بررسی میزان انطباق‌ پذیری مدیریت شهری ایران با اصول حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کنگاور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان تخصصی جغرافیا،گروه برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

2 هیئت علمی دپارتمان تخصصی جغرافیا،گروه برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

حکمروایی خوب شهری مفهومی است که هم با مسئولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد و به عنوان فرآیندی است که از یک طرف، بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی اداره شهر و از طرفی دیگر، میان سازمان های غیر دولتی و تشکل‌های جامعه مدنی شکل می‌گیرد. در شرایط کنونی کشور ما که چهارچوب نظری منسجمی برای مدیریت شهرها وجود ندارد، باید به فکر ایجاد ساختارهای نوین تغییر و تحول در روش اداره‌ ی شهرها بود. در این میان، حکمروایی خوب شهری به عنوان کم هزینه ترین  و اثر بخش ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت، برای دستیابی به توسعه‌ی پایدار در قلمرو هر سرزمین جزئی از ضروریات می باشد. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی مباحث نظری جمع‌آوری گردید. همچنین، ابزار به کارگرفته  شده دیگر در این پژوهش در جهت تکمیل اطلاعات، تهیه‌ی پرسشنامه و استفاده از نظرات عمومی ساکنین شهر کنگاور می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه با اصول حکمروایی خوب شهری تطابق ندارد و با توجه به شاخص‌های آن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. ارزیابی این پژوهش حاکی از آن است که شهرداری و دیگر ارگان‌های دولتی در چارچوب حکمروایی خوب شهری عملکرد مناسبی ندارد. واضح است که هرچه مدیران مسلط‌تر، با تجربه‌تر، خلاق‌تر و با دانش و آگاهی بیشتری در رأس امور قرار بگیرند عملکرد آن ها در زمینه‌های گوناگون بهتر و مفیدتر واقع می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Compliance of Iran Urban Management in Relation to the Principles of Urban Good Governance (The Case Study: the city of Kongavar)

نویسندگان [English]

  • Soraya Rahmati Dalir 1
  • Abbas Malekhoseini 2
1 ......
2 .........
چکیده [English]

Urban Good Governance” is the concept is connected with both the responsibility of the government and a citizen's commitment, and on the one hand, as a process that is based on interaction is formed between the organizations and institutions of the city administration, and on the other hand between non-governmental organizations and civil society organizations. In the present situation of our country, there is not coherent theoretical framework for existing urban management. So, it is necessary to think concerning creating new structures to change in urban management methods. In the meantime, urban good governance as one of the least costly and most effective and sustainable means of management practices is necessary to achieving sustainable development of each territory. In this regard, this paper, by descriptive-analytic method, and the theoretical discussions were gathered through library studies and documents. Also, the research is best used as the preparation a questionnaire, and the general comments of the residents of Kangavar city to complete the information. The results of this study show that urban management in the study area is not compatible with urban good governance principles and it is not suitable base on these indicators. The evaluation research suggests that the municipality and other government bodies do not have function well within the framework of the urban good governance. It is also clear that as more experienced, creative, and knowledgeable managers organize urban management, their performance is better and more useful in a variety of fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • urban management
  • governance
  • government
  • urban government
کتاب­ها:
 
