کهن‌الگوهای مشترک در داستان جمشید و فریدون با تکیه بر نگاره‌های شاهنامه شاه‌طهماسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.22034/ias.2024.433163.2334

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Common archetypes in the story of Jamshid and Fereydoun based on epopee of Shah Tahmasbi

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sadat Sharifi
  • Rahim Taher
  • Reza Fahimi
Department of Persian Language and Literature, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epopee
  • Mythology
  • Jamshid
  • Fereydon
  • Archetype