سنجش و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دکتری تخصصی، دانشیار، گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار، گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

10.22034/ias.2022.313651.1792

چکیده

بافت­ ها و محلات مسکونی همچون سایر بافت­ های شهری در پی تغییرات سریع شهرها در معرض چالش­ ها و تغییرات عمده قرار گرفته ­اند. تاب­آوری با ماهیت اجتماع محور بودن، به عنوان مفهومی نوین؛ با آماده ­سازی محلات و بافت­های مسکونی در برابر تغییرات و چالش ­های پیش­رو، با بهبود شرایط و ارتقاء جنبه ­های کمی و کیفی زندگی و با جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن سلامت، رفاه، وحدت، انسجام اجتماعی و .... نقشی عمده در تاب­آوری کل جامعه ایفا می­ کند. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره­ گیری از رویکرد کمی؛ با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری؛ به دنبال افزایش ظرفیت و توان تاب­آوری در محلات و طراحی مجموعه­ های زیستی تاب­ آور می­ باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- اسنادی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده­ است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان سه محله به نام‌های کلپا، حاجی و کبابیان تشکیل می‌دهند. نحوه نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 386 نفر محاسبه شد. به منظور سنجش اعتبار درونی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ (784/0) و برای روایی همگرا(892/0) از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شدکه نشان از اعتبار بالای پرسشنامه‌ها دارد. یافته ­های پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی از جمله؛ اعتماد اجتماعی، حمایت عاطفی، پیوند اجتماعی و وساطت اجتماعی به ترتیب براساس واریانس تبیین شده بیشترین رتبه‌بندی در بین سایر ابعاد را دارند؛ که در این میان، اعتماد اجتماعی اهالی نسبت به سازمان­ ها و نهادهای محلی با بار عاملی 795/0درصد مهمترین متغیر تشکیل­ دهنده شاخص شبکه اجتماعی با واریانس کل620/8 درصد می ­باشد.

اهداف پژوهش:
1. بررسی عوامل مؤثر و مؤلفه ­های مطرح در مقوله تاب ­آوری اجتماعی در محلات سنتی و بافت ­های مسکونی.
2. تدوین چارچوب جامع تاب­آوری اجتماعی به منظور سنجش؛ ارزیابی و اولویت­سنجی مؤلفه­ های تاب­آوری اجتماعی در محلات.

سؤالات پژوهش:
1. مؤلفه ­ها و شاخص­ های اثرگذار و ارتقادهنده تاب­آوری اجتماعی در محلات کدامند؟
2. علت ماندگاری و تاب­آوری برخی از محلات نسبت به سایر بافت ­ها و محلات چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Evaluation of Social Resilience Indicators of Residential Neighborhoods (Case Study: Traditional Neighborhoods of Hamadan City)

نویسندگان [English]

  • Sima Abedi 1
  • Hassan Sajadzadeh 2
  • Marjan Khanmohammadi 3
1 PhD Candidate, Department of Architecture, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 PhD, Profesor Asociado, Departamento de Arquitectura, Sucursal de Arak, Universidad Islámica de Azad, Arak, Irán.
3 PhD, Profesor Asistente, Departamento de Arquitectura, Sucursal de Arak, Universidad Islámica de Azad, Arak, Irán.
چکیده [English]

Residential contexts and neighborhoods, similar to other urban contexts, have been exposed to major challenges and variations following the rapid changes of cities. Resilience with the nature of being community-oriented, as a new concept; by preparing neighborhoods and residential contexts against upcoming changes and challenges, by improving conditions and cultivating the quantitative and qualitative aspects of life, and by preventing exposure to health, welfare, unity, and social cohesion play a major role in the resilience of the whole society. Based on this, the present research, with a descriptive-analytical method and using a quantitative approach; by using exploratory factor analysis test and structural equation model seeks to increase the capacity and power of resilience in localities and design resilient biological complexes. The library-document method and the questionnaire tool were used to collect information. The statistical population of the research consists of the residents of three neighborhoods named Kalpa, Haji and Kebabian. The sampling method was simple random and the sample size was calculated based on Cochran's formula of 386 people. In order to measure the internal validity and reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha (0.784) and average variance extracted (AVE) was used for convergent validity (0.892), which shows the high reliability of the questionnaires. The findings of the research show that the dimensions of social capital, including; social trust, emotional support, social bonding, and social mediation have the highest ratings among other dimensions, respectively, based on the explained variance; in the interim, the social trust of residents towards local organizations and institutions with a factor load of 0.795% is the most important variable constituting the social network index with a total variance of 8.620%.
Research objectives:

Scrutinizing the effective factors and components in the category of social resilience in traditional neighborhoods and residential contexts.
Developing a comprehensive framework of social resilience in order to measure evaluation and prioritization of social resilience components in localities.

