پایگاه اقتصادی - اجتماعی و احساس هویت محله در شهرهای جدید (مورد مطالعه شهر جدید بهارستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی.عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.

10.22034/ias.2021.130930

چکیده

ایجاد تحولات عمیق در عصر حاضر تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت شعاع قرار داده است. رشد جمعیت و نیاز به افزایش شهره منجر به ایجاد شهرهای جدید در حاشیه شهرهای بزرگ شده است. این شهرها دارای مقتصیات خاصی در فضا و ساختار هستند. این مسئله تأثیر مستقیمی بر مسائل مربوط به حیات اجتماعی افراد داشته است و هویت محله را در افراد تحت تأثیر قرار داده است. شهر جدید بهارستان در اصفهان یکی از این شهرهای جدی است. در این میان، بررسی پایگاه اقتصادی-اجتماعی و احساس هویت محله در شهر جدید بهارستان می­ تواند راهگشای مطالعات دقیق­­تر در ساخت شهرهای جدید باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش ترکیبی، یعنی ترکیبی از رو­ش  کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. داده ­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری شامل جمعیت بیشتر از 15 ساله ساکن در فازهای1 ، 2و 3 شهر جدید بهارستان(اصفهان)، 61647  نفر می­ باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری، دو روش خوشه­ای و تصادفی ساده بوده است. نمونه­ گیری خوشه ای چند مرحله بوده است. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که هویت محله زنان و مردان در سنین مختلف و میان مجرد و متاهل یکسان است و تفاوت معنی­دار وجود ندارد.  از سوی دیگر بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی و هویت محله در شهر جدید بهارستان رابطه وجود دارد.

اهداف پژوهش:
1. مطالعه ارتباط میان احساس هویت محله با فضای و ساختار معماری شهرهای جدید.
2. بررسی ارتباط پایگاه اقتصادی – اجتماعی و احساس هویت محله  در شهر  جدید بهارستان.

سوالات پژوهش:
1. بین احساس هویت محله در زنان و مردان و معماری شهرهای جدید چه ارتباطی وجود دارد؟
2. بین پایگاه اقتصادی– اجتماعی و احساس هویت محله در شهر جدید بهارستان چه ارتباطی وجود دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical identity and sense of neighborhood identity in new cities (The case study of the new city of Baharestan)

نویسنده [English]

  • Mojdeh Kiani
PhD in Sociology. Faculty member of the Department of Social Sciences, Payame Noor University, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

The creation of profound changes in the present age has overshadowed all aspects of individual and social life. Population growth and the need to increase fame have led to the creation of new cities on the outskirts of large cities. These cities have special requirements in space and structure. This issue has a direct impact on subjects related to social life and has affected the identity of neighborhoods in individuals. The new city of Baharestan in Isfahan is one of such solemn cities. In the meantime, the study of socio-economic status and sense of neighborhood identity in the new city of Baharestan can pave the way for more detailed studies in the construction of new cities. A combined method, i.e. a combination of library and field methods, has been applied to collect information; in this sense, data is gathered via a questionnaire. The statistical population includes a population with more than 15 years of living in phases 1, 2 and 3 of Baharestan city (Isfahan) which includes a number of 61647 people. The sample size was determined using Cochran's formula of 385 people. The sampling method is carried out via simple cluster and random.  Also, sampling is carried out by the means of multi-stage cluster. Findings indicate that there is no significant difference in terms of gender, age and marital status of the neighborhood; on the other hand, a significant relationship between the socio-economic status and the identity of the neighborhood in the new city of Baharestan is observable.

Research aims:
1. Studying the relationship between the sense of neighborhood identity and the space and architectural structure of new cities.
2. Investigating the relationship between socio-economic status and sense of neighborhood identity in the new city of Baharestan.

Research questions:
1. What is the relationship between the sense of neighborhood identity in men and women and the architecture of new cities?
2. What is the relationship between socio-economic status and sense of neighborhood identity in the new city of Baharestan?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-Economic Base
  • Neighborhood Identity
  • Baharestan City
ابراهیم ­زاده، عیسی. (1383). «تحلیلی بر شهرنشینی و جایگاه شهرهای جدید در ایران». تحقیقات جغرافیایی. شماره4، 172-152.
ابراهیمی، نگار. (1392). «سنجش حس تعلّق محلّه­ ای و نقش آن در مشارکت اجتماعی در محلّه های شهر تهران مطالعه موردی: محله زینبیه (منطقه 13)» شهرداری تهران؛ معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی. صص44-2.
اذانی، مهری؛ مهدی زاده، زهره و حاج نبیان، صباح الخیر. (1392). «بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید». اطلاعات جغرافیایی، شماره85، ص56-51.
اسماعیل زاده، حسین. (1382). تأثیر شهرهای جدید بر توسعه محور جنوبی اصفهان. پایان­نامه ارشد. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
بهزادفر، مصطفی. (1386). هویت شهر، نگاهی به هویت شهر تهران، تهران: نشر شهر.
چنگیزی، نگار؛ احمدیان، رضا. (1392). بررسی شاخص­ های هویت فضای شهری در بافت تاریخی (نمونه موردی: بازار کرمان)، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 11، صص. 63-53.
سلطانی، لیلا؛ بیک محمدی، حسن و حیدری، سمیه. (1395). تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 3، صص. 104-87.
شماعی، علی و جهانی، رحمان. (1390). بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محل ه­ای، فصلنامه شهر ایرانی اسلامی، شماره 6. صص. 82-73.
لینچ، کوین. (1384). تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سید حسین بحرینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
موحد، علی؛ شماعی، علی و زنگانه، ابوالفضل. (1391). بازشناسی هویت کالبدی در شهرهای اسلامی. فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ­ریزی منطقه ­ای. شماره 5، صص. 51-37.
وارثی، حمیدرضا؛ علی زاده، جابر و صالحی، مریم. (1390). تحلیل و ارزیابی احساس هویت ساکنین در شهرهای جدید. مجله علمی تخصصی برنامه ­ریزی فضایی، شماره 62، صص. 3- 37.
Burke, J., O'Campo, P., Salmon, C. & Walker, R. (2009). Pathways connecting neighborhood influences and mental well-being: Socioeconomic position and gender differences. Social science & medicine, 68(7), 1294-1304.
Foth, M. (2004). Designing networks for sustainable apartment complex. http://eprints. Qut. Edu. Ac.
Fontan, G. (2009). Community Organizations and Local Governance in a Metropolitan.
Guttdiner, M. & Leslie, B. (2005). Key concepts in Handbook of urban studies, London, Sage.
Lelévrier, Ch. (2013). Social mix neighborhoods policies and social interaction: The experience of newcomers in three new renewal developments in France. Cities 35. PP. 409–416.
Paddison, R. (2001). “communities in the city” in neighborhoods: A case study of student.
Phillips, R. & Pittman, R. H. (2009). An Introduction to Community Development, USA: Rutledge.
Proshansky, H. (1978). The city and self –Identity, Environment and Behavior.Region, Urban Affairs Review, Vol 44, pp. 832-857. Urban studies. London, Sage.
Relph, E. (1976). Place and Placelessness, pion. London: Roger.
Stoker, G. (2005). New Localism, Participation and Networked Community Governance, University of Manchester, UK.
Caves. W. (2005). Encyclopedia of the city, San diago state university.