کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران (نویسنده مسول)

3 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

چکیده مقاله
تخت جمشید، نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان، پایتخت باشکوه پادشاهی ایران در زمان هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌ و به مدت حدود ۲۰۰ سال آباد بوده‌است. تخت جمشید، اگرچه همچنان در معرض خدشه عناصر مختلف طبیعی و غیرطبیعی قرار دارد و فرسایشی محسوس و نامحسوس را با تمام اجزایش تجربه می‌کند.این بنا یکی از بناهای مهم تاریخی جهان بشمار می‌رود. پیشینه عمومی تخت‌جمشید بارها نقل شده است.اما کمتر در مورد عوامل تخریب آن صحبت شده است ،این تحقیق از نوع بنیادی است که به روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی بر پایه روش­های آزمایشگاهی مانند( XRD، XRF، SEM) انجام شده است. نتایج به دست آمده عبارت است از این مطلب که هیچ اثری از انهدام عمدی، نه در روزگار اسکندر و نه بعد از آن، وجود ندارد. کاخها به سبب سستی بنا و فاصله­ی زیاد ابعاد­شان رو به نابودی گذاشتند. این کاخها به طور طبیعی و به دلایل عملی از بین رفته­اند . در عین حال عظمتی که در این کاخها تجلی می­یافت محتملاً به صورت یادمانهایی باقی مانده است.
اهداف مقاله
1- بررسی آسیب­های وارده و نیز بررسی عوامل طبیعی که می­توانسته باعث تخریب در محوطه­ی تخت جمشید شود
2- بررسی صحت ادعای مورخین یونانی در مورد حمله اسکندر به ایران
 
سوالات مقاله
1-    آیا عوامل طبیعی در تخریب مجموعه تخت جمشید تاثیر گذار بوده است ؟
2-    آیا حمله اسکندر باعث آسیب دیدن مجموعه تخت جمشید شده است ؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explore on Recognizing the Factors of Destruction of Persepolis Complex

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Soultani 1
  • Bahman Firouzmandi 2
  • Rezza Shabanni Samghabadi 3
  • Haydeh Khamseh 4
1 Student of Archeology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 ali_davoodi54@yahoo.com
3 Professor and faculty member of Shahid Beheshti University
4 Assistant Professor and Academic Member of Abhar Islamic Azad University
چکیده [English]

Persepolis is the name of one of the ancient cities of Iran that has been the glorious capital of the Achaemenid kingdom for many years. In this ancient city there is a palace called Persepolis, built during the reign of Darius the Great, Khashayarshah and Ardashir I and has been around for about 5 years. Persepolis, though still exposed to various natural and abnormal elements, experiences tangible and intangible erosion with all its components. It is one of the most important monuments in the world. The general background of Persepolis has been cited many times. But less is known about its degradation factors, this is a fundamental research that has been done through library and field studies based on laboratory methods such as (XRD, XRF, SEM). . The results show that there is no evidence of deliberate destruction, neither in Alexander's day nor after. The palaces were destroyed due to the weakness of the building and the large distance. These palaces were destroyed naturally and for practical reasons. At the same time, the grandeur of these palaces is likely to remain as monuments.
 
Purpose of the article
1-Investigation of damages as well as natural factors that could have caused damage to Persepolis area
2.The validity of Greek historians' claims of Alexander's invasion of Iran
 
Article Questions
1. Have natural factors influenced the destruction of Persepolis complex?
2. Did Alexander's attack damage Persepolis complex?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Destruction
  • Persepolis Collection
  • Recognition
Herzfeld, E. (1928). "Atlas of the city of Parseh (police stroller) known as Persepolis and suggestions for its preservation", translated by Mojtaba Minavi. (Persian, France)
Herodotus (1977). histories, publications of the Academy of Persian Literature, translated by Mazandarani, V.
Herodotus (1341-1346). History of Herodotus (Volumes 1 to 6), University of Tehran Press, translated by Hedayati, Hadi.
Wendenberg, L. (2011). Archeology of Ancient Iran, translated by Issa Behnam, Fourth Edition, University of Tehran Press, Tehran.
Vizeh Hofer, Y. (2013). "It is an old and ruined history" Achaemenid history, translated by Saghebfar, Morteza, (Vol. 11), Toos Publications.
Brian, P. (2017). "Darius in the shadow of Alexander", translated by Nahid Foroughan, Tehran: Mahi Publishing.
Nomiri, M. (2007). Master Thesis "Numerical Evaluation and Analysis and Study of Stabilization Methods in the Rock Bed of the Celestial Fortress", Amirkabir University, Tehran.
Nelander, C. (2016). "Exterior and Persepolis" Archaeological Research Quarterly, translated by Askarpour, Vahid. Tehran: Miran Press.
Bruceus, M. (2013). "Why Iran became the enemy of Macedonia" History of the Achaemenids, translated by Saqibfar, Morteza, (Vol. XIII), Tehran: Toos Publications.
Aras, F., Krstevska, L., Altay, G., and Tashkov, L., (2011). “Experimental and 12. numerical model analyzes of historical masonry palace, Construction and Building Materials”, Volume 25, lssue1, PP. 81-91
Britt Tilia, A. (1966). "Reconstruction of the parapet on the Terrace wall at Persepolis, south and west of palace H" "East and West".
Britt Tilia, A. (1968). A study on the Methods of working and Restoring stone and on the parts left Unfinished in Achaemenian Architecture and Sculpture "East and West" H. Sancisi - Weerdenburg "Alexander and Persepolis", 1993.
www.gohartapeh.blogfa.com, 2011/3/27, 10:05
www.christies.com, 2011/3/15, 12:40
www.asia.si.edu, 3/15/2011, 10:20 AM
www.artemission.com, 5/15/2011, 10:40 AM
www.hermitagemuseum.org, 2011/3/17, 10:20
www.Louvre.fr, 2011/4/2, 14:00
www.davidmus.dk, 2011/3/9, 11:25
www.graysantiques.com, 2011/3/9, 11:25