پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار مدیریت صنعتی, گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد ، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22034/ias.2021.290398.1632

چکیده

در الگوی جدید توسعه­یافتگی که بر مدار و محور شخص انسان شکل می­گیرد، صنعت و صنعتی شدن پدیده­ای است که تأثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است. از موضوعات اساسی و کلیدی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی مطرح و از گستردگی و اهمیت فراوان ای برخوردار شده بحث توسعه است. توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانایی­های نسل آینده را در رفع نیازهایشان به مخاطره اندازد؛ و توسعه اقتصادی را عبارت دانستند از مقوله­ای که درصدد رسیدن به بهره­وری بالاتر و افزایش پایداری، توزیع عادلانه منافع توسعه بین افراد جامعه، مشارکت مردم در طراحی و اجرای توسعه باشد. لذا پژوهش حاضر، در جست­وجوی کاوش ادارک از توسعه اقتصادی شهر های صنعتی با تأکید بر شاخص­های پایداری خوشه­های کسب و کار و ارائه ابعاد و مؤلفه­های آن در قالب پیشایندها و پسایندها است. یکی از صنایعی که توسعه آن در شهرهای صنعتی جدید با چالش مواجه است صنایع­دستی و پوشاک می­باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه­ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و به لحاظ قطعیت داده­ها از نوع اکتشافی است. ابعاد و مؤلفه‌های توسعه اقتصادی شهر­های صنعتی مبتنی بر شاخص­های پایداری خوشه­های کسب و کار از 16 منبع استخراج گردید. نتایج این تحلیل شامل شناسایی 36 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان­دهنده و 2 مضمون فراگیر پیشایندها و پسایندها بود.
اهداف پژوهش:

ارائه مبانی نظری و علمی جدید در خصوص شاخص­های پایداری خوشه­های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی.
 افزایش مطالعات تجربی در شاخص­های پایداری خوشه­های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی.

سؤالات پژوهش:

شاخص­­ها و زیر شاخص­های پایداری خوشه­های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی چه مواردی هستند؟
روابط علی و معلولی بین شاخص­ها و زیر شاخص­های پایداری خوشه­های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی چگونه است؟

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Prerequisites and Consequences in the Economic Development of Industrial Cities with Emphasis on the Sustainability Indicators of Business Clusters (Case Study: Handicrafts and Garments)"

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Haji Rahimian 1
  • Hasan Dehghan Dehnavi 2
  • Abolfazl Sadeghian 3
  • Mohammadreza Dehghani Ashkezari 3
1 Department of Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Industrial Management, Department of Management, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Industrial Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In the new model of development that is formed on the basis of human personality, industry and industrialization is a phenomenon that has had a tremendous impact on man and his living environment. One of the key issues that has been raised in the field of social sciences and culture in recent decades and has become very widespread and important is the issue of development. Sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the next generation to meet their needs; And economic development was considered as a category that seeks to achieve higher productivity and increase sustainability, fair distribution of development interests among members of society, people's participation in design and implementation of development. Therefore, this article seeks to explore the economic development of cities. Emphasizing on the indicators of sustainability of business clusters and presenting its dimensions and components in the form of prefixes and suffixes. In terms of data reliability, it is exploratory. Dimensions and components of economic development of industrial cities based on business sustainability indicators were extracted from 16 sources. The results of this analysis included the identification of 36 basic themes, 8 organizational themes, and 2 comprehensive themes of antecedents and backgrounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Industrial Cities
  • Sustainability
  • Antecedents
  • Backgrounds