Research questions:

What are the effective and promoting components and indicators of social resilience in neighborhoods?
What is the reason for the persistence and resilience of some localities compared to other regions and localities?

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • social resilience
  • biological collections
  • neighborhoods of Hamadan city
اسلامی، عارفه و ابراهیمی دهکردی،  امین. (1397). "سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در محلات غیررسمی (محله مورد بررسی: امت آباد آمل)." نشریه معماری شناسی 1 (1): صص. 9-1.
امیرزاده، ملیکا سادات و برکپور، ناصر. (1397). "توسعۀ چارچوب تاب آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشکسالی با بهره­گیری از روش کیفی و نرم افزار "ATLAS-ti. محیط­شناسی، 44 (4): صص. 781-763.
باستانی، مژده و حنایی، تکتم. (1399).  "مطالعه تطبیقی تاب آوری اجتماعی در راستای اهداف بازآفرینی شهری) نمونه موردی: محلات ایران؛ فیلیپین و مالزی." نشریه علمی- پژوهشی شهر ایمن، 3 (9): صص. 17-1.
بندرآباد، علیرضا و اسماعیل­پور همدانی، سحر. (1396). "نقش عوامل محیطی موثر برتخریب گرایی(وندالیسم) در کیفیت عرصه­های عمومی شهری(نمونه موردی: محله کبابیان همدان)." فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی(جعرافیای انسانی9 (3): صص. 179-163.
پرتوی، پروین؛ بهزادفر، مصطفی و  شیرانی، زهرا. (1395). "طراحی شهری و تاب آوری اجتماعی بررسی موردی: محله جلفا اصفهان." فصلنامه معماری و شهرسازی، دوفصلنامه دانشگاه هنر، 9 (17): صص. 116-99.
پرویزیان، علیرضا. ( 1395). ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل در همجواری صنایع موردشناسی: کلان شهر اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
پور احمد، احمد؛ ابدالی، یعقوب؛ صادقی، علیرضا و الله قلی پور، سارا. (1397). "سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه های تاب آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران." نشریه علمی- پژوهشی برنامه­ریزی توسعه کالبدی، 3 (5): صص. 104-92.
پیران، پرویز؛ اسدی، سعیده و دادگر، نیکو. (1396). "بررسی نقش تاب­آوری اجتماعی در موفقیت فرایند بازسازی (مطالعه موردی: جوامع روستایی درب آستانه و باباپشمان پس از زلزله سال 1385 دشت سیلاخور، استان لرستان)." فصلنامه مسکن و محیط روستا، 36 (157): صص. 100-87.
پیربابایی، محمدتقی و سجادزاده، حسن. (1390).  "تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی." باغ نظر، 8 (16): صص. 28-17.
جعفری بهمن، محمدعلی. (1390). ساماندهی محله کبابیان شهر همدان با رویکرد ارتقاء سطح کیفی پاسخ دهندگی محیط. پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد طراحی شهری, دانشکده معماری و شهرسازی، گروه طراحی شهری، دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره).
جعفری بهمن، محمد علی و خانیان، مجتبی. (1391). "مشکل­یابی طرح­های جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع موجود به روش چیدمان فضا(Space Syntax)، نمونه موردی محله کبابیان شهر همدان." فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 5 (9): صص. 295-285.
حیدریان، شیدا؛ فتح الهی، ثریا؛ رحیمی، محمود و غفوری، سیروان. (1396). "تحلیل شاخص­های تاب آوری سکونتگاه های غیر رسمی در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی (نمونه موردی: محله فرحزاد تهران)." فصلنامه نگرش های نو در جغرافیایی انسانی، 10 (1 (پیاپی 37)): صص. 260-245.
رضایی، محمدرضا. (1392). "ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه موردی: زلزله محله های شهر تهران." دو فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بحران، 2 (1): صص. 38-27.
رضایی، محمدرضا؛ سرائی، محمدحسین و بسطامی ­نیا، امیر. (1395). "تبیین و تحلیل مفهوم تاب­آوری و شاخص ­ها و چارچوب­ های آن در سوانح طبیعی." فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، 6 (1): صص. 46-32.
رفیعیان، مجتبی؛ رضایی، محمدرضا؛ عسگری، علی؛ پرهیزکار؛ اکبر و شایان، سیاوش. (1390). "تبیین مفهومی تاب­آوری و شاخص سازی آن در مدیریت سوانح اجتماع محور(CBDM)،" فصلنامه مدرس علوم انسانی- برنامه­ریزی آمایش فضا، 15 (4): صص. 19-41.
زارعی حاجی­آبادی، فاطمه؛ پشمکیان، نیلا  و شهابی، صفورا. (1392). "سنجش میزان رضایت­مندی ساکنان بافت­های تاریخی؛ نمونه موردی بافت تاریخی محله حاجی همدان." فصلنامه آمایش محیط، 6 (22): صص. 119-101.
