بررسی جایگاه واقع‌نگاری تزیینات کاشی‌کاری عهد تیموری در نگارگری مکتب هرات(با نگرش موضوعی به نگاره‌های بهزاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر دانشگاه دامغان

2 کارشناس ارشد معماری اننشگاه آزاد شیراز

10.22034/ias.2018.91838

چکیده

مطالعاتی که تاکنون درباره آثار نگارگری مکتب هرات انجام شده، بیشتر از جنبه زیبایی­شناسانه آن بوده و کمتر از منظر واقع­گرایانه به آنها توجه شده­است. یکی از ویژگی­های واقع­گرایانه در نگاره­های این مکتب، بازتاب معماری اسلامی و عناصر تزیینی وابسته به­آن است. کم­توجهی به بررسی عناصر تزیینی در نگاره­ها از این پیش­فرض ناشی شده که نگارگری ایران عمدتا عالم مثال را نشان می­دهد و از واقعیت مشهود فاصله بسیار دارد. در مقاله حاضر تلاش گردیده تا با کنار گذاشتن پیش فرض موجود، به بررسی میزان واقع­گرایی تزیینات کاشی­کاری نگاره­های بهزاد پرداخته شود. روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده­های کتابخانه­ای انجام شده است. بدین منظور تزیینات کاشی­کاری 8 نگاره بهزاد انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است. سپس میان هر یک از تزیینات شناسایی شده با تزیینات مشابه در بناهای پابرجا از عهد تیموری مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. نتایج بیانگر آن است که اغلب تزیینات کاشی­کاری نگاره­ها از لحاظ فرم، ساختار و رنگ متاثر از بناهای واقعی دوران تیموری است و انواع رایج تزیینات به کار برده شده در نگاره ها با تطبیق نقوش تزیینی و دقت در ساختار، کاشی­های زیر لعاب، معرق هندسی، تک­رنگ هندسی و پس از آن گره‌چینی آجر و هفت رنگ می باشد. این در حالی است که برخی دیگر از انواع کاشی­کاری­های رایج عصر تیموری همچون هندسی زیرلعاب، معرق گل و بوته، معقلی هندسی و بنایی در نگاره‌های بهزاد به کاربرده نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the realistic status of the Timurid era’s tiling decorations in Herat school’s painting (with a thematic approach to the Behzad’s paintings)

نویسندگان [English]

  • Sara Sadeghi Nia 1
  • Elham Hesari 2
1
2
چکیده [English]

The studies conducted so far on the Herat school’s painting were more related to the aesthetic aspects and paid rarely attention to them in realistic perspective. One of the realistic features in paintings of the school was the reflection of Islamic architecture and decorative elements attached to it. Little attention to investigate the decorative elements in paintings stems from this presumption that Iran’s painting mostly shows the world of Ideas and is far from the visible reality. In this paper, it is attempted to investigate the realism of tiling decorationsof theBehzad’s paintings by removing the existing presumption. The present study seeks to answer the question that what extent is the status of using the motifs and tiling decorationsin Behzad’s paintings and their adapting to decorative motifs of its contemporary architectural monuments’ tiling? The research method is descriptive and analytical based on library data. For this purpose, 8 Behzad’s paintings were selected and their tiling decorations have been analyzed. Then, the comparative comparison was performed among each type of the decorations identified with the same decorations in established monuments of the Timurid era. Results indicate that most tiling decorations of paintings are affected by the real monuments of the Timurid era in terms of form, structure and color, and the common types of decoration used in paintings are under glazed tiles, geometric faience mosaic, geometric monochrome and then brick’s Girihchini and painted tile through matching the decorative motifs and the accuracy of structure, while some other common types of the Timurid era’s tiling such as geometrical under glazed, mosaic floral, geometric Moaqely and masonry ones have not been used in Behzad’s paintings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behzad’s painting
  • Herat school’s
  • realistic status
  • Tiling decorations
  • Timurid era’s