کلیدواژه‌ها = حماسه
شاخصه های مرگ حماسی بر شاهنامه با تاکید بر صحنه های نبرد شاهنامه بایسنقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/ias.2020.252222.1392

نجاتعلی خورشیدی؛ حسین منصوریان؛ رضا فرصتی جویباری