تبیین مبانی فلسفی و جذابیت های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد لامرد، دانشگاه آزاداسلامی، لامرد، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیارگروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

10.22034/ias.2020.252480.1388

چکیده

مدرسه هوشمند به سبب برخورداری از ابزارهای آموزشی بسیار پیشرفته، فعالیت های جاری آن به­ویژه یادگیری، با تکیه بر جدیدترین دستاوردهای الکترونیکی و در ارتباط با شبکه جهانی صورت می­­گیرد. این مدرسه به­ مثابه جایگزینی برای مدرسه سنتی در نظر گرفته شده است، جایگزینی با فراست در برابر رقیبی بی­قدر که با نفی اقتدارگرایی و آموزش ­محوری معلم به سمتی سوق داده شده که در یک مدرسه هوشمند، نقش معلم از دانشوری در صحنه «به مددرسانی در حاشیه» تغییر می­ کند. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مبانی فلسفی و جذابیت ­های هنری آموزش ­های تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیل است. مسأله ­ی اساسی این پژوهش، ارائه الگوی فضاهای آموزشی تمام هوشمند کاربرمحور در ساختار تعلیم و تربیت مجازی نسل نو می باشد. بررسی مبانی فکری (انسان­شناسی، جهان­شناسی و معرفت­شناسی)، یکی از مسائل بنیادین فلسفه و از واقعیات مرجح اندیشمندان است. با این وجود، مبانی فلسفی عمدتاً به عنوان پاردایم‌های تحقیق عمل‌کرده و فضای تولید علم را جهت می‌دهند. آموزش هوشمند دارای مبانی فلسفی خاص خود بوده و یک انقلاب آموزشی و راهبرد جدیدی است که چالش ­های موجود در آموزش سنتی را که در آن عمدتاً معلم به عنوان منبع مفاهیم نقش فعالی را ایفا نموده و یادگیرندگان در این فرایند نقش منفعل را بر عهده دارند، حل می­ نماید.

اهداف پژوهش:
1. شناخت  فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت.
2. آشنایی با مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری در فضاهای آموزشی تمام هوشمند.

سؤالات پژوهش:
1. در فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت چه مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری وجود دارد؟
2. مبانی فلسفی و جذابیت­های هنری در فضاهای آموزشی تمام هوشمند چه تأثیری بر نظام تعلیم و تربیت دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Philosophical Foundations and Artistic Attractions of All-Intelligent Educational Spaces in the Learning System

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Dehghan Baghe Bardani 1
  • Sayed Ahmad Hashemi 2
  • Mokhtar Ranjbar 3
  • Aliasghar Mashinchi 3
1 P. H. D., student in Philosophy of Education, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.
2 P. H. D., Associate Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.
3 P. H. D., Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.
چکیده [English]

The current activities of smart schools, especially in the field of learning, are based on the latest electronic achievements and in connection with the global network, due to the availability of highly advanced educational tools. Such schools are intended to replace the traditional schooling system. A responsible replacement against a formidable competitor who, by rejecting authoritarianism and teacher-centered education, moves towards the direction that in a smart school, the teacher's role shifts from the merely knowledge-based figure to a “marginal assistance”.  The purpose of this study is to explain the philosophical foundations and artistic appeal of all-intelligent education in the learning system. The method of the present research is descriptive-analytical. The main issue of this research is to provide a model of all-intelligent user-centered educational spaces in the structure of the new generation of virtual education. The study of intellectual foundations (anthropology, cosmology and epistemology) are one of the fundamental issues of philosophy and one of the preferred facts of thinkers. Nevertheless, philosophical foundations have mainly acted as research paradigms and enhance the field of science production. Smart education has its own philosophical foundations and is an educational revolution and a new strategy that solves the challenges of traditional education. In intelligent education, principally, the teacher plays an active role as a source of notions and learners play a passive role in the learning process.

