بررسی کتیبه های بناهای سنتی با موضوع امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی (نمونه موردی: شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد ملایر، ملایر، ایران،

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد ملایر، ملایر، ایران،

3 دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، تهران ، ایران،

4 کارشناسی ارشد، عمران سازه، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران،

چکیده

پایداری یکی از مباحث مطرح در عرصه فضاهای شهری بوده که به منظور زیباسازی بصری و افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 1960 مورد توجه قرار گرفته است. شهرهای کوچک، تصویر بزرگی از فرآیند توسعه جامعه ایی است که به منظور تقویت اقدامات خلاقانه، پویا و منسجم با تمرکز بر توسعه شاخص های اجتماعی، محیطی و اقتصادی پایدار طراحی می شود. این پروژه عظیم با همکاری هنرمندان، معماران، محققان و جوامع محلی منجر به ایجاد درکی پایدار و مشترک از مسائل و فرصت های تحقق امنیت و عدالت در ایجاد پایداری اجتماعی می گردد. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کند که به نظر می رسد در شهر اراک، عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری در توسعه پایدار اجتماعی داشته است. لذا در این پژوهش، ابتدا به جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه پرداخته شده و با روش فن دلفی، نظرات 50 خبره در تعیین وزن هر یک از شاخص ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی شهر اراک استفاده شده است. سپس، از روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) و همچنین، با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با آزمون میانگین یک جامعه، وضعیت شاخص ها در ایجاد توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک بررسی شده است. با توجه به نتایچ بارهای عاملی، از 25 سوال 17 سوال که بیش از 7/0 بار عاملی دارند، بیان گر کیفیت بالا می باشد. همچنین، تمامی ضرایب محاسبه شده با بررسی معناداری فرضیه ها در سطح اطمینان 99 درصدی متغیرها صورت گرفته است که نشان دهنده مشکلات ترافیک زیاد در روز، وجود بافت های فرسوده و مخروبه در بافت تاریخی بازار اراک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Inscriptions on Traditional Buildings in Aspects on the Issue of Security and Justice in Creating Social Sustainability (The Case Study: Arak city)

نویسندگان [English]

  • Behnaz Ghohye 1
  • Abbas malekhoseini 2
  • Bijan Rahmani 3
  • Mehdi Ghohye 4
1 The Ph.D. in Urban Planning, Azad University of Malayer, Malayer, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Azad University of Malayer, Malayer, Iran,
3 Associate Professor, Earth Sciences Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Master of Science (MSc), Civil - Structure Engineering, Azad University of Arak, Arak, Iran,
چکیده [English]

Sustainability which has to be taken into consideration since the 1960s is one of the main issues in the field of urban spaces in order to visually beautify and increase the responsibility of managers to their peripheral environment. Small towns are a great illustration of the community development process designed to stimulate creative, dynamic and coherent activities focusing on the development of sustainable social, environmental and economic indicators. This huge project, with the collaboration of artists, architects, researchers and local communities, leads to a sustainable and common understanding of the issues and opportunities for the realization of security and justice in building social sustainability. In this regard, this paper, using a descriptive-analytical method, suggests that it seems that in Arak, social justice and social security have a positive and significant impact on sustainable social development. Therefore, in this research, the first library information and questionnaires were collected. Using Delphi techniques, 50 expert opinions have been used to determine the weight of each indicator in explaining the social sustainability of Arak city. Then, using the exploratory factor analysis (EFA), and also using SPSS software, the data was analyzed using the mean of a community test, the status of indicators in establishing sustainable social development in Arak city.
However, regarding the results of the factor load, out of 25 questions of 17 questions, which have a factor of more than 0. 7, indicates a high quality. Also, all the calculated coefficients were determined by the significance of the hypotheses at the 99% confidence level of the variables, which indicates the high traffic congestion per day, the existence of worn and rotten texture in the Arak market's historical texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Urban Sustainable Development
  • Urban Social Security
  • Urban Social Justice
  • Arak
اسناد سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی. (1378) معرفی شهر اراک، اراک: اطلاعات شهری اراک.
اسناد سازمن میراث فرهنگی استان مرکزی. (1391) بررسی آثار تاریخی شهر اراک، اراک: اطلاعات شهری اراک.
راجرز، ریچارد ( 1384) معماران بزرگ و طراحی پایدار، (حمید حسین مردی، مترجم.) تهران: آبادی.
شکوهی، حسین (1382) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم: فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
طالبی، فرامرز. رحم دل، محمد و کاظمی دهقی، قاسم (1383) سیمای میراث فرهنگی استان مرکزی. اراک: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
فراهانی، ابوالفضل (1380) مسجد جامع ساوه. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
لنگ، جان (1383) آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. (علیرضا عینی فر، مترجم) تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
نقی زاده، محمد (1385) معماری و شهرســازی اســلامی (مبانی نظری). اصفهان: نظام مهندسی ساختمان استان.
مقالات:
صالحی، اسماعیل، (1383) "عوامل فضایی و کالبـدی موثر در پیـدایش آنـومی در محلـه هـای شـهری"، چکیده مقالات همـایش توسـعه محله های چشـم انداز توسعه پایدار شهر تهران، ص 50- 65.
ضرغامی، اسماعیل (1387) "اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی"، برگرفته از رساله دکتری مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 48- 61.
فرهودی، رحمت الله، رهنمائی، محمد تقی و تیموری، ایرج (1390) "سنجش توسعه پایدار محله های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: منطقه 17 شهرداری تهران"، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 43(77). ص 89-110.
کریمی، سرگل و توکلی نیا، جمیله (1388) "جایگاه توسعه در مقیاس خورد و محله ایی در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: محله اوین"، فصلنامه پژوهشی- جغرافیای انسانی، شماره 1(3). ص 81-92.
مرصوصی، نفیسه (1383) "توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی"، شماره 4(14). ص 19-31.
مریدی، محمد رضا و تقی زادگان، معصومه (1384) "بررسی جامعه شناختی عناصر ساختاری سیستم هنر"، مجله علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 6 . ص 163-191.
موذن، سجاد (1396) "مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) "دوفصلنامه مرمت و معماری، دوره 7، ص 35-48.
مهدویان، سعیده و نبوتی فومنی، هادی (1394) "بررسی ریشه ها و گرایش های مفهوم پایداری اجتماعی در معماری"، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. ص 2- 23.
هادی پور، مژگان (1395) "بررسی امنیت و پایداری اجتماعی در طرح مسکن مهر"، کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر. ص 1-18.
همزه لو، منوچهر و فرهانی، ابوالفضل. (1382) "کاشی های منقوش حمام چهار فصل اراک" کتاب ماه هنر، خرداد و تیر. ص 34-48.