نظام نمادین یاوردهی در فرهنگ روستاهای استان گیلان با تاکید بر موزه میراث روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 دکتری تخصصی گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 استادیار جامعه شناسی، واحددهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

10.22034/ias.2020.253807.1411

چکیده

یاوردهی یا همیاری جزء خرده فرهنگ ­های کشور بوده و چون در حیطه مقوله فرهنگ جای می­ گیرد از اهمیت به ­سزایی برخوردار است. این فرهنگ در مناطق روستایی بیشر به چشم می­ خورد. از آنجا که هنوز در بسیاری از روستاهای کشور این نظام نمادین وجود دارد. لذا بررسی دقیق آن راه گشای تقویت این خرده فرهنگ است. موزه میراث روستایی استان گیلان یکی از موزه ­های طبیعی است که مثال آشکاری از سنن محلی و روستایی در این منطقه است. روش تحقیق این پژوهش، کیفی بوده و در این خصوص از روش اتنوگرافی[1] با رویکرد جامعه شناسی استفاده شده است. تکنیک جمع آوری اطلاعات نیز، مصاحبه، یادداشت برداری و مشاهده (تحقیق میدانی) بوده است. در این زمینه، جمعیت مورد بررسی در استان گیلان شامل کشاورزان 11 روستا بوده است. بر این اساس، نمونه ­های انتخاب شده، بدین­ گونه اند: 24 نفر از روستاییان شرکت کننده در مصاحبه، از استان گیلان گزینش شدند.  به تعبیری از نمونه­ گیری هدفمند استفاده شده است؛ که نتایج حاصله با نگرش به یافته­ ها در  استان  گیلان بدین قرار است، پیامدهای همیاری با شاخص­ه ای سرمایه اجتماعی، همچون مشارکت، احساس تعهد و دوستی و رفاقت، مبنی بر وجود سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی ارزشمند در روستاهای دارای خرده فرهنگ مذکور، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصله از یافته ­ها در خصوص مقوله مبادله، بیانگر اثبات وجود تنوع و گستردگی روابط در نزد روستائیان همیار و بهره­گیری از منفعت عاطفی و اقتصادی  در نتیجه ­ی همیاری هاست.

اهداف پژوهش:
1. بررسی نقش یاوردهی در وجود یا نبود همدلی در امور روستایی و به تعبیری نقش آن در انسجام و وحدت روستاییان.
2. بررسی نظام نمادین یاوردهی در موزه میراث روستایی گیلان.

سوالات پژوهش:
1. نقش یاریگری در وجود یا نبود همدلی در امور روستایی و به تعبیری نقش آن در انسجام و وحدت روستاییان چگونه است؟
2. نظام نمادین یاوردهی چه انعکاسی در موزه میراث روستای استان گیلان داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Symbolic System of Cooperation in the Culture of Gilan’s Villages with Emphasis on the Museum of Rural Heritage

نویسندگان [English]

  • Abdol Rezza Forghan 1
  • Esmail Jahanbakhsh 2
  • Asgar Mohammadi 3
1 Doctoral student of Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Ph.D. Department of Sociology, Dehagan Branch, Islamic Azad University, Dehagan, Iran.
3 Assistant Professor of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University of Dehaghan.
چکیده [English]

Assistance is one of the subcultures of the country and since it is considered as one of the categories of culture, it is of great position; moreover, this culture is more prevalent in rural areas. Since this symbolic system still exists in many villages of the country; considerate research is necessary to strengthen this subculture. Gilan Rural Heritage Museum is one of the natural museums that is a clear example of local and rural traditions in this region. The research method of this research is qualitative and, in this regard, the ethnographic method with a sociological approach has been used. The technique of data collection was interview, note-taking and observation (field research). In this regard, the study population in Gilan province included farmers from eleven villages. Based on this, the selected samples are as follows: 24 villagers participating in the interview were selected from Gilan province. In a sense, purposive sampling is used; the results are based on the findings in Gilan province, the consequences of cooperation with social capital indicators, such as participation, sense of commitment and friendship, based on the existence of social capital as a valuable asset in subcultural villages. Also, the results obtained from the findings regarding the category of exchange, show the existence of diversity and breadth of relationships among cooperative villagers and the use of emotional and economic benefits as a result of cooperation.

Research aims:
1. Examining the role of assistance and cooperation in the existence or absence of empathy in rural affairs and in other words its role in the cohesion and unity of the villagers.
2. Studying the symbolic system of cooperation in the Gilan Rural Heritage Museum.

Research questions:
1. What is the role of helping in the presence or absence of empathy in rural affairs and in other words, its role in the cohesion and unity of the villagers?
2. What is the reflection of the symbolic assistance system in the Museum of Rural Heritage of Gilan Province?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yavardehi Subculture
  • Gilan
  • Social Capital
  • Gilan Rural Heritage Museum
ازکیا، مصطفی. (1386). توسعه اجتماعی در مناطق روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
پاری هری، نیر. (1387). جامعه سرمایه داری در نظریات جدید، تهران، نشریه دانش اجتماعی، شماره3، 111-110.
توسلی، غلام عباس و موسوی، مرضیه. (1381). سرمایه داری کلاسیک و نظریات جدید در جامعه سرمایه داری. تهران: انتشارات علوم اجتماعی.
ذاکری، محمود سادات. (1380). «ساختار، سبک زندگی و هویت». فصلنامه توسعه علم جامعه شناسی، شماره1، 22-21.
روح الامینی، محمود. (1385). زمینه ­های فرهنگ شناسی. تهران: پیمان نور.
جلالی پور، حمیدرضا و محمدی، جمال. (1386). نظریه­ های اجتماعی معاصر. چاپدوم، تهران: نشر نی.
ستوده، هدایت الله. (1388). آسیب شناسی اجتماعی، تهران: آوای نور.
فرهادی، مرتضی. (1386). همیاری روستایی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گیدنز، آنتونی. (1385). جامعه شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، چاپ 22، تهران: نشر نی.
مور، ویلبرت. (1380). تغییر اجتماعی. ترجمه پرویز صالحی، تهران: سمت.
نولان، پاتریک. (1391). مقدمه ­ای در جامعه ­شناسی مارکو، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
Bellah, N.; Richard Madsen, M.; Sullivan, Ann S. & Steven M. (1985). "Habits of the heart. Berkeley." Cal., University of California Press.
Comparative study of the effects and consequences of the" Yavardehi " subculture In the villages of Guilan and markazi provinces. With an emphasis on social capital and exchange approache.
Field, J. (2003). “Social Capital, Gholamreza Ghaffari”. Tehran, Kavir, 2007, p.54.
Fukuyama, F. (2001). "Social capital, civil society and development." Third world quarterly 22, no. 1, pp. 7-20.
Lehman, D. (1979). “Development theory; four critical studies”, London.
Ritzer, G. (2003). “Sociological theories in the contemporary era”, Mohsen Thalasi, Tehran, Scientific Publications, seventh edition, p. 131.
Roche, G. (1988). “Social Action”. Homa Zanjanizadeh. Mashhad: Ferdowsi University Press.
Scheffers, B. (2004). “Fundamentals of Youth Sociology”. Keramatollah Rasekh, Tehran: Ney Publishing.
Sidman, S. (2009). “Conflict of Opinions in Sociology”, Hadi Jalili, Tehran, Tehran, Ney Publishing.