بهسازی آثار تاریخی شهر گرگان با رویکرد جذب توریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ,دانشکده علوم انسانی , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان ،زاهدان،ایران

2 استادیار گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاداسلامی،واحدزاهدان، زاهدان،ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه ازاداسلامی،واحدزاهدان، زاهدان،ایران

چکیده

 چکیده
چالش های موجود در زمینة بهســازی آثار تاریخی، از موضوع های بحث بر انگیز معماری اســت.  امروزه به دلیل هزینه های گزاف ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های بهسازی و بازسازی این بافت، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده مرکزی شهر گرگان بررسی گردد. جامعه آماری پژوهش 1040 پلاک، معادل 280 خانوار هستند که در بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده بصورت مشارکت با بخش خصوصی و یا دولتی قرار است وارد عمل شوند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش تحقیق دراین پژوهش بصورت توصیفی – تحلیلی و نوع آن کاربردی و توسعه ای می باشد. نحوه جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی و پیمایش میدانی است . ابزار مورد استفاده جهت تحلیل، GIS   و SPSS ، نرم افزار Excel و تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. نتایج نشان می دهند در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای مشارکت عمومی و خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی مطابق با اهداف کلان بهسازی و باز زنده سازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر مشارکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص، متمول و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و باز زنده سازی و بهسازی بصورت پایدار امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Revitalization and Improvement of Gorgan's Historical Monuments with Tourism Approach

نویسندگان [English]

  • Hanieh Yazarlu 1
  • Gholamreza Miri 2
  • Maryam Karimian Bostani 3
1 PhD student of geography and urban planning, Islamic Azad University of Zahedan
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Zahedan Branch, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor of geography and urban planning, Islamic Azad University of Zahedan
چکیده [English]

Abstract
Challenges in improving monuments are one of the most controversial issues in architecture. Today, due to the high cost of construction and the economic inability of owners of worn-out structures, one of the ways to improve and rebuild such areas is to partner with public and private sectors. Gorgan, a city that plays a central role in attracting tourism due to its special position in the northern tourist belt of Iran. Therefore, the statistical population for this research consists of 1040 houses equivalent to 280 households to participate in remodeling and refurbishment of worn-out structures in partnership with private or public sectors. The research method of this study is descriptive-analytical following a practical and developmental method and data collection is gathered via documentary and field survey. Also, statistical analysis is accomplished through GIS, SPSS, Excel software and AHP hierarchical analysis. The results show that if there are legal infrastructures for public and private partnerships, compliance with urban planning criteria in line with the major goals of urban renewal and remediation, adequacy of incentives and packages, co-ownership and participation of stakeholders, increased involvement of relevant institutions in participation; in addition, the use of specialist, wealthy and indigenous investors in the region can create a successful partnership in the sustainable revitalization and improvement of the city of Gorgan and further attraction of tourism.
Research aims:
1. Investigating the impact of public-private partnerships on renovating the worn-out structures of Gorgan.
2. Analyzing the effect of Gorgan's revitalization and improvement strategies on tourism attraction.
Research questions:
1. How can public-private partnerships play an important role in refurbishing the worn-out structures of central Gorgan?
2. What are the ways to revitalize and improve the city of Gorgan in attracting tourism?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: participation
  • improvement
  • revitalization
  