2005). Tradition and Modernity in Uzbekistan, Journal of himalayan research avd culture foundation, Ngo in Special Consultative Status with ECOSOC, United Nations, Vol 9, Nos.1-2.