پژوهشی در بررسی مولفه های موثر بر فرصت های کارآفرینی از دیدگاه کار آفرینان برتر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2021.293839.1653

چکیده

 امروزه که کار و فعالیت، شکل تازه­ای به خود گرفته و به ­سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است، نقش ­های کارآفرینی، اهمیت زیادی پیدا کرده ­اند. کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می ­کنند. کارآفرینان تنها به ایجاد فرصت­ های شغلی جدید نمی­ پردازند؛ بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ لازم دست به خلاقیت می ­زنند. با توجه به اهمیت بخش گردشگری در اصفهان و اینکه رشد این بخش و معضل بیکاری در این استان، در بخش گردشگری و کار در صنایع دستی و کارخانجات، توجه به ماهیت کارآفرینی می‌تواند به­ عنوان راهکاری برای ایجاد فرصت­ های شغلی باشد؛ لذا ضرورت و انجام این تحقیق که سعی در نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی و همچنین رتبه ­بندی آن را دارد، گامی در جهت بهبود مشکلات بوده و ضرورت می­ یابد. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی مؤلفه ­های مؤثر بر کارآفرینی پرداخته است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تعداد 80 نفر از کارآفرینان شهر اصفهان تشکیل داده ­اند که ‌طبق فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه،  66 نفر محاسبه شد. با استفاده از تئوری داده‌بنیاد به شناسایی این عوامل پرداخته شد که در‌نهایت در مرحله گزینشی شاخص های آموزش مهارت‌های کارآفرینی، مشاوره، تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های اساسی (فرهنگی- اقتصادی- فیزیکی- تجاری)، عوامل محیطی، عوامل استراتژیک، عوامل فردی (ویژگی­ های شخصیتی)، عوامل فرهنگی، دانش اولیه، نیروهای پیش‌برنده، شبکه ­های اجتماعی، هوشیاری کارآفرینی، پیامدهای فردی، پیامدهای کلان، اصلاح قوانین و مقررات، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی کارآفرینانه، نظام انگیزش کارآفرینانه، شرایط عمومی تسهیل‌گر، شرایط عمومی محدودکننده به عنوان مؤلفه ­های مؤثر بر کارآفرینی معرفی شدند.

اهداف پژوهش:
1. شناسایی مؤلفه ­های مؤثر بر فرصت­های کارآفرینی.
2. مطالعه فرصت­ های کارآفرینی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

سؤالات پژوهش:
1. شناسایی مؤلفه­ های مؤثر بر فرصت­ های کارآفرینی چگونه است؟
2. چه عواملی در فرصت­ های کارآفرینی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤثر است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Scientific Research on Examining the Factors Affecting Entrepreneurial Opportunities from the View of Successful Entrepreneurs of the Cultural Heritage, Crafts and Tourism Organization

نویسندگان [English]

  • Pejman Khashayari 1
  • Seyed Abbas Heydari 2
  • Sina Nemati Zadeh 3
1 P. H. D., Student, Department of Commercial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 P. H. D., Assistant Professor, Department of Commercial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 P. H. D., Associate Professor, Department of Commercial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Currently, work and activity have taken a new form and are moving towards self-employment and entrepreneurial roles have become significant. Entrepreneurship and entrepreneurs play a key role in the process of economic development and progress of diverse societies. Entrepreneurs do not only generate first-hand job opportunities, but also are creative with the necessary structure, thinking, movement and culture. Considering the importance of the tourism sector in Isfahan, the growth of this sector and the issue of unemployment in this province; attention to the tourism sector, handicrafts and the creation of small workshops and overall, the thoughtfulness towards the nature of entrepreneurship can all be solutions in creating job opportunities. Consequently, the necessity and carrying out of this research with an attempt to determine the role of factors related to the development of entrepreneurship as well as its ranking, are a step towards improving the problems and upcoming hinders. Considering the position and necessity of the subject, the present research has investigated the factors affecting entrepreneurship; thus, the statistical population of the present study is made up of 80 entrepreneurs from Isfahan city, and according to Cochran's formula, the number of sample members was calculated as 66 people. Using database theory, these factors were identified, and finally, in the selection stage, the following indicators are considered: entrepreneurship skills training, counseling, provision of financial resources, basic infrastructures (cultural-economic-physical-commercial), environmental factors, strategic factors, individual factors ( personality traits), cultural influences, basic knowledge, driving forces, social networks, entrepreneurial awareness, individual consequences, macro consequences, reforming laws and regulations, entrepreneurial capacity building and empowerment, entrepreneurial motivation system, facilitating general conditions and limiting general conditions; moreover, they were all introduced as effective components regarding the issue of entrepreneurship.

