تحلیلی بر نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مورد پژوهی: لات محله شهر رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تخصصی، استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی ملاصدرا، رامسر، ایران.

10.22034/ias.2021.312255.1782

چکیده

گذشت زمان معماری شهرها را دستخوش تغییراتی می‌کند. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، فرسودگی بخش‌‌هایی از شهر است که به دنبال ایجاد و تشدید فرسودگی، میزان کارآیی این بافت‌ها نیز کاهش می‌یابد. در این راستا، ساماندهی این بافت‌ها با بهره‌گیری از سیاست‌های مختلف مداخله در بافت فرسوده با لحاظ کردن یکپارچگی مدیران امر در سطح شهر می‌تواند تأثیر مثبت و سازنده‌ای داشته یاشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش و جایگاه مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت‌های  فرسوده و به صورت موردی، به لات شهر رامسر پرداخته است. با توجه به موضوع، اهداف و فرضیات تحقیق، پژوهش حاضر از نوع توسعه­ ای و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. روش گرد‌آوری داده ­ها اسنادی و میدانی و ابزار گردآوری داده­ها در بخش اسنادی مشتمل بر مقالات و اسناد شهر رامسر مستخرج از شهرداری این شهر و در بخش میدانی مشاهده و پرسشنامه است که با بهره‌گیری از نظر  50  نفر از شهروندان در قالب ترسیم جدول و نمودار به تحلیل داده‌ها مبادرت شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که توجه به معیارهای مدیریت یکپارچه نقش تعیین­ کننده و مثبتی در ساماندهی بافت فرسودۀ لات محله رامسر داشته و با توجه به میزان فرسودگی در بافت و تنوع و پراکندگی در آن، بهره­گیری از سیاست‌های بهسازی و نوسازی مناسب­ترین سیاست­ها جهت بهبود وضعیت و ساماندهی محله بوده تا از طریق همکاری و هماهنگی بین سازمان­های دخیل در مدیریت شهر به این مهم دست یافت.

اهداف پژوهش:
1. بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده.
2. بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده و وجه هنری آن ها.

سؤالات پژوهش:
1. نقش مدیریت یکپارچۀ شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده چگونه است؟
2. نقش مدیریت یکپارچۀ شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده و وجه هنری آنها چیست؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Place of Integrated Urban Management in Organizing Urban Decay. (Study case: Laat Neighborhood of Ramsar City)

نویسنده [English]

  • Seyed Yousef Hashemi
P. H. D., Assistant Professor, Technical and Vocational University, Mulla Sadra University of Technology, Ramsar, Iran.
چکیده [English]

The passage of time changes the architecture of cities. One of the most important alternations are the wear and tear of parts of the city, which, following the creation and intensification of deterioration, the efficiency of these tissues also decreases. In this regard, the organization of these tissues by taking advantage of diverse intervention policies in the urban decay, taking into account the integrity of the administrators at the city level, can have a positive and constructive effect. The present research has investigated the role and position of integrated urban management in organizing urban decay and, on a case-by-case basis, aims to study the Laat neighborhood of Ramsar city. The current research is of developmental type and descriptive and analytical in terms of nature and method. Data is gathered via library research and by studying the documentations of of Ramsar municipality and also through direct observation and questionnaire; the questionnaire is distributed among 50 citizens of Ramsar. The results of this research indicate studying the criteria of integrated management has a decisive and positive role in organizing the urban decay of Ramsar neighborhood and considering the amount of dilapidation in the residential tissue and its diversity and dispersion, the use of upgrading and renovation are the most appropriate strategies to improve the situation and organization of the neighborhood, and this was achieved through cooperation and coordination between the organizations involved in city management.

Research aims:
1. Exploring the role of integrated urban management in organizing urban decay.
2. Investigating the role of integrated urban management in organizing declining tissues and their artistic aspect.

Research questions:
1. What is the role of integrated urban management in organizing urban decay?
2. How are urban decay and artistic features related?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Urban Decay
  • Ramsar
  • Art
ابراهیم ­زاده، عیسی؛ ملکی، گل­ آفرین. (1391). «تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر خرم­آباد)»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی (پژوهش­ های جغرافیایی)، شماره 81، صص. 234-217.
ابوذری، پانته ­آ؛ زیاری، یوسفعلی. (1398). «تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت‌پذیری در طرح‌های ساماندهی بافت‌های فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد پژوهی: منطقه 12 شهر تهران)»،  فصلنامه جغرافیا  (برنامه­ ریزی منطقه ­ای)، شماره 3، صص. 349-335.
جهانشاهی، محمدحسین. (1382). «بافت‌های فرسوده و مشکل­سازی شهری»، مجله جستارهای شهرسازی، شماره 4.
حبیبی، کیومرث؛ پوراحمد احمد و مشکینی، ابوالفضل. (1386). بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری، تهران: انتشارات انتخاب.
حسینی بیلوئی، زهرا. (1399). «بررسی نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز)، پنجمین کنفرانس بین­المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین­المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا، صص. 32-19.
حق ­پناه، یعقوب؛ ادیبی سعدی نژاد، فاطم؛، ابوذری، پانته آ و کریمی، ببراز. (1390). «بررسی نقش مدیریت شهری و شهرداری ­ها در احیاء بافت­های فرسوده شهری»، نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، صص. 134-122.
راستگو، علی. (1397). «نقش مدیریت شهری در بافت فرسوده شهری»، دومین کنگره بین­المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی، تهران، صص. 309-296.
سیف ­الدینی، فرانک. (1381). زبان تخصصی برنامه­ریزی شهری، تهران: انتشارات آییژ.
شکور، علی؛ رضوانی، ساسان. (1398). «نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت‌های فرسوده محله ­های قدیمی شیراز»، سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران، تهران، صص. 146-131
شیخی، اعظم؛ ادیبی سعدی نژاد، فاطمه و اربابی سبزواری، آزاده. (1396). «تأثیر مدیریت شهری بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 19 تهران)»، دومین همایش بین­ المللی ایده­ های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار، مشهد، صص. 57-43.
فیروزی، محمدعلی؛ امان ­پور، سعید و زارعی، جواد. (1398). «تحلیل بسترهای نهادی تحقق مدیریت یکپارچه در بازآفرینی شهری پایدار بافت‌های فرسوده (منطقه موردی: شهر اهواز)»، فصلنامه پژوهش ­های جغرافیای انسانی، دوره 51 ، شماره 4 (پیاپی110)، صص. 901-891.
قلی ­پور، یاسین؛ لطیفی، احمدرضا. (1396).  «نقش مدیران شهری در بررسی احیا (بهسازی و نوسازی) بافت فرسوده (مطالعه موردی شهر نوشهر) »، کنگره بین ­المللی علوم و مهندسی – آلمان، هامبورگ، صص. 124-113.
قنبری، رامین. (1392). «نقش مدیریت شهری در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی منطقه 10 تبریز، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مهدی­ زاده، جواد. (1380). نظری اجمالی به ساماندهی مرکز شهر تهران، فصلنامه هفت شهر، شماره 3.
معتمدی مهر، اکبر؛ حسن­پور، رضا و رضایی، رقیه. (1393). «بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تأکید بر مشارکت مردمی (مطالعه موردی: محله قیلر قروه)»، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه ­های انسانی، شماره 26، صص. 44-29.
نظم فر، حسین؛ عطار، محمدامین. (1393). «نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسوده شهری موردشناسی: بافت فرسوده شهر اردبیل»، فصلنامه  جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ­ای،  شماره 12، صص. 66-51.
وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی،  مسعود و رضایی، نعمت­ الله. (1391). «ساماندهی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ­ریزی فضایی، شماره 3، صص. 156-129.
Rosemary D. F. Bromley, Andrew R. Tallon and Colin j. (2005). City center regeneration through residential development: Contributing to sustainability, Urban Studies, Vol 42, No 13.
Smith, N. (1996). the New Urban Frontier: Gentrification and the Reaches City. London: Rutledge.