زالی، نادر و سهرابی رضوان، مهدی. (1397). "ارزیابی ابعاد و مؤلفه ­های مؤثر بر تاب ­آوری منطقه­ای با استفاده از تکنیک TRIZ (مطالعه موردی: استان همدان)." فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 8 (پیاپی 29): صص.52-41.
ساسان­پور، فرزانه؛ آهنگری،  نوید و حاجی­نژاد، صادق. (1396). "ارزیابی تاب­آوری منطقه12 کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی." نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 4 (3): صص. 98-85.
سجادزاده، حسن؛ حمیدی­نیا، مریم و دالوند، رضوان. (1396). "سنجش و ارزیابی ابعاد محرک توسعه در بازآفرینی محله­های سنتی نمونه موردی: محله حاجی در بافت تاریخی شهر همدان." جغرافیا و توسعه، 1 (49): صص. 22-1.
سجادزاده، حسن و زلفی­گل، سجاد. 1394. "طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه نمونه موردی: محله کلپا همدان." فصلنامه آمایش محیط، 8 (31): صص. 171-147.
صالحی، اسماعی؛ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ؛ ﺳﺮﻣﺪی، ﻫﺎﺟﺮ و ﻓﺮزاد ﺑﻬﺘﺎش، ﻣﺤﻤﺪﺿﺎ. (1390). "بررسی میزان تاب آوری محیطی با استفاده از مدل شبکۀ علیت." محیط شناسی، 37 (59): صص. 112-99.
عبداله زاده ملکی، شهرام؛ زیاری، کرامت اله؛ شالی امینی، وحید و خانلو نسیم. ( 1398). "اولویت سنجى عوامل مؤثر بر تاب­آورى اجتماعى در برابر مخاطرات طبیعى با تأکید بر زلزله." فصلنامه هویت شهر، 13 (37): صص. 58-45.
عبادالله­زاده ملکی، شهرام؛ زیاری، کرامت اله؛ شالی امینی، وحید و خانلو نسیم. (1396). "سنجش و ارزیابی تاب­آوری اجتماعی جهت مقابله با بحران­های طبیعی؛ مطالعه موردی: زلزله در محلات تاریخی شهر اردبیل." فصلنامه مدیریت شهری، 16 (3(48)): صص. 279-263.
علیزاده، هوشمند و حیدریان، آفاق. (1394). "محلات تاب آور رهیافتی یکپارچه در تغییرات شهری." کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی. تهران: مؤسسه آموزش عالی نیکان.
فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ کی نژاد، محمدعلی؛ عسگری، علی و پیربابایی، محمدتقی. (1392). "ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب­آوری کلانشهر تبریز." نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 18 (3): صص. 42-33.
قاسمی، رضا؛ امیدوار، بابک و بهزادفر، مصطفی. (1399). "مطالعۀ اثربخشی راهبردهای «فنی-کالبدی» و «اجتماعی-اقتصادی» در بهبود تاب آوری شهری در برابر زلزله." پژوهش های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، 8 (1): صص. 114-99.
کاظمی، داوود و عندلیب، علیرضا. (1396). “ارزیابی مؤلفه های مؤثر تاب­آوری اجتماعی سکونتگاه ­های روستایی در شرایط بحرانی." مسکن و محیط روستا، 36 (158): صص. 145-131.
محمدپورلیما، نغمه؛ بندرآباد، علیرضا و ماجدی، حمید. (1399). "تاب آوری کالبدی و اجتماعی محلات مسکونی بافت تاریخی(نمونه موردی منطقه12 تهران)." نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 12 (2): صص. 116-97.
محمدی، پژمان و اردلانی، حسین. (1396). "بررسی پارامترهای نظم بصری در سیمای شهری (مطالعه موردی محله حاجی همدان)." کنفرانس پژوهش ­های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، شیراز، صص. 22-1.
مرآتی، سعید. (1395). "بررسی پیاده مداری محلات شهری معاصر ایران با رویکرد نوشهرگرایی (نمونه موردی: محله کبابیان، همدان)." مطالعات محیطی هفت حصار، 4 (15): صص. 70-61.
منوریان، عباس؛ امیری، مجتبی و مهری کلی، سیمین. (1397). "شناسایی مؤلفه­ های اثرگذار بر افزایش میزان تاب­آوری اجتماعی محلات آسیب­پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران)." فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،10(34): صص. 26-13.
موسویان، سیده عطیه؛ ذاکرحقیقی، کیانوش و نقدی، اسداالله. (1398). "بررسی تطبیقی نقش حس دلبستگی به مکان در ارتقای تاب­آوری اجتماعی (نمونه ­های مورد مطالعه: آقاجانی بیگ، متخصصین و حصار امام شهر همدان)." دوفصلنامه پژوهش­های جامعه ­شناسی معاصر، 8 (51): صص. 93-66.
Abesamis, N. P., Corrigan, C., Drew, M., Campbell, S., & Samonte, G. (2006). Social Resilience: A literature review on building resilience into human marine communities in and around MPA networks. MPA Networks Learning Partnership, Global Conservation Program, USAID. Google Scholar
Acuti, D., Bellucci, M., & Manetti, G. (2020). Company disclosures concerning the resilience of cities from the Sustainable Development Goals (SDGs) perspective. Cities99, 102608. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102608. Google Scholar, Scopus
