نویسنده = رضا شعبانی صمغ آبادی
تعداد مقالات: 3
3. کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

دوره 15، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 67-85

10.22034/ias.2020.103892

امیر حسین سلطانی؛ بهمن فیروزمندی؛ رضا شعبانی صمغ آبادی؛ هایده خمسه