کاربرد اسم تفضیل در نامه های نهج البلاغه و بازشناسی خوشنویسی نسخ موجود(مطالعه موردی : ده نامه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار زبان وادبیات عرب دانشگاه یزد ، یزد،ایران .

3 دانشیار زبان وادبیات عرب دانشگاه یزد ، یزد،ایران

4 دانشیار زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان، اصفهان.

10.22034/ias.2023.422635.2307

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Participle Usage in Nahj Al-Blaqah Letters and Recognition of Existing Manuscript Calligraphy (Case Study: Dehnameh)

نویسندگان [English]

  • Leila Ghanbari 1
  • Fatemeh Ghaderi 2
  • Mohammad Ali Salmani Merost 3
  • Seyyed Reza Suleimanzadeh Najafi 4
1 Ph.D. student of Arabic language and literature, Yazd University, Yazd, Iran
2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Yazd University, Yazd, Iran
3 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Yazd University, Yazd, Iran
4 Associate Professor of Arabic Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparatie participle
  • Morphology
  • Semantics
  • Letters
  • Nahj al-Balagha