Research aims:
1. Recognition of fully intelligent educational spaces in the learning system.
2. Acknowledgment of philosophical foundations and artistic attractions in all-intelligent educational spaces.

Research questions:
1. What are the philosophical foundations and artistic attractions in the all-intelligent educational spaces in the learning system?
2. What is the effect of philosophical foundations and artistic attractions in all-intelligent educational spaces on learning systems?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical Foundations
  • Artistic Charms
  • Smart Education
  • Education and Training
آریان­پور، امیرحسین. (1384).  اگ برن و نیم کف، ترجمه و اقتباس زمینه جامعه ­شناسی، تهران: شهر کتاب.
آقاحسینی، تقی. (1394). مدرسه­ ی هوشمند: کاربرد هوش­های چندگانه سازمانی در مدیریت مدارس، اصفهان: نشر نوشته.
آقایی ­فیشانی، تیمور. (۱۳۷۷).خلاقیت و نوآوری در انسان‌ها و سازمان‌ها، چاپ اول، تهران: نشر ترمه.
انصاف‏، زهرا. (1388). ضرورت تحول در آموزش و پرورش، تهران: نشر ترمه.
صدیقی، روح ا.... (۱۳۹۵). انواع تحقیقات علمی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز: دانشگاه فنی و حرفه ­ای استان آذربایجان شرقی.
فردانش، هاشم. (1389). تکنولوژی آموزشی، تهران: نشر سمت.
کاپرا، فریتیوف (1385). تائوی فیزیک، ترجمه حبیب­ اله دادفرما، تهران: نشر کیهان.
ابراهیمی­ خاکباز، فرشته و حسین ­زاده­­ کریمی، حسین. (۱۳۹۶). «ارزیابی عوامل موثر برتفکر زودبازده در مدارس هوشمند از منظر روانشناسی محیط (مطالعه موردی: 3 مدرسه هوشمند در استان اصفهان)»، سومین همایش بین­ المللی معماری عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، دانشگاه البرز.
الیاس، جان. (1389). «فلسفه و تعلیم و تربیت (1)»، ترجمه عبدالرضا ضرابی، مجله معرفت، شماره 54.
پیرزاده، وحید. (1395). «امنیت روانی در فضاهای آموزشی هوشمند»، نشریه شباک، دوره 2، شماره 7، صص. 18-9.
دادخواه فرد، شما؛ مرتضایی، سیدرضا. (1394). «طراحی کاربرمحور»، مجله هنرهای زیبا، دوره 20، شماره 2، صص. 84-77.
ساعتچی، محمود. (1390). «مدل ایجاد ثروت انسانی- سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)»، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دوره 18، شماره 66، صص. 137-101.
صالحی­ عمران، ابراهیم. (1390). «علوم تربیتی و اشتغال. اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران». تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
محمودی، جعفر؛ نالچیگر، سروش؛ ابراهیمی، سیدبابک؛ صادقی­ مقدم، محمدرضا. (1387). بررسی چالش ­های توسعه مدارس هوشمند در کشور، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، دوره 7، شماره 27، صص. 78-61.
میری، مهوش؛ قاید امینی، سمیه. (۱۳۹۷). «تأثیرات هوشمندسازی در بهبود یاددهی- یادگیری»، سومین کنفرانس بین ­المللی پژوهش­ های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران.
Campbell, B. (2003). Multiplying intelligence in the classroom.
Dickinson, D. (2001). Learning through many kinds of intelligence.
Diehl, W. Grobe, T. Lopez, H. Cabral, C. (1999). Project-based learning: A strategy for teaching and learning. Boston, MA: Center for Youth Development and Education, Corporation for Business, Work, and Learning.
Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple-intelligence. New York: basic books.
Owens, R.G. (2004). Organizational behavior in education, adaptive leadership school reform, Eigth edition, U.S.A. Allyn& Bacon.
Smith, G. (2015). How to achieve organizational trust within an accounting department. Managerial Auditing Journal, 20(5): pp. 520-523.