نقش آموزش در توسعه کارآفرینی صنایع دستی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی و عضو هیئت علمی دانشکده هنرومعماری، دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

این پژوهش در پی شناسایی و بررسی شیوه‌های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع‌ دستی است. روش این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی-پیمایشی است و در زمرة پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. در تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کارشناسان سازمانمیراثفرهنگی، صنایع‌دستیوگردشگری هستند که از طریق توزیع پرسشنامه، داده‌های اولیه جمع‌آوری گردید و در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. به ‌منظور آزمون فرضیات، از آزمونt  تک‌نمونه و جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن مؤلفه‌های پژوهش، از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد. در پایان نیز به‌منظور اولویت‌بندی مؤلفه‌های پژوهش، از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین شیوه‌های مختلف آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع‌ دستی، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه‌گذاری در آموزش صنایع‌ دستی در مراکز رشد، پارک‌های صنعتی و فنّاوری از نظر اهمیت با میانگین رتبه ۳۵/۳ در اولویت اول قرار گرفت و آموزش از طریق تربیت‌ مربی کارآفرینی به ‌منظور آموزش شیوه‌های نوین با میانگین رتبه ۴۷/۲ و آموزش از طریق تبیین رشته‌های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایع دستی در مقاطع مختلف تحصیلی با میانگین رتبه ۲۵/۲ در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند و آموزش از طریق ایجاد کارگاه‌های آموزشی مبانی کارآفرینی حوزه صنایع دستی و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با میانگین رتبه ۹۳/۱ از درجه اهمیت پایین‌تری برخوردار بود. بنابراین، نتایج حاکی از اهمیت تکیه بر شیوه‌های نوین آموزش کارآفرینی از طریق مراکز رشد، پارک‌های صنعتی و فنّاوری به‌منظور توسعه کارآفرینی در صنایع دستی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of training in the development of Iranian craftsmanship entrepreneurship

نویسنده [English]

  • Javad Dahdahjani
(M.A.), Dept. of Handicraft, Faculty of Art, University of Kurdistan, Iran
چکیده [English]

This research seeks to identify and explore the teaching methods and development of entrepreneurship in handicrafts. The methodology of this research is based on the descriptive-survey nature and is among applied research. In analyzing data, descriptive and inferential statistics have been used. The statistical society of this research is 250 experts of cultural heritage, arts and tourism organization. Primitive data were collected by distribution of questionnaires and analyzed by SPSS software. In order to test the hypotheses, the single sample t test was used and the Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normal or abnormal components of the research. Finally, Friedman test was used to prioritize the research components. The findings of the research showed that there is a significant relationship between different methods of teaching and developing entrepreneurship in handicrafts. Also, education through focusing on investment in handicrafts training in growth centers, industrial parks and technology was considered to be the first priority with a mean score of 3.35, and training by educating entrepreneurship trainer in order to teach new methods with a mean of 2.47 and training through explaining arts related to entrepreneurship of handicrafts in different educational levels with a mean score of 2.25 in the next priority, and Education through the creation of educational workshops on entrepreneurship in the field of handicrafts and tourism under the auspices of the Cultural Heritage and Tourism Organization was also less important with a mean score of 1.93. So, the results indicate the importance of relying on modern ways of entrepreneurship education through growth centers, industrial parks and technology in order to develop entrepreneurship in handicrafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneur
  • entrepreneurship
  • Entrepreneurship training practices
  • handicrafts
  • SPSS software
آقا محمدی، جواد و حسین عبدالهی (۱۳۹۴). تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی، فصلنامه رهیافت، شماره ۵۹، صص. ۷۵-۸۷.
احمد‌پور‌ داریانی، محمود (1391). کارآفرینی، ج 4، تـهران: پردیس.
عباس‌زاده، یاشار (1394). بررسی اثر آموزش کارآفرینی  بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و عملکردهای کارآفرینانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عزیزی، بهارک و سید محمود حسینی (۱۳۸۵). نقش آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی، نشریه جهاد، شماره ۲۷۴، صص. ۱۲۵-۱۴۰.
توسلی، حجت و پژمان نوروزی (۱۳۹۰). نقش آموزش در توسعه کارآفرینی، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین.
رنجبریان، رسول (۱۳۹۳). نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره ۱۶۷، صص. ۶۰-۶۶.
فیروزی، حسین و فاطمه سهرابی (۱۳۹۳). نقش آموزش در توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار، همدان، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین.
مدد، محمد (1380). اطلس صنایع‌دستی ایران، تهران: سازمان نقشه‌برداری کشور.
نورماه، فروهر (1392). نگرشی بر تحولات صنایع‌دستی در جهان، تهران: انتشارات سوره‌ی مهر.
همتی، مرضیه (1393). اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع‌دستی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه‌ریزی، دانشگاه علامه طباطبایی.
یاوری، حسین (1390). آشنایی با هنرهای سنتی، تهران: انتشارات دانش جهانگردی.
 
Global Entrepreneurship Monitor‌ (2010)‌. Executive report London Business School, Babson college Ewing Marion Kauffman foundation, www.gemconsortium-org.
 
Kantor, P. (2001). Promoting Women's Entrepreneurship Development Based on Good Practice Programs: some experiences from the north to the south (No. 993457023402676). International Labour Organization.
 
Mueller, S. L. (2002). A Cross – national Study of‌ Gender‌ Gaps‌ in‌ Potential‌ for‌ Entrepreneurship, Department of management, Texas Christian University Denver, Colorado, August, B, pp. 1-30.
 
Seymour, N. (2001). Women entrepreneurs in the developing world, CLCEE Digest No. 01-04, Kansas City. Center for Entrepreneurial Leadership, Clearinghouse on Entrepreneurship Education.[Online] available: http://www. celcee. edu/(February 25, 2012).