Research aims:
1. Identifying the aspects affecting entrepreneurial opportunities.
2. Studying entrepreneurship opportunities in the organization of cultural heritage, crafts and tourism.

Research questions:
1. How are the factors affecting entrepreneurial opportunities identified?
2. What factors are effective in entrepreneurship opportunities in the organization of cultural heritage, crafts and tourism?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur
  • Entrepreneurial Opportunities
  • Cultural Heritage
  • Structural Equation Technique
اکبری، مرتضی، و دانش، مژگان. (1398). «تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی: با تبیین نقش میانجی شناسایی فرصت». تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 50(4)، صص. 789-801.
خواجه نبی، فهیمه؛ زند مقدم، محمدرضا و کرکه‌آبادی، زینب. (2020). «تحلیل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی در رشد و توسعه گردشگری شهری، مطالعه موردی: شهر گلوگاه». دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش­های بوم‌شناسی شهری، 11(1)، صص. 13-28.
یگانگی, صدیقه. (1383). بررسی تأثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب وکارهای کوچک متوسط صنایع غذایی شهر تهران. تهران: دانشکده مدیریت.
Baumol, William J. (1996). Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive. Journal of business venturing, 11(1), pp. 3-22.
Briedenhann, J., & Wickens, E. (2004). Tourism routes as a tool for the economic development of rural areas—vibrant hope or impossible dream? Tourism management, 25(1), 71-79.
Bylund, Per L, & McCaffrey, M. (2017). A theory of entrepreneurship and institutional uncertainty. Journal of Business Venturing, 32(5), pp. 461-475.
Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship: Routledge.
Foss, Nicolai, & Klein, P. (2018). Entrepreneurial Opportunities: Who Needs Them? Academy of Management Perspectives(ja).
Karami, G., & Rezaei Moghaddam, K. (2020). Participatory Action Research: The Linkage Point between the Research and Action in the Agricultural Entrepreneurship Cooperatives Management. karafan scientific semi-annual, 16(46), pp. 161-188.
Kroezen, J., Ravasi, D., Sasaki, I., Żebrowska, M., & Suddaby, R. (2021). Configurations of Craft: Alternative Models for Organizing Work. Academy of Management Annals, (ja).
Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. Journal of Rural Studies, 79, pp. 177-188.
Mortazavi, S Habib, & Bahrami, M. (2012). Integrated approach to entrepreneurship–knowledge based economy: a conceptual model. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, pp. 281-287.
Mrożewski, Matthias, & Kratzer, J. (2017). Entrepreneurship and country-level innovation: investigating the role of entrepreneurial opportunities. The Journal of Technology Transfer, 42(5), pp. 1125-1142.
 Patel, P. C., & Wolfe, M. T. (2020). Of free markets and a secular mind: the value of economic decentralization and individual secular values in entrepreneurship. Small Business Economics, pp. 1-27.
Reuber, A Rebecca, Knight, Gary A, Liesch, Peter W, & Zhou, L. (2018). International entrepreneurship: The pursuit of entrepreneurial opportunities across national borders: Springer.
Shi, Y., Shi, D., Zhou, L., & Fang, R. (2020). Identification of ecosystem services supply and demand areas and simulation of ecosystem service flows in Shanghai. Ecological Indicators, 115, pp. 106- 418.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), pp. 49-72.
Stevenson, H, & Jarillo, C. (1990). A paradigm of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 3, pp. 45-57.
Steyaert, Chris, & Hjorth, D. (2008). Entrepreneurship as social change: A third new movements in entrepreneurship book (Vol. 3): Edward Elgar Publishing.
Todeschini, B., Cortimiglia, Marcelo N., Callegaro-de-Menezes, D., & Ghezzi, A. (2017). Innovative and sustainable business models in the fashion industry: Entrepreneurial drivers, opportunities, and challenges. Business Horizons, 60(6), pp. 759-770.