Adger, W. N. (2010). Social capital, collective action, and adaptation to climate change. Der klimawandel: Sozialwissenschaftliche perspektiven, pp. 327-345. Google Scholar, Scopus
Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related?. Progress in human geography24(3), pp. 347-364. https://doi.org/10.1191/030913200701540465. Google Scholar, Scopus
Adger, W. N. (2003). Building resilience to promote sustainability. IHDP Update2(2003), pp. 1-3. Google Scholar
Adger, W. N. (1997). Sustainability and social resilience in coastal resource use (pp. 0967-8875). University of East Anglia and University College London: CSERGE. Google Scholar
Aldrich, D. P. (2019). Black wave: How networks and governance shaped Japan’s 3/11 disasters. University of Chicago Press. Google Scholar, Scopus
Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. American behavioral scientist59(2), pp. 254-269. https://doi.org/10.1177/0002764214550299. Google Scholar, Scopus
Alexander, D. E. (2013). Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey. Natural hazards and earth system sciences13(11), pp. 2707-2716. Google Scholar, Scopus
Alshehri, S. A., Rezgui, Y., & Li, H. (2015). Delphi-based consensus study into a framework of community resilience to disaster. Natural Hazards75, pp. 2221-2245.Google Scholar, Scopus
Anderson, Gregory S. (2012). Rural Disaster Resilience Planning Guide Assessing risks and building resilience for disasters in rural, remote and coastal communities. Canada: Institute of British Columbia, Office of Applied Research.
Bastaminia, A., Rezaei, M. R., & Dastoorpoor, M. (2017). Identification and evaluation of the components and factors affecting social and economic resilience in city of Rudbar, Iran. International journal of disaster risk reduction22, pp. 269-280. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.01.020. Google Scholar, Scopus
Batica, J. (2015). Methodology for flood resilience assessment in urban environments and mitigation strategy development (Doctoral dissertation, Université Nice Sophia Antipolis). Google Scholar
Boyd, E., & Folke, C. (Eds.). (2011). Adapting institutions: governance, complexity and social-ecological resilience. Cambridge University Press. Google Scholar, Scopus
Burton, Christopher G. (2012). Te Development of Metrics for Community Resilience to Natural Disasters. South Carolina, USA: PhD Tesis, College of Arts and Sciences, California State University. Google Scholar
Castleden, M., McKee, M., Murray, V., & Leonardi, G. (2011). Resilience thinking in health protection. Journal of public health33(3), pp. 369-377. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdr027. Google Scholar, Scopus
Chandra, A., Acosta, J., Meredith, L. S., Sanches, K., Stern, S., Uscher-Pines, L., ... & Yeung, D. (2010). Understanding community resilience in the context of national health security. Santa Monica, CA: RAND Corporation. Google Scholar
Chelleri, L., & Olazabal, M. (Eds.). (2012). Multidisciplinary perspectives on urban resilience: A workshop report. BC3, Basque Centre for Climate Change. Google Scholar
Chuang, Wen Ching , Ahjond Garmestani , T.N. Eason, Trisha L Spanbauer‪, Hannah Bess Fried-Petersen, Caleb P Roberts, Shana M Sundstrom, et al. (2018). "Enhancing quantitative approaches for assessing community resilience." Journal of Environmental Management 213: pp. 353-362.
Cimellaro, G., & Chris S, R., & Michel, B. (2015). "Chapter 10: Introduction to Resilience-Based Design (RBD)." In Computational Methods, Seismic Protection, Hybrid Testing and Resilience in Earthquake Engineering, A Tribute to the Research Contributions of Prof. Andrei Reinhorn, by Gian Paolo Cimellaro, Satish Nagarajaiah and Sashi K Kunnath , 151-183. Springer International Publishing.
Colburn, L., & Tarsila, S. (2011). Resilience, vulnerability, adaptive capacity, and social capital. 2nd National Social Indicators Workshop, NOAA FISHERIES SERVICE.
