نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس با تاکید بر فلسفه ی بدن بدون اندام ژیل دلوز (مطالعه ی موردی آثار پیت اکرت و احمد زولکارنیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنرومعماری، واحدهمدان، دانشگاه آزاداسلامی، همدان، ایران.

3 دکتری تحصصی، دانشیار دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دکتری تخصصی، استادیار و مدرس دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/ias.2021.288038.1618

چکیده

خلق آثار هنری توسط افراد به عوامل مختلفی فردی و اجتماعی بستگی دارد. در این میان با توجه به ارتباط نزدیک آفرینش هنری با توانایی جسمی و روحانی مسائلی در خصوص امکان و چگونگی خلق آثر هنری توسط افراد دارای معلولیت مطرح می­ گردد. فلسفه ی دلوز مؤید این موضوع است که خلق اثر هنری نیازی به یک سازمان­مندی خاص ندارد و برای آفرینش یک عکس هنری نیازی به تکامل جسمانی انسان نیست. می­ توان بدون یک جسم سازمان­مند، دست به خلق اثر هنری زد. فرد معلول می ­تواند در این دیدگاه با استفاده از صیرورت احساس اثر هنری خلق کند. این پژوهش با روش کیفی و از طریق مطالعات کتابخانه­ای صورت گرفت. روش مبتنی بر مطالعه بر آثار عکاسی افراد معلولی بوده است که با روش توصیف فلسفه ­ی بدن بدون اندام احساس را اصلی­ترین مؤلفه­ی هنر عکاسی برای انتقال نیروی هنر و آفرینش و تحلیل در عکاسی می­دانسته­اند. در این پژوهش آثار پیت اکرت و احمد زورکارنیان به عنوان افراد هنرمندی که دارای معلولیت هستند بررسی می­گردد. یافته ­های پژوهش حاکی از این است که معلولین نیز با در نظر داشتن دیدگاه بدن دلوز می­توانند دست به آفرینش هنری از هم گسیخته اما دارای کمال دست بزنند که استوار بر احساس است. با تکیه بر فلسفه­ ی بدن، ناتوانی جسمی مانع از خلق اثر هنری در عکاسی نیست. معلولین با درک مفهوم هستندگی و احساس در هنر می توانند به خلق و آفرینش آثار هنری زنده که از صیرورت برخوردار است، روی بیاورند.

اهداف پژوهش:
1. بررسی امکان حذف ناتوانی جسمی در عکاسی با تکیه بر فلسفه بدن دلوز.
2. بازشناسی تأثیر عوامل جسمی و روحی در خلق اثر هنری.

سوالات پژوهش:
1. احساس در آثار هنری معلولین عکاس بر طبق فلسفه ی بدن دلوز چه نقشی دارد؟
2. چه عوامل جسمی و روحی نزد هنرمند در آفرینش آثار هنری او نقش دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Power of Senses in the Artwork of the Disabled Photographers with Emphasis on the Philosophy of the Bodyless Body of Gilles Deleuze (Case Study of the Works of Pete Eckert and Ahmad Zolkarnian)

نویسندگان [English]

  • Pedram Dadfar 1
  • Hosein Ardalani 2
  • Mohammadreza Sharifzadeh 3
  • Zahra Golnaz Manteghi Fasaie 4
1 PhD student in Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Ph.D., Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Ph.D., Associate Professor, Faculty of Arts, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Ph.D., Assistant Professor and Lecturer, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The creation of artworks by individuals depends on various individual and social factors. In this regard, due to the close relationship between artistic creation and physical and spiritual ability, issues regarding the possibility and how to create a work of art by people with disabilities are raised. Deleuze's philosophy affirms that the creation of a work of art does not require a special organization nor does it necessitate the physical development of mankind; hence, it is possible to create a work of art without an organized body and a disabled person can easily create a magnificent artwork through the power of his senses. This research follows a qualitative method and by the aid of library studies it seeks to study of the effects of photography of disabled photographers who describe the philosophy of the body without any parts as the main component of the art of photography to transfer the power of art, creation and scrutiny in photography. In this study, the works of Pete Eckert and Ahmad Zorkarnian as artists with disabilities are examined. The findings of the study indicate that people with disabilities can also create a fragmented but perfect artistic creation based on the view of Deleuze's body, which is based on emotion and senses. Relying on the philosophy of the body, physical disability does not prevent the creation of a work of art in photography; therefore, by understanding the concept of existence and sensation in art, people with disabilities can create works of art that are alive and spectacular.

Research aims:
1. To investigate the possibility of eliminating physical disability in photography based on Deleuze's body philosophy.
2. To recognize the effect of physical and mental factors in creating a work of art.

Research questions:
1. What is the role of senses in the works of art of the photographer according to Deleuze's body philosophy?
2. What physical and mental factors play a role in the artist's creation of his works of art?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Philosophy
  • Deleuze
  • Artwork
  • Senses
  • Disabled
  • Photography
مسعودی، سعیدرضا. (1394). نقاشی با رنگ، شماره 40، ص.11.
Ardalani, H.; Salimi, H.; Akbari, M. & Goodarzi, H. (2015). The embodiment of emotion in the thought of Jill Deleuze; A Study of Francis Bickney's Paintings, Bi-Quarterly Journal of Art University, No. 16, p. 4.
Ardalani, H. (2016). Poststructuralisme dans la philosophie de l'art par Jill Deleuze (Interprétation des peintures de Francis Bacon), Université islamique Azad de Hamadan, p. 38.
Beckett, S. (1958). Nouvelles: et Textes pour rien. Samuel Beckett.
Copleston, F. (2017). Histoire de la philosophie, Volume 4, Publications scientifiques et culturelles, p. 280.
Deleuze, G. (2017). Critical and Clinical, Ban Publishing, translated by Zohreh Elixiri, Peyman Gholami and Iman Ganji, p. 278.
Gaynesford, M. (2001). Bodily Organs and Organization. In M, Bryden. Deleuze and Religion. (87-99). Canada: Routledge, p. 92.
Hardt, M. (2003). Gilles Deleuze: An Apprenticeship in Philosophy. London: The university of Minnesota press, p 91.
Kulbrook, C. (2008). Jill Deleuze, translated by Reza Sirvan. Tehran: Markaz Publishing, p. 147.
Lash, S. (2004). Sociology of Postmodernism, traduit par Shapur Boyan. Téhéran: Phoenix Publishing, p. 8.
Mills, S. & Foucault, M. (2010). Translated by Dariush Nouri. Tehran: Markaz Publishing, p. 156.
Olkowski, D.E. (2000). Deleuze and Guattari Flows of Desire and The Body. In H, J, Silverman. Philosophy and Desire. (186-198). Canada: Routledge, P. 199.
Poxon, J. (2001). Embodied Anti-Theology (The Body Without Organs and The Judgement of God). In M, Bryden. Deleuze and Religion. (42-50). Canada: Routledge, p. 44.