نویسنده = رضا شعبانی صمغ آبادی
تعداد مقالات: 3
2. ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق

دوره 17، شماره 39، آذر 1399، صفحه 506-526

10.22034/ias.2020.210882.1102

محمد کاپله؛ ابولقاسم اسماعیل پور مطلق؛ رضا شعبانی صمغ آبادی


3. کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

دوره 15، شماره 36، اسفند 1398، صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه