بازشناسی الگوی طراحی خانه های بومی در استان مازندران با رویکرد اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی، استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی، استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22034/ias.2022.330201.1875

چکیده

شکل گیری عناصر معماری بومی ایران به شدت متأثر از عوامل محیطی است با مطالعه، شناخت و تحلیل الگوهای معماری بومی مازندران، می‌توان به نحوه سازگاری آن ها با شرایط اقلیمی پی برد. شناخت الگوها یکی از موضوعات مهمی است که سعی در بازشناسی روش‌های کاربردی جهت دستیابی به عناصر و الگوهای هویت ساز بومی دارد. پژوهش حاضر با هدف ایجاد راهکارهای طراحی برای معماران به جهت بهره‌مندی در ساختمان‌ها با استفاده از الگوهای معماری بومی تدوین شده است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده‌های کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام شده است. بررسی مؤلفه‌های اقلیم نشان می­دهد ویژگی های معماری بومی استان مازندران با طبقه‌بندی اقلیمی و اقلیم منطقه رابطه مستقیم دارد و هماهنگ است. همچنین در تابستان سطح آسایش خانه را ارتقا می‌دهد و در نهایت می‌توان به این نتیجه دست یافت که خانه‌های بومی منطقه منطبق با پهنه‌بندی اقلیمی و بستر محیط است و تهویه طبیعی مهمترین عامل تأثیرگذار بر شرایط ارتقا آسایش محیطی است. همچنین نتایج حاصل از پژوهش با هدف بهره‌برداری از پتانسیل موجود تهویه طبیعی به معمار در انتخاب بهینه پارامترهای طراحی جهت طراحی همساز با اقلیم در منطقه کمک خواهد کرد.

اهداف پژوهش:
1. بررسی الگوی معماری خانه بومی در گونه‌های مختلف مسکن بومی استان مازندران.
2. شناخت عوامل مؤثر در شکل‌گیری ایوان در ایران با تمرکز بر بناهای مسکونی استان مازندران.

سؤالات پژوهش:
1. آیا الگوهای کالبدی خاصی بر معماری مازندران حاکم است؟
2. آیا ایوان به عنوان یک عنصر اصلی در معماری ایران دارای ویژگی‌های کالبدی می‌باشد که بتواند باعث تسریع در تهویه بنا به‌ویژه در مناطق نوار ساحلی مازندران شود؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing the Design Patterns of Native Houses of the Mazandaran Province based on a Climatic Approach

نویسندگان [English]

  • Azadeh Mahmoudi Kohneh Roudposht 1
  • Khosro Daneshjoo 2
  • Seyed Majid Nofid Shemirani 3
1 P. H. D., Student, Department of Architecture, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 P. H. D, , Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 P. H. D, , Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The formation of native Iranian architectural elements is strongly influenced by environmental factors. By studying, recognizing and analyzing Mazandaran's native architectural patterns, one can understand how such structures can adapt to climatic conditions. Recognizing patterns are one of the significant topics that strives to recognize practical methods to achieve the elements and patterns of native identity. This article has been compiled with the aim of creating design solutions for architects in order to benefit from the use of native architectural patterns in buildings. Therefore, it is based on corresponding the functional spaces of native houses with the climatic characteristics of the Caspian Sea shore areas (Mazandaran province) and determining patterns. In regard to housing spaces of the mentioned regions, the following questions are raised: are the types of native houses in the temperate and humid regions of Iran (Mazandaran) in terms of the patterns of internal functional spaces suitable for the climate of the region? and how are the climatic characteristics of the region influential in the overall house formation? By examining the climate components, it is depicted that the native architectural features of Mazandaran province have a direct relationship and are in harmony with the climatic stratum of the region; moreover, it improves the comfort level of the house during the summer. Finally, it can be concluded that the native houses of the region are in accordance with the climatic zoning and environment; in addition, natural ventilation is the most important factor affecting the improvement of environmental comfort. The results of the research, with the aim of exploiting the potential of natural ventilation, will aid the architect in selecting the optimal design parameters for creating a design compatible with the climate of the region.

Research aims:
1. Do certain physical patterns govern the architecture of Mazandaran?
2. Does the porch, as a main element in Iranian architecture, have physical characteristics that can accelerate building ventilation, especially in the coastal areas of Mazandaran?

Research questions:
1. Investigating the architectural pattern of the native house in various types of native housing in Mazandaran province.
2. Recognizing the effective factors in the formation of the porch in Iranian architecture by focusing on the residential buildings of Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic Design
  • Patternology
  • Typology
  • Natural Ventilation
  • Local Architecture
  • Porch
امینیان، سعید و خدادای، محمدرضا. (1387). "مفاهیم و تعاریف عناصر و فضاهای عملکردی در مسکن روستایی خلیج فارس"، فصلنامه آبادی شماره 6، ص. 44.
بختیار، لاله و اردلان، نادر. (1382). حس وحدت، تهران: نشر خاک.
حائری، محمدرضا. (1393). پژوهشی درباره کاربرد اصولی معماری خانه های سنتی/تاریخی در طراحی مسکن امروزی، ج1و2، تهران: مسکن و شهرسازی.
جوادین، سید رضا و اسفیدانی، محمدرحیم. (1389). تئوری سازی داده بنیاد و نرم افزار اطلس تی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
صارمی، علی اکبر و رادمرد، تقی. (1388). ارزش های پایدار در معماری ایران، تهران:  انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
محمودی، عبدالله. (1395). بازنگری اهمیت ایوان در خانه­های سنتی ایران، تهران: نشریه هنرهای زیبا.
واتسون، دونالد و لبز، کنت. (1372). طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه وحید قبادیان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.