بررسی نظام ساخت تکاملی و رهیافت های محاسباتی در معماری سنتی و مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2021.307485.1745

چکیده

در عصر حاضر با وجود پیشرفت‎های نرم‎افزاری و نیز استفاده از رویکردهای گوناگون مانند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی، طراحان موفقیت کمتری در پیوند ایده‎های خویش به محصول نهایی کسب می‎نمایند. رویکرد ساخت تکاملی موضوع تسلسل و فرآیندهای شکل‎گیری را بیشتر هدف قرار داده، در حالی­که رهیافت محاسباتی محصول محورتر بوده و توانایی ارائه طرح‎های پیجیده را دارا می‏باشد، بنابراین با پیوند این دو رویکرد شاید طراحی تا ساخت انسجام بیشتری یافته و محصول نهایی شباهت بیشتری به ایده اولیه‎ای داشته باشد که در ذهن طراحان بوده است. این پژوهش براساس معیار هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل افرادی است که در این زمینه دارای پیشینه پژوهش و مطالعه بوده و اطلاعات کسب شده از این طریق دارای روایی و پایایی قابل ملاحظه­ای می‌باشد، حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS SAMPLE POWER برابر با 200 نفر و شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. ابزار تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ای نرم‌افزارهایSPSS & AMOS می‌باشند. به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش‌ از آزمون تی‌تک‌نمونه‌ای و مدل عاملی مرتبه اول استفاده گردیده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد که؛ تحقق همبستگی و انسجام فرآیند ایده- محصول در زمان حال، منوط به استفاده درست و بجا از رویکرد ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی است. متغیرهای موجود در طراح شامل حدس، ارزیابی و تصمیم‎گیری باشد، در حالی­که متغیرهای ابزاری منوط به رایانه شامل انجام محاسبات پیچیده و ارائه طرح‎های چندبعدی و پیچیده است. 
اهداف پژوهش:

تبیین همبستگی ایده- محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی.
بررسی نظام ساخت تکاملی در معماری سنتی و مدرن.

سؤالات پژوهش:

ایده محصول در روند ساخت تکاملی و رهیافت محاسباتی چه نقشی دارد؟
نظام ساخت تکاملی و رهیافت­های محاسباتی چه تفاوت­هایی در معماری سنتی و مدرن دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of evolutionary construction system and computational approaches in traditional and modern architecture

