نشانه شناسی متن و اثر هنری در آرای رولان بارت با رویکرد خوانش متون و آثار هنری کهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دانشیار گروه هنر،دانشگاه هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر،تهران، ایران

3 استادیارگروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشکده علوم انسانی واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،همدان،ایران

4 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

10.22034/ias.2022.307585.1747

چکیده

 نمادها یا نشانه­ها از زمان پیدایش نخستین انسان­ها، با جوامع انسانی همراه و همزاد بوده است. در این میان این عامل در زایش بسیاری از آثار ادبی و هنری نیز تأثیر بسزایی داشته و مشهود است. در جهان متن، متن­ها در گفتمان با نوشته­های پیشین و پسین­اند. نشانه­ها که از قدرتمندترین عناصر زبان ادبی «جهان متن» اند، در فرایند همنشینی، پیوسته به آفرینش معنا می­پرداند. در گفتمان بینامتنیت برداشت واحدی از متن در کار نیست. آغازی متصور نیست و مقصد متن نیز ناپید است. تنها «متن» است و خوانش مخاطب. خوانشی که به واسطه ویژگی متن­های نویسایی به آفرینش معناهای بی­شمار می­انجامد. بارت با اعلام مرگ نمادین نویسنده امکان پدیدار شدن معنا را فراهم می­آورد، زیرا دریافته است که وجود نویسنده همیشه حامل پیش­فرض­هایی است که متن را به داوری شدن فرا می­خواند، اما اثر ادبی در غیاب سوژه در صیرورتی که ذاتی زبان ادبی است؛ امکان به عینیت درآمدن معانی در ادراک حسی مخاطب را فراهم می­سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده­های منابع کتابخانه­ای به رشته تحریر درآمده است. براساس یافته­های پژوهش، نشانه­شناسی، دورنمایی را ترسیم می­کند تا  آثار هنری و متن­های نویسایی کهن در غیاب نویسنده و آفریننده در حضور مخاطب از خود سخن بگویند و  به زبان هنر ادبی چیستی خویش را آشکار سازند.
اهداف پژوهش:

بررسی نشانه­شناسی در آرای رولان بارت.
مطالعه نشانه­شناسی متون نویسایی و آثار هنری کهن براساس تفکر فلسفی بارت.

سؤالات پژوهش:

نشانه­شناسی در آرای رولان بارت دارای چه مختصاتی است؟
نشانه­شناسی چگونه می­تواند در خوانش آثار ادبی و هنری تأثیرگذار باشد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of text and artwork in Roland Barthes’s views with the approach of reding ancient texts and works of art

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Ghasemi 1
  • Bani Ardalan Ismail 2
  • Ali Sadeghi Shahpar 3
  • Hossein Ardalani 4
1 Doctoral student of Art Philosophy, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of Art, University of Arts, Faculty of Theoretical Sciences and Higher Arts Studies. Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology Grop, Faculty of Humanities Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
4 Assistant Professor,Department of Philosophy of Art, Hamedan Branch, College of Architecture, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
In the text world, texts are in discourse with earlier and later texts. Signs, which are considered as one of the most powerful elements of the literary language of the "textual world", are constantly creating meaning in the process of companionship. In intertextual discourse and the absence of the author, there is no single interpretation of the text and no beginning to the text and its destination is invisible. It is only intertwined layers of text and audience readings, a reading which leads to creating innumerable meanings due to the nature of written texts. Barthes makes it possible for emerging the meaning through announcing the symbolic death of the author, as he found that the existence of the author always carries presuppositions which call the text to be judged; however, however, the literary work provides the possibility of objectifying meanings in the audience's sensory perception in the absence of the subject in a way that is inherent in literary language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • text world
  • literary work
  • author
  • audience
آلن، گ. (1395). بینامتنیت، ترجمۀ پیام یزدانجو، چ پنجم، تهران: نشر مرکز.
اردلانی، ح. (1395). پساساختارگرایی در فلسفه هنر ژیل دلوز (تفسیر نقاشی­های فرانسیس بیکن)، همدان: انتشارات دانشگاه آزاد  واحد همدان.
بارت، ر. (1391). نقد و حقیقت، ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان، چ. ششم، تهران: نشر مرکز.
بارت، ر. (1392). امپراتوری نشانه­ها، ترجمۀ ناصر فکوهی، چ. پنجم، تهران: نشر نی.
بارت، ر.) 1393).  درجه صفر نوشتار، ترجمۀ شیرین دخت دقیقیان، تهران: انتشارات هرمس
بارت، ر.( 1393). نشانه­شناسی ادبی، ترجمۀ ناصر فکوهی، تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
بارت، ر. (1394). لذت و متن، ترجمۀ پیام یزدانجو، چ هشتم، تهران: نشرمرکز.
بارت، ر. (1373). «مرگ نویسنده»، ترجمۀ داریوش کریمی، نشریه هنر، 25: صص 381-377.
بارت، ر. (1373). «از اثر تا متن»، ترجمۀ مراد فرهادپور، ارغنون، 4: صص 57-46.
نامور مطلق، ب. ( 1395). بینامتنیت، تهران: نشر سخن.
هارلند، ر. (1388). ابرساختارگرایی فلسفه ساختارگرایی و پساساختارگرایی، چ. دوم، ترجمۀ فرزان سجودی، تهران: انتشارات سوره مهر.
هایدگر، م. (1394).  سرآغاز اثر هنری، ترجمه پرویز ضیاء شهابی، تهران: انتشارات هرمس.
Heidegger, M. )1951(. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt am Main.
Heidegger.M.  (1991). Über Humanismus, Frankfurt am Main.