Cutter, Susan L,. & Kevin, D Ash,. & Christopher, T. (2014). "The geographies of community disaster resilience." Global Environmental Change 29: 65-77.
Cutter, Susan Lynn , Lindsey Barnes, Melissa Berry, Christopher Burton, Elijah Evans, Eric Tate, and Jennifer Webb. 2008b. "A place-based model for understanding community resilience." Global Environmental Change 18 (4): 598-606.
Doğulu, C., & Nuray Ayse, K. & Gözde, I. (2016). "How do survivors perceive community resilience? The case of the 2011­earthquakes in Van, Turkey."International Journal of Disaster Risk Reduction 16:108-114.
Firdhousa, M., & P.M Karuratane. (2018). "A Model for Enhancing the Role of Information and Communication Technologies for Improving the Resilience of Rural Communities to Disasters." Procedia Engineering 212: 707-714.
Folke, C. (2006). "Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses." Global Environmental Change 16 (3): 253-267.
Graugaard, D. (2012). "A tool for building community resilience? A case study of the Lewes Pound." Local Environment 17 (2): 243-260.
Harris, Charles, William McLaughlin, Greg Brown, and R Dennis Becker. (2000). Rural communities in the inland northwest: an assessment of small communities in the interior and upper Columbia River basins. Edited by M Thomas Quigley. Portland, Oregon: Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station.
Index, C. R. (2014). City resilience framework. The Rockefeller Foundation and ARUP928. Google Scholar
Joerin, Jonas, Rajib Shaw, Yukiko Takeuchi, and Ramasamy Krishnamurthy. (2012). "Action-oriented resilience assessment of communities in Chennai, India." Environmental Hazards 11 (3): 226-241.
Khalili, S., & Michael, H., & Philip, M. (2015). "A temporal framework of social resilience indicators of communities to flood, case studies: Wagga wagga and Kempsey, NSW, Australia." International Journal of Disaster Risk Reduction 13: 248-254.
Kimhi, Sh., & Michal, Sh. (2004). "Community Resilience and the Impact of Stress: Adult Response to Israel's Withdrawal from Lebanon." Journal of Community Psychology 32 (4): 439 - 451.
Kiss, T., & Viktor, M. (2018). "Ecology-related resilience in urban planning – A complex approach for Pécs (Hungary)." Ecological Economics 144: 160-170.
Klein, R.,  & Robert, J. & Frank, Th. (2003). "Resilience to natural hazards: How useful is this concept?" Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards 5 (1-2): 35-45.
Kutum, I. & Khaled, A. (2015). "Jordan Banks Financial Soundness Indicators." International Journal of Finance & Banking Studies 4 (3): 44-56.
LaLone, B Mary.(2012)."Neighbors Helping Neighbors: An Examination of the Social Capital Mobilization Process for Community Resilience to Environmental Disasters."Journal of Applied Social Science 6 (2): 209–237.
Leykin, Dmitry, Mooli Lahad, Odeya Cohen, Avishay Goldberg, and Limor Aharonson, D. (2013). "Conjoint Community Resiliency Assessment Measure-28/10 Items (CCRAM28 and CCRAM10): A Self-report Tool for Assessing Community Resilience." American Journal of Community Psychology 52: 313-323.
Longstaff, P., & Nicholas, J. (2010). "Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment." Homeland Security Affairs 6 (3): 1-23.
Masnavi, R. (2011). Sustainable Urban Forms Planning and Design Strategies: The Compact City, Urban Sprawl, and Mixed Use Development in Theory and Practice. LAP Lambert Academic Publishing.
Meijer, S. (2013). "From community resilience towards urban resilience: Exploring the grassroot initiatives' role in cities." Livinggreen Scientific Conference. Delft, The Netherlands: Delft University of Technology.
Mishra, S., & Sanjoy, M. &, Damodar, S. (2010). "Place attachment and flood preparedness." Journal of Environmental Psychology 30 (2): 187-197.
Mitchell, T., & Katie, H. (2012). Resilience: A Risk Management Approach. London: Overseas Development Institute: ODI.
