بررسی رئالیسم و ناتورالیسم در اشعار سیمین بهبهانی و نقاشی معاصر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحدقائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر،ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران,

10.22034/ias.2023.415669.2287

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating realism and naturalism in Simin Behbahani's poems and contemporary Iranian painting

نویسندگان [English]

  • Azam Larni 1
  • Nahid Akbari 2
  • Ebrahim Ebrahim tabar 3
  • Hossein Ali Pasha Pasandi 4
1 Ph.D in Persian Language and Literature.Qaem-shahr branch,Azad Islamic University, Qaem-shahr, Iran
2 Assistant Professor of Persain Literature, Qaem-shahr branch, Azad Islamic University ,Qaem-shahr,Iran
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Babylon Branch, Islamic Azad University, Babylon. Iran
4 Assistant Professor of Persian Language and Literature Qaem-Shahr Branch, Islamic Azad University, Qaem -Shahr, Iran
چکیده [English]

Simin Behbahani is one of the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simin Behbahani
  • realism
  • naturalism
  • poverty
  • women's issues