واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه‌ در سینما با رویکرد ژان بودریار، در وضعیت حاد واقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه هنر، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 ‌دکتری تخصصی، استادیار گروه هنر، دانشکده هنر، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران.

3 دکتری تخصصی، دانشیار در آموزش فلسفه‌ی هنر، دپارتمان آموزش فلسفه‌ی هنر، دانشگاه ماساچوست.ایالات متحده آمریکا.

10.22034/ias.2021.307379.1742

چکیده

ژان بودریار، فیلسوف جامعه‌شناس و پست‌مدرن نظریه‌های درخوری در باب تصویر ارائه داد. در تمام نظریه‌های اجتماعی وی، دغدغۀ پایان‌ناپذیر او نسبت به تخریب امر واقعی و جایگزین شدن آن با وانموده مشهود است. در این میان او هنر را توطئه و وسیله‌ای برای محقق کردن وانموده تلقی می‌کند. به ­ویژه سینما به ­عنوان یک مرجع شبیه‌سازِ واقعیت، مورد انتقاد بودریار قرار گرفته است. یکی از راهکارهای اساسی ایجاد شبیه‌سازی از منظر بودیار، بهره‌گیری از جلوه‌های ویژۀ ‌کامپیوتری است؛ بنابراین از یک‌طرف انتقاد بودریار از سینما و از طرف دیگر علاقه‌مندی وی و تأکید او بر توانمندی‌های آن مشهود است که خود موجب بروز دوگانگی‌هایی در نظریه‌های بودریار و سردرگمی مخاطب او می‌شود. این پژوهش تلاشی است در جهت مرتفع کردن دوگانگی‌های موجود و شناخت رویکرد حقیقی پسِ پشتِ این به‌ظاهر تناقضات در ساحت واقعیت مجازی و جلوه‌های ویژه در سینما. در این راستا، این پژوهش از طریق تحقیقات کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده‌ها و موشکافیِ بیانیه‌های بودریار به روش توصیفی-تحلیلی، به­دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب و جایگزینیِ «امر واقعی» در سینما و تعیین رابطۀ بین سینما و جلوه‌های ویژه می‌گردد؛ در نتیجه می‌توان شاهد بود که طرد جلوه‌های ویژه از نظر بودریار، به هدف به‌کارگیری آن بستگی دارد؛ نه به نفس آن. به ­عبارتی، به­کارگیری جلوه‌های ویژه در راستای بازسازیِ واقعیت مطرود است و در راستای خیال می‌تواند مقبول باشد.

اهداف پژوهش
1. بررسی دیدگاه منفی بودریار نسبت به تخریب واقعیت توسط جلوه‌های ویژه.
2. بررسی جلوه­های ویژه در سینما از نظر ژان بودریار.

سؤالات پژوهش
1. سینما چگونه می‌تواند با وجود بهره‌وری روزافزون جلوه‌های ویژه و دیدگاه منفی بودریار نسبت به تخریب واقعیت توسط جلوه‌های ویژه به حیات شایستۀ خود ادامه دهد؟
2. جلوه­ های ویژۀ سینمایی در چه صورت می ­تواند از انتقاد بودریار فاصله بگیرد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtual Reality and Special Effects in Cinema with the Approach of Jean Baudrillard, in the State of Extreme Reality

نویسندگان [English]

  • Mehdi Attarzadeh 1
  • Maryam Jamali 2
  • Mohamad Zaimaran 3
1 P. H. D. student, Department of Philosophy of Art, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
2 P. H.D., Assistant Professor, Department of Art, Faculty of Arts, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran.
3 P. H. D., Associate Professor in Philosophy of Art Education, Department of Philosophy of Art Education, University of Massachusetts, United States of America.
چکیده [English]

Jean Baudrillard, a sociologist and postmodernist philosopher, presented theories regarding images. In all his social theories, his unending concern for the destruction of the existent and its replacement by the pretense is palpable. In the meantime, he considers art as a conspiracy and a means to realize pretense. Cinema, especially, as a simulating reference of reality, has been criticized by Baudrillard. One of the basic solutions to create a simulation from Baudrillard 's point of view is to use special computer effects. Therefore, on the one hand, Baudrillard's criticism of cinema and on the other hand, his interest and emphasis on its capabilities are evident; which itself causes ambivalence in Baudrillard's theories and confusion of his audience. This research is an attempt to resolve existing ambiguities and to distinguish the factual approach behind these seeming contradictions in the field of virtual reality and special effects in cinema. In this regard, in the present study, through library research, data analysis and scrutinizing Baudrillard's statements in a descriptive-analytical method, solutions to prevent the destruction and replacement of the "real thing" in cinema and to determine the relationship between cinema and its effects are sought. As a result, it can be seen that the rejection of special effects, according to Baudrillard, depends on the purpose of its use. In other words, the use of special effects is rejected in the direction of recreating reality and can be accepted in the track of imagination.

