ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2021.298232.1679

چکیده

محیط بهتر، آموزش و پرورش مطلوب تری را در پی خواهد داشت، لذا به موازات توسعه سیستم ­ها و برنامه ­های آموزشی، الگوی محیطی فضاهای یادگیری نیز می­بایست تکامل یابد. مبحث آموزش و نیاز مبرم به ارتقای کیفی آموزش در طی سال­های اخیر، از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است. آنچه که امروزه به عنوان مدل کالبدی مدرسه در ایران شناخته می‏شود در برخی مواقع نتوانسته در جذب و تشویق افراد به حضور مستمر و مفید در آن فضا بینجامد که این امر کاهش بازدهی مثبت دانش ­آموزان را به ­دنبال داشته است. پژوهش حاضر به دو روش کیفی و کمی انجام گرفت. بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و بخش کمی با روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شش مدرسه در تورنتو -کانادا با درصد بازدهی متفاوت از طیف ضعیف به قوی بر اساس امتحان سراسری برگزار شده توسط آموزش و پرورش آن کشور در محله ­های مختلف بود که به روش نمونه تصادفی خوشه ­ای، 180 دانش­آموز پایه ده تحصیلی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدل‌یابی توزیع فراوانی استفاده شد. برای این منظور جهت بررسی آمار توصیفی از نرم افزار SPSS22 و جهت بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. یافته ­ها برازش مدل را تأیید کرد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که طراحی مناسب کالبد معماری فضاهای آموزشی راهکاری در جهت افزایش بازدهی دانش ­آموزان و ارتقاء موفقیت تحصیلی آنان به شمار می­ آید.
اهداف پژوهش:
1. بررسی معیارهای معماری کالبدی در مراکز آموزشی.
2. بررسی ارتباط میان بازدهی آموزشی دانش­آموزان با معماری مراکز آموزشی نوین در مدارس کانادا و امکان الگوسازی بومی.

سؤالات پژوهش:
1. چه ارتباطی بین میزان بازدهی مدارس نوین و مولفه ­های کالبدی فضای آموزشی وجود دارد؟
2. جهت دستیابی به فضای آموزشی که ظرفیت روش ­های نوین آموزش را دارا باشد، چه الگویی می­توان ارائه نمود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Visual and Structural Relationship between the Architecture of Modern Educational Spaces and the Academic Performance of Students

نویسندگان [English]

  • Sheida Salamaat 1
  • Farah Habib 2
  • Azadeh Shahcheraghi 3
1 PhD Student in Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

An enhanced environment will lead to a more desirable education, thus, in parallel with the development of educational systems and programs, the environmental model of learning spaces must also evolve. The issue of education and the urgent need to improve the quality of education in recent years, has been studied from various dimensions. What is known today as the physical model of the school in Iran in some cases has not been able to attract and encourage people to attend continuously and usefully in that space, which has caused a decrease in positive student performance. The present study was conducted in two conducts: qualitative and quantitative. The qualitative part is done by content analysis method and the quantitative part is done by descriptive-experimental method. The statistical population of the present study included six schools in Toronto-Canada with different percentages of performance from weak to strong based on the national exam held by the education of that country in different neighborhoods. Using a cluster random sampling method, 180 grade ten students were selected. From the previous researches and the opinion of the professors of architecture and psychology, the main criteria and sub-criteria were extracted and used in a closed questionnaire containing 38 questions. In order to analyze the data and test the research hypotheses, inferential statistics and frequency distribution modeling were used. For this purpose, SPSS22 software was used to check the descriptive statistics and Smart Pls3 software was used to check the research hypotheses. The results confirmed the model fit. The results of data analysis showed that the physical quality of modern educational environments has a direct and consistent effect on student performance and building form, internal and external communication and motor circulation were the most influential factors. The study of all factors presented that proper design of the architecture of educational spaces is a solution to increase student productivity and improve their academic success.

Research aims:
1. To study the relationship between the architectural components of modern educational spaces and the academic performance of students in Canadian schools
2. To reach a native pattern in the new educational space.

Research question:
1. What is the relationship between the efficiency of modern schools and the physical components of the educational space?
2. What model can be provided to achieve an educational space that has the capacity for new teaching methods?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Modern Educational Spaces
  • Academic Success
  • Sense of Place
استرابی آشتیانی، حمیده و اعتصام، ماجدی. (1399). «سیاست ­های فرهنگی-هویتی پروژه­های معماری با تأکید بر شهرک اکباتان. نشریه مطالعات هنر اسلامی، شماره 38، صص. 47-37.
انجم شعاع، امینه. (1399). «پرورش خلاقیت دانشجویان معماری با بهره ­گیری از رویکرد پژوهش محور». نشریه مطالعات هنر اسلامی، شماره 38، صص. 75-61.
لطیفی، غلام رضا و لطف عطا، آیناز. (1391). «تأثیر عوامل محیطی بر رفتار در محیط­های آموزشی. مجله­ی دیدگاه، شماره 32، صص. 43-21.
شهبازی، مجید. (1394). «تأثیر طراحی داخلی محیط ­های آموزشی بر افزایش میزان یادگیری دانش­آموزان». کنفرانس علوم و تکنولوژی، مالزی.
عابدی، سمیه؛ عباسی، زهرا و ضیافت، حسن. (1399). «ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎور. نشریه مطالعات هنر اسلامی. شماره 37. صص. 210-194.
Barrett, P. S., Zhang, Y., Davies, F., & Barrett, L. C. (2015). "Clever Classrooms: Summary Report of The HEAD Project". Manchester: University of Salford.
Barrett, P., Zhang, Y., Moffat, J., & Kobbacy, K. (2013). "A Holistic, Multi-Level Analysis Identifying the Impact of Classroom Design on Pupils’ Learning". Building and Environment, 59, 678 – 689.
Billups, F. D. (2008). "Measuring College Student Satisfaction: A Multi-Year Study of The Actors Leading to Persistence". The 39th Annual Meeting of The Northeastern Educational Research Association, October 23, 2008.
Borden, V. M. H. (1995). "Segmenting Student Markets with A Student Satisfaction and Priorities Survey". Research in Higher Education, 36(1): 73-88.
Clark, H. (2003). Building Education: The Role of The Physical Environment in Enhancing Teaching and Learning – Issues in Practice. London: Institute of Education. Corts, D. P., Lounsbury, J. W.
Saudargas, R. A., Tatum, H. E. (2000). "Assessing Undergraduate Satisfaction with An Academic Department: A Method and Case Study". College Student Journal, 34 (3), 399-410.
Cranny, C. J., Smith, P. C., & Stone, E. F. (Eds.). (1992). Job Satisfaction: How People Feel  About Their Jobs and How it Affects Their Performance. New York: Lexington Books.
Cuba, L., & Hummon, D. M. (1993). "A Place to Call Home: Identification with Dwelling, Community, And Region". The Sociological Quarterly, 34(1), 111–131.
Davenport, M.A., And D.H. Anderson. (2005)." Getting from Sense of Place to Place-Based Management: An Interpretive Investigation of Place Meaning and Perceptions of Landscape Change". Society and Natural Resources 18, No. 7: 625–41.
Decenzo, D. A., & Robbins, S. P. (2010). Fundamentals of Human Resource Management (10th Ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Earthman, G. I., & Lemasters, L. (1996). "Review of Research on the Relationship Between School Buildings, Student Achievement, And Student Behavior". Paper Presented at The Council of Educational Facility Planners International, Tarpon Springs, Florida.