بررسی آموزش معماری در دانشگاه‌های ایران در راستای حل بحران هویت معماری معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

10.22034/ias.2021.288751.1622

چکیده

آموزش معماری یکی از موضوعات مهم و کلیدی در رشد، شکوفایی و ترسیم آینده معماری به شمار می ­آید. معماری گذشته ایران که همواره با تاکید برارزش های پایدار از جایگاهی ویژه برخوردار بوده، در عصر حاضر با پیدایش واژگان دوگانه ی سنت و مدرنیته، از میان نگاه حسرت ­آمیز به گذشته تا فریفتگی الگوهای غربی، دچار نوعی سردرگمی شده است. از این رو پژوهش حاضر در پی آنست که با بررسی و تبیین رابطه میان آموزش معماری و بروز بحران هویت در معماری معاصر ایران، به ارائه الگویی از آموزش معماری در راستای حل بحران و تقویت هویت معماری ایرانی همت گمارد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش100 نفر از مجموع اساتید خبره دانشکده‌های معماری کشور و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 79 نفر میباشد. نتایج مطالعات نشان می دهد که شکل­ گیری نظام آموزشی هویت­گرا در معماری با مد نظر قرار دادن ارزش های معماری بومی، بازنگری در سرفصل و واحدهای درسی، اصلاح سیستم جذب دانشجو و ... میتواند معماری معاصر ایران را به مسیر اصلی و بازیابی هویت بازگرداند. 
 
اهداف پژوهش:
1. تعیین رابطه میان آموزش معماری دانشگاه‌­های ایران و بروز بحران هویت معماری معاصرکشور.
2. ارائه نظام و رویکردی در آموزش معماری در جهت رفع بحران هویت معماری معاصر کشور.

سوالات پژوهش:
1. میان آموزش معماری و بروز بحران هویت در معماری معاصر ایران چه رابطه ای وجود دارد؟
2. آموزش معماری چگونه میتواند به حل بحران هویت در معماری معاصر ایران کمک نماید؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Architectural Education System in Iranian Universities in Order to Solve the Identity Crisis of Contemporary Iranian Architecture

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zarafshani 1
  • Arsalan Tahmasebi 2
  • Qader Bayzidi 2
1 PhD student in Architecture, Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Education methods are one of the most significant topics today, the main purpose of which is to find new solutions to improve the quality of learning. Iran's educational structures have not changed much in recent decades and one of the main reasons is the unfamiliarity of professors with new teaching methods. Iranian architecture education, similar to other sciences, is associated with its own problems and complexities. To conduct this research, via an inductive analysis of theoretical content, primary, various methods of teaching, review and theoretical and practical classification have been done, then each in two categories, including methods and practical solutions, is modeled and the content framework of their constituents is specified. In the method section, our goal is to determine the general framework for the formation of its thematic content in terms of the intended educational method. In the process option, the application and the procedure of using the mentioned method and possible tools in that educational process are specified. In the next step, the selected cases have been comparatively evaluated based on the effective criteria in Iranian architectural education, with the aim of finding possible potentials for future research. Finally, after the theoretical analysis of educational methods with effective structural criteria many potentials have been identified, among which the problem-based method is one of the valid solutions; however, an accurate evaluation of each category requires further research.

Research aims:
1. Examining the types and methods of education and the conditions of their use.
2. Analysis of theoretical and practical teaching methods and understanding of methodological frameworks in architecture.

Research questions:
1. What are the types and methods of education in the structure of Iran's educational system?
2. What methods and structures are applied in teaching architecture in Iran?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • Structural Methods and Criteria
  • Practical and Theoretical Education
ارمغان، مهتاب و ثروت جو، حمید. (1396). بازبینی نقش تجلی در آموزش معماری. کنگره بین المللی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
بهشتی، سید محمد. (1393). هویت ایرانی. هنر گلستان، شماره 11، صص. 21-8.
حجت، عیسی. (1382). آموزش معماری و بی ارزشی ارزش ها. نشریه هنرهای زیبا، شماره 41، صص. ۶۳-۷۰.
حجت، عیسی. (1384). هویت انسان ساز،انسان هویت پرداز(تاملی در رابطه با هویت و معماری) نشریه هنرهای زیبا شماره، 24، صص. 62-55.
رییسی، محمد منان. (1395). علت کاوی بحران هویت در معماری وشهرسازی معاصر ایران با تأ کید بر سه گانه بینش، ارزش و کنش. فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی.شماره ۴، صص. 74-63.
زین العابدین زاده، سمانه؛ مجیدی پور، لیدا و میری کناری، غلام رضا. (1393). نگاهی کاربردی به آموزش معماری در ایران،همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، قزوین.
سلطان زاده، حسین. (1389). هویت در معماری معاصر ایران. مجموعه مقالات درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. صص. 15-6.
سلمان روغنی، محمد حسین. (1393). نسبت هویت و پیوند با گذشته.همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار.
طاقی، زهرا. (1374). نگاهی به آموزش معماری در دوران معاصر، مجموعه مقالات کنگره «تاریخ معماری و شهرسازی ایران». جلد چهارم. تهران: سازمان میراث فرهنگی.
قبادیان، وحید. (1377). بررسی اقلیم ابنیه سنتی ایران، تهران: دانشگاه تهران.
قرائتی، حسنا. (1394). هویت در معماری ایرانی، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی.
قطبی، علی اکبر. (1383). مفهوم هویت و معماری امروز ایران، نشریه آیینه خیال، شماره 10، صص. 83-78.
کریمی، محمد. (۱۳۸۷). نظام آموزش معماری، معماری فرهنگ، سال دهم، شماره ۲۳.
لعل بخش، عترت؛ قبادیان، وحید و عزیزی، شادی. (۱۳۹۸). مدل آموزش طراحی معماری مبتنی بر تفکر مشارکتی و تعاملی در ایران، فصلنامه فناوری آموزش.
متولی حقیقی، منا و صحاف، سید محمدخسرو. (1393). الگوپذیری معماری امروز از اصول معماری ایرانی - اسلامی (با نگاهی به سبک خراسانی)، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان.
معظمی، منوچهر. (1386). گسست های فرهنگی در معماری دوره معاصر ایران، معماری و شهرسازی، (86و87)، صص. 15-9.
معماریان، غلامحسین. (1384). .سیری در مبانی نظری معماری. تهران: نشر سروش دانش.
نقره کار، عبدالحمید و طبرسا، محمدعلی. (1388). بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هویت اسلامی در شالوده معماری معاصر، از مقیاس تک بناها تا بافت های شهری.
نقی زاده، محمد. (۱۳۸۲). معنویت گرایی در هنر و آموزش هنر،مجله هنر دینی، شماره 17و 18، صص. 94-114.
نوفل، علیرضا؛ کلبادی، پارین؛ پورجعفر، محمدرضا. (1388). بررسی و ارزیابی شاخص‌های مؤثر در هویت شهری، نمونۀ موردی محلۀ جلفا در شهر اصفهان، مجلۀ آرمانشهر، شمارۀ 3، صص. 69-57.
Hassan, D. K. (2018). Divergent thinking techniques discrepancy and functional creativity: Comparative study of structural and procedural techniques in architectural design. Ain Shams Engineering Journal9(4), 1465-1479.