Norris,  F.,&  Susan,  P. (2008). "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness." American Journal of Community Psychology 41 (1-2): 127-150.
Patel, Ronak B,.& Kelsey, M. (2017). "The association between social cohesion and community resilience in two urban slums of Port au Prince, Haiti." International Journal of Disaster Risk Reduction 27: 161-167.
Phillips, M. (2010). Understanding Resilience Through Revitalizing Traditional Ways of Healing in a Kanienkehaka Community. Montreal, Quebec, Canada: Masters thesis, Concordia University.
Pitrenaite-Zileniene, B., & Fabrizio, T. (2014). "Integrated Approach to a Resilient City: Associating Social, Environmental and Infrastructure Resilience in its Whole." European Journal of Interdisciplinary Studies 6 (2).
Poortinga, W. (2011). "Community resilience and health: The role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital." Health & Place 18 (2): 286-295.
Putnam, Robert D. (1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital ."Journal of Democracy 6(1):65-78.
Quigley, M., & Neale, B., & Karen, D. (2018). "Articulating a social-ecological resilience agenda for urban design." Journal of Urban Design 23 (1): 1-22.
Rapaport, C., & others. (2018). "The relationship between community type and community resilience." International Journal of Disaster Risk Reduction 31: 470-477.
Salgueiro, B., & Feyzan,  E. (2014). "Retail planning and urban resilience – An introduction to the special issue." Cities 36: 107–111.
Sharifi, A., & Yoshiki, Y. (2014). "Resilient Urban Planning: Major Principles and Criteria." Energy Procedia 61: 1491-1495.
Sherrieb, K,. & others. (2012). "Assessing community resilience on the US coast using school principals as key informants." International Journal of Disaster Risk Reduction 2: 6-15.
Spaans, M., & Bas, W. (2017). "Building up resilience in cities worldwide – Rotterdam as participant in the 100 Resilient Cities Programme." Cities 61: 109-116.
Steenkamp, E.M., & Hans, C.M & van, T. (1991). "The use of lisrel in validating marketing constructs." International Journal of Research in Marketing(IJRM) (North-Holland) 8 (4): 283-299.
Stewart, G., & Ramesh, K., & Mark, S. (2009). "Leveraging public‐private partnerships to improve community resilience in times of disaster." International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 39: 343-364.
Suárez, M. & others. (2016). "Towards an Urban Resilience Index: A Case Study in 50 Spanish Cities." Sustainability 8 (8): 1-19.
Tapsuwan, S,. & others. (2018). "Preferences for sustainable, liveable and resilient neighbourhoods and homes: A case of Canberra, Australia."Sustainable Cities and Society37:133–145.
Timmerman,  P. (1981). Vulnerability, resilience and the collapse of society : a review of models and possible climatic applications. Toronto, Canada: Institute for Environmental Studies, University of Toronto.
Ungar, M. (2008). "Resilience across Cultures." The British Journal of Social Work 38 (2): 218-235.
Usamah, M. (2014). "Can the vulnerable be resilient? Co-existence of vulnerability and disaster resilience: Informal settlements in the Philippines." International Journal of Disaster Risk Reduction 10, Part A: 178–189.
Wang, P., & Dian, Zh., & Xin, Zhao. (2014). "The Social Ecology of Resilience: A Comparison of Chinese and Western Researches." Procedia - Social and Behavioral Sciences 116: pp. 3259-3265.
Wilson, G. (2012). "Community resilience, globalization, and transitional pathways of decision-making." Geoforum 43 (6): pp. 1218–1231.
Zhang, Y. (2019). "How does the community resilience of urban village response to the government-led redevelopment? A case study of Tangjialing village in Beijing." Cities 95: 1-13.
Zwiers, S., & Marianna, M., & Dirk, S. (2016). "The role of change- and stability-oriented place attachment in rural community resilience: a case study in south-west Scotland." Community Development Journal 53 (2): pp. 281-300.