فرنچ، درک و ساورد، هیثر (1377). فرهنگ مدیریت، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سعیدنیا، احمد (1383). مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد 11، تهران: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، تهران، چاپ سوم.
نوبری، نازک و رحیمی، محمد (1389). حکمرانی خوب شهری یک ضرورت انکار ناپذیر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات برنامه‌ریزی شهری.
طرح جامع کنگاور (1356). اسناد سازمان میراث فرهنگی. کرمانشاه: کتابخانه سازمان میراث فرهنگی.
مقالات:
ابراهیم زاده، عیسی و اسدیان، مرتضی(1392). "تحلیل و ارزیابی تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران(مورد شناسی: شهر کاشمر)". جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، شماره: 6. ص17-30.
اسماعیل زاده، حسن و همتی، مجتبی (1391). "حکمروایی خوب، راه چاره تحقق شهر خوب". سیاسی- اقتصادی: شماره 288. ص 102-116.  
اسماعیل زاده، حسن و صرافی، مظفر(1384). "جایگاه حکمروایی خوب برنامه‌ریزی شهری: طرح متروی تهران". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ایی. دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، 2-21.  
اکبری، غضنفر (1391). سرمایه‌ی اجتماعی و حکمرانی شهری. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره: 83. ص 134-135.
اطهاری، کمال و دیگران(1386). "حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران". جستارهای شهرسازی: شماره نوزدهم و بیستم. ص 94- 136.
برک پور، ناصر(1381).  "گذار از حکومت شهری به حاکمیت شهری". مجموعه مقالات کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. ص 63-78.
برک پور، ناصر(1381). "حکمروایی شهری و نظام اداره ی شهرها در ایران". همایش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. ص 186-190.
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1387). "نظریه‌های مدیریت و حکمروایی شهری". گزارش نهایی طرح پژوهشی  قرارداد شماره 32122/12. دانشگاه هنر(دانشکده معماری و شهرسازی). ص 65-76.
تقوایی، علی اکبر و تاجدار، رسول (1388). "درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکردی تحلیلی". فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23. ص 39-52.
ترابی، علیرضا(1383). "مدیریت پایدار شهری در گرو حکمرانی خوب". نشریه شهرداری‌ها،  شماره 69. ص 4-27.
صرافی، مظفر و اسماعیل زاده، حسن(1385). "شهروند مداری راهکاری برای حل مسائل شهری ایران. اطلاعات سیاسی- اقتصادی"، سال بیستم. ص 126-135.  
تیزپا، محبوب و خاکپراقی، بهرنگ(2015). "ارزیابی حکمروایی شهری در محله های شهری(نمونه موردی: شهر خوی)". اولین کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و توسعه‌ی شهری. ص 34-47.
 حسینی و دیگران(1394). "تحلیل رابطه‌ی مدیریت شهری و حکمروایی خوب شهری و ارتباط آن با توسعه‌ی پایدار شهری، مورد: شهر رشت". کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط. ص 92-103.   
فرزین پاک، شهرزاد(1383). "از آموختنی های شهر، حکمروایی خوب چیست؟" شهرداری‌ها،؛ سال ششم: شماره 69. ص 64-75.
رهنمایی، محمد تقی و کشاورز، مهناز (1389). "بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره‌ی امور شهرها در ایران". جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای (دو فصلنامه)، سال اول: شماره اول. ص 23-36.
عربشاهی، زیا(1383). " قانون برنامه چهارم زیر ذره بین حکمروایی خوب شهری". ماهنامه پژوهشی- آموزشی، اطلاع رسانی شهرداری ها، سال ششم:  شماره 69. ص 8-21.
لاله پور، منیژه (1386). "حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه". مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی: شماره ی نوزدهم و بیستم. ص 4-16.
مؤیدی، محمد(1392). "نقش شاخص‌های حکمروایی شهری در حرکت به سوی توسعه پایدار شهری". پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری. ص 96-119.
منابع انگلیسی:
Atkinson, R. (1998, September). The new urban governance and urban regeneration: managing community participation. In a conference onCities in the XXIst Century. Cities and metropolis: breaking or bridging (pp. 19-21).
Auclair, Christine (2000). Urban poverty and Govrenance Indicators. Global Campaign on Urban Governance (pp. 3-97).
Beall, J. (1996). Urban governance: Why gender matters. New York: UNDP.
Gulshan, S. S. (2014). Management Principles and Practices by Lallan Prasad and SS Gulshan. Excel Books India.
Madlener, R., & Sunak, Y. (2011). Impacts of urbanization on urban structures and energy demand: What can we learn for urban energy planning and urbanization management? Sustainable Cities and Society, 1(1), (pp. 45-53).
Mattingly, M. (1994). Meaning of urban management. Cities, 11(3), 201-205.
Rakodi.C (2003). Politics and Performance: The Implication of Emerging Governance Arrangements for Urban Management Approaches and Information Systems, Habitat International (pp. 523-54).
Rusmarsidik, Toni (2000). Models of urban Goveanance for Bandung Metropolitan Area in indonesia. Centre for developing cities (pp. 87-150).
Rothstein, B. O., & Teorell, J. A. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. Governance, 21(2), (pp.165-190).
Sadashiva, M. (2007). Effects of civil society on urban planning and governance in Mysore, India (Doctoral dissertation, Technical University of Dortmund).
Srinivas, Hari (1996). Urban Enrironmental Governance. www. Soc. Titech. Ac. Jp.
UNCHS (2000). Norms for Good Urban Governance. www. UNCHS. Org.
Undp (2000). characteristics of good Governance, The urban Governance initiative (Unated nations Development Program) (TUGI).www.tugi.org.
Waring, S. P. (2016). Taylorism transformed: Scientific management theory since 1945. UNC Press Books.