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Azin Niknam Asl 1
  • Kaveh Bazrafkan 1
  • Parisa Alimohammadi 2
1 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims to explain the idea-product correlation in the process of evolutionary construction and computational approach. This research is based on the criterion of purpose in the group of applied research, based on the criterion of time of data collection in the group of survey research. The statistical population of this study includes people who have a history of research and study in this field and the information obtained through this has considerable validity and reliability. The sample size in this research using SPSS SAMPLE POWER software is equal to 200 people and Sampling method in this study is simple random sampling. Data analysis tools are questionnaires of SPSS & AMOS software. In order to test the research hypotheses, the first-order sample test and factor model have been used. The findings of this study showed that; Achieving the solidarity and coherence of the idea-product process at the present time depends on the correct use of the evolutionary construction approach and the computational approach. The variables in the designer include conjecture, evaluation, and decision making, while the computer-dependent tool variables include performing complex calculations and presenting multidimensional and complex designs. In the present age, despite software advances as well as the use of various approaches such as evolutionary construction and computational approach, designers are less successful in linking their ideas to the final product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • idea
  • product
  • evolutionary construction
  • traditional architecture
  • modern architecture
آیوازیان، سیمون. (1374). روند شکل­گیری کاروانسراهای برون‌شهری، تحلیل کالبدی کاروانسراهای حاشیه کویر. در مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم. ج 1.
احسانی، محمدتقی. (1381). یادی از کاروانسراها، رباط­ها و کاروان­ها در ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
اسدی محل چالی، مسعود. (1394). فراتر از شهرسازی، آنچه برنامه ریزان و طراحان ایرانی باید بدانند، با مقدمه ای از دکتر مجتبی رفیعیان، تهران: انتشارات آرمانشهر.
اسلامی، سید غلامرضا. (1386). طراحی محیط مصنوع، مجله معماری و توسعه، تهران: دانشگاه تهران.
ایرانمنش، محمد امین؛ قادری احسان­پور، حسین و خامه، معصومه. (1398). «بررسی نقش تکنولوژی و رایانه بر معماری»، همدان، دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط‌زیست شهری.
خبازی، زوبین. (1391). پارادایم‌های معماری الگوریتمیک، مشهد: کتابکده تخصصی هنر.
دهقان­نژاد، مرتضی. (1385.). «نقش راهبردی جاده ابریشم در توسعه شهرهای پیرامون (در ایران)». در نامه انجمن. ش 24.
دارینی، حسین. (1393). «نقش هندسه دیجیتال در ساختار فرمی معماری پایدار، تبریز»، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه.
غریب­پور، افرا. (1393). «مقایسه تحلیلی ترسیم با دست و رایانه در فرآیند طراحی معماری»، نشریه هنرهای زیبا، دوره 19، شماره 1.
گلن، آرتور. (1388).  تکنولوژی به عنوان پدیده ای فلسفی»، مترجم: منوچهر صانعی، ماهنامه حکمت و معرفت، شماره 7، پیاپی 37.
کاپون، دیوید اسمیت. (1388). مبانی نظری معماری غرب – جلد سوم، ترجمه علی یاران، تهران: انتشارات شهیدی.
گیدئون، زیگفرید. (1374). فضا، زمان و معماری، ترجمه منوچهر مزینی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
لاوسون، برایان. (1384). طراحان چگونه می اندیشند، ترجمه: حمید ندیمی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
لنگ، جان. (1384). آفرینش نظریه معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،.
مارگولیوس، ایوان. (1384). معمار+مهندس=ساختار، ترجمه و تعلیق دکتر محمود گلابچی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدی، نعیمه و یزدانپرست، مریم. ( 1387). «معماری تکاملی الگو برداری از فرآیند تکامل طبیعت در معماری»، فصلنامه معماری و ساختمان، شماره 16، تهران.
مزینی، منوچهر. (1379). «ساخت، معماری و سازه»، مجله معمار، شماره 8.
هیلن براند، رابرت.( 1393).  معماری اسلامی: شکل، کارکرد و معنی. ترجمه باقر آیت­الله­زاده شیرازی. تهران: روزنه.
Angnous, R. K., Becerik B, Pollalis S. N., and Schwegler B. R. (2005). Promise and barriers to technology enabled and open project team collaboration, Journal of professional issues in engineering education and practice, Vol. 131, No. 4, 301-311.
Bax, Th.. (2015). "A Building Design Process Model According to Domain Theory", Netherland.
Crowe, Norman A.; Laseau, Paul. (1984). "Visual Notes for Architects and Designers", Van Nostrand Reinhold Co., New York.
Grout, I. (2002). Differences: Topographies of Contemporary Architecture, MIT Press, and Cambridge.
Friedmann, J. (2017). Evolutionary Architecture, Architectural Association, London.
Diani, B. (2018). Digital Architectures, in M. Clayton and G. Velasco (eds.), Proceedings of the ACADIA 2000 Conference, ACADIA.
Johnson, (2002).  towards a new architecture, tr. F. Etchells, Dover, New York.
Maltzemn, W.  (2018). Prototyping, in Digital Design Media, 2nd ed., Van Nostrand Reinhold, New York, pp. 417-440.
Slessor, C. (2007). Atlantic Star, in Architectural Review, 102(12), pp. 30-42.
Stavric, M.; Marina, O., (2011). Parametric Modeling for Advanced," Applied Mathematics and Informatics, vol. 5, no. 1.
Turpin, F. (2018). PPP in ports, landlord port model, EGIS International, Tbilisi, Georgia.
Olofsson, T. Lee, G. Eastman, C. (2019). 3D model-based collaboration in designdevelopment and construction of complex shaped buildings.
Stavric, P. )2011(.  Hybrid Space: New Forms in Digital Architecture, Rizzoli, New York.
Cormen, T.H. )2001.(  Introduction To Algorithms. The Mit Press.