Research aims:
1. Examining Baudrillard's negative view of the destruction of reality by special effects.
2. Inspecting special effects in cinema according to Jean Baudrillard.

Research questions:
1. How can cinema, despite the increasing efficiency of special effects, and Baudrillard's negative view of the destruction of reality by special effects; continue its presence?
2. How can special cinematic effects distance themselves from Baudrillard's criticism?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • Jean Baudrillard
  • Reality
  • Pretense
  • Special Effects
بودریار، ژان. (1393). در سایه اکثریت‌های خاموش، ترجمه پیام یزدان‌جو. تهران: نشر مرکز.
پرهیزکار، غلامرضا. (1389). «واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار». نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی. دوره1، شماره 4.
توفولتی، کیم. (1396). بودریار در قابی دیگر. مترجم: وحیداله موسوی. تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
جمالی، مریم. (1393). نگاه بودریار: (راهی به پست‌مدرنیسم در گستره زیباشناسی) ، فسا: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا. 
حقیقی، مانی. (۱۳۷۴). سرگشتگی نشانه‌ها. تهران: نشر مرکز.
سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر. (۱۳۹۲).  راهنمای نظریه ادبی معاصر. ترجمه عباس مخبر. تهران: انتشارات طرح‌نو.
ضیمران، محمد. (1382). «بودریار و واقعیت مجازی». نشریه: کتاب ماه ادبیات. شماره 70.
علی‌رضایی، احسان؛ مرادخانی، علی و سجودی، فرزان. (1399). «مطالعه تطبیقی نظریه واقع­گرایی فیلم با حادواقعیت ژان بودریار». نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25، شماره 4.
منصوریان، سهیلا و نصری ، امیر. (1395). «نسبت میان پایان هنر و پایان انسان از دیدگاه ژان بودریار. نشریه حکمت و فلسفه»، سال دازدهم، شماره 2.
ندایی، امیرحسن و خانلری، رضا. (1397). «بررسی تأثیر تکنولوژی دیجیتال بر زیبایی‌شناسی بیان در سینما». نشریه مطالعات میان رشته ­ای ارتباطات و رسانه،  شماره 2.
Baudrillard, J. (1987a). The Evil Demon of Images. Trans. Paul Patton and Paul Foss. Sydney: Power Institute of Fine Arts.
Baudrillard, J. (1993a). Baudrillard Live: Selected Interviews. Mike Gane (ed.). London and New York: Routledge.
Baudrillard, J. (1994a [1981]). Simulacra and Simulation. Trans. Sheila Faria Glaser. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Baudrillard, J. (1995 [1991]). The Gulf War Did Not Take Place. Trans. Paul Patton. Bloomington, University of Indiana Press.
Baudrillard, J. (1996a [1995]). The Perfect Crime. Trans. Chris Turner. London and New York: Verso.
Baudrillard, J. (1996b [1990]). Cool Memories II: 1987-90. Trans. Chris Turner. Durham, North Carolina: Duke University Press.
Baudrillard, J. (1997a). Art and Artefact. Nicholas Zurbrugg (ed.). London: SAGE Publications.
Baudrillard, J. (1997b [1995]). Fragments: Cool Memories III: 1990-1995. Trans. Emily Agar. London and New York: Verso.
Baudrillard, J. (1998 [1997]). Paroxysm: Interviews With Philippe Petit. Trans. Chris turner. New York: Verso.
Baudrillard, J. (2002a [2000]). Screened Out. Trans. Chris Turner. London and New York: Verso.
Baudrillard, J. (2005a [2004]). The Intelligence of Evil Or The Lucidity Pact. Trans. Chris Turner. Oxford and New York: Berg.
Baudrillard, J. (2005c). the intelligence of Evil or the Lucidity pact, Oxford and New York: Berg.
Coulter, G. (2010). Jean Baudrillard and cinema: The problems of technology, realism and history. Film-Philosophy14(2), 6-20.
Kellner, D. (n.d). Jean Baudrillard and art (retrieved 12 April 2021).
Luke, T. W. (1994). Aesthetic production and cultural politics: Baudrillard and contemporary art. Baudrillard: a critical reader.
Oxford English Dictionary online.