تاثیر نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشیار، عضو هیئت علمی معاونت آموزشی وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

10.22034/ias.2021.307201.1741

چکیده

اخیراً در جهان، نسبت به گذشته بر مقوله تعلیم و تربیت از طریق نمایش، تأکید بیشتری به وجود آمده است. در جوامع مختلف به تدریج مسیر رو به رشدی را طی کرده است؛ بیشتر مخاطبان خود را در رده سنی کودکان و نوجوانان می ­یابد. با توجه به اهمیتی که این رده سنی برای مسئله تربیت و ایجاد مهارت دارد، بررسی این مقوله در دانش ­آموزان ابتدایی می ­تواند نکات مهمی را آشکار سازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده ­های کمی انجام شده است. روش تحقیق، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری 361 نفر از دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1999) را دریافت نمودند. سپس به‌طور تصادفی ساده در دو گروه 180 نفری در دو گروه آزمایش(مدارس غیردولتی) و کنترل(مدارس دولتی) جایگزین شدند. گروه آزمایش در یک ماه و طی 4 جلسه 45 دقیقه‌ای مفید در کلاس هنری (نمایش) آموزش دیدند، در حالی­که گروه کنترل در طی این مدت برنامه روزانه خود را دنبال می‌کردند و هیچ‌گونه مداخله آموزشی دریافت نکردند. پس از اجرای برنامه آموزشی، مجدداً پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که شرکت در کلاس­ های هنری نمایش بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به‌طور معناداری مؤثر بوده است. این نتایج نشان می‌دهد که نمایش بر مهارت اجتماعی در ابعاد: همکاری، ابراز وجود، خویشتن‌داری و همدلی، تأثیر مثبت و معنادار داشته است.

اهداف پژوهش:
1. بررسی تأثیر شرکت در کلاس‌های هنری نمایش بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی تهران.
2. مطالعه میزان مهارت­پذیری دانش­ آموزان در مقطع ابتدایی.

سؤالات پژوهش:
1. تأثیر شرکت در کلاس‌های هنری نمایش بر پیشرفت تحصیلی و مهارت اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی تهران  چگونه است؟
2. سن دانش ­آموزان ابتدایی چه تأثیری بر میزان مهارت­پذیری آنها دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drama Classes on the Educational Progress and Social Skills of Female Second Grade Elementary School Pupils in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nasseri 1
  • Morteza Samiee Zafarghandi 2
  • Maryam Safarnavadeh 3
1 M.Sc. of Curriculum Planning, Research Science Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 P. h. d., Associate Professor of Organization for Educational Research and Planning (OERP).Tehran, Iran.
3 P. H. D., Assistant Professor , Member of Academic Borad of Education Departmant , Ministry of Health, Treatment and Tralning ,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recently, more emphasis has been placed on the category of education through drama and this has gradually progressed in diverse societies. Most of the age group attracted to this spectacle are children and adolescents. Considering the importance of issue in terms of education and building skills, examining this category in elementary school pupils can reveal significant points. This research, compiled via a descriptive and analytical method and based on quantitative data, follows a quasi-experimental methodology. The statistical population of 361 pupils was selected by staged random sampling using Morgan's table and Gresham and Elliott (1999) social skills questionnaire. Then they were replaced by simple random in two groups of 180 people in two experimental (non-government schools) and control (government schools) groups. The experimental group was trained in the art class (drama and performance) during four useful 45-minute sessions in one month, while the control group followed their daily schedule and did not receive any educational intervention. After the implementation of the training program, the questionnaire was again administered to both groups. Data analysis using covariance analysis revealed that participation in drama classes was significantly effective in improving pupils' educational progress. These results show that the demonstration had a positive and significant effect on social skills in the dimensions of cooperation, self-expression, restraint and empathy.

Research aims:
1. Investigating the effect of participation in drama classes on the educational progress of female elementary pupils in Tehran.
2. Studying the skill level of pupils in elementary school.

Research questions:
1. What is the effect of participating in drama classes on the educational progress and social skills of female elementary pupils in Tehran?
2. What effect does the age of elementary school pupils have on their skill level?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drama Class
  • Educational Achievement
  • Social Skill
  • Elementary School Pupils
امیدی نرگسی، میترا. (1392). آسیب­شناسی سرفصل واحدهای درسی نمایش رشته آموزش هنرهای تجسمی.پایان نامه کارشناسی ارشد. مرکز تربیت معلم.دانشکده هنر دانشگاه شاهد.
دورودیان، زهرا. (1392). «تأثیر روش ایفای نقش بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان حساب نارسای دبستانی در سال تحصیلی 92-91 استان تهران». فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 2.
غفاری، ندا. (1397). «مطالعه روند نمایشنامه نویسی برای کودکان در دوران معاصر براساس نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا »، تئاتر، شماره 75 ، صص 78-58.
نوروزی مصیر، ر. رحمانی، ج. (1395). «مقایسه نمرات دانش‌آموزان مدارس مقطع متوسطه دارای فعالیت‌های فوق‌برنامه و فاقد فعالیت‌های فوق‌برنامه در آزمون رشد مهارت های اجتماعی ماتسون». پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شماره 21، صص. 155-145.
همایی، رضا؛ کجباف، محمدباقر و سیادت، سیدعلی. (1388). «تأثیر قصه­گویی بر سازگاری کودکان». مطالعات روان شناختی، ش52، صص. 149-133.
Aksoy, P., & Baran, G. (2014). Review of studies at bringing social skills for children in preschool period. Procedia Social and Behavioral Science, 9, pp. 663- 669.
Eisner, E. (1998). The, Role of the Arts in Curriculum planning. Allyn and Bacon Inc.
Florida, R. (2004). The rise of the creative class: And bow it’s transforming work, Leisure, community and every life, New York: Basic Books.
Ranco, M. A. (2004). Creativity, Annual Review of psychology, 55, pp. 657- 687.
Gökhan, K. & Zeynep, E.  (2021).  Children’s problem solving skills: Does Drama Based Storytelling Method work? Journal of Childhood, Education & Society Volume 2, Issue 1, 2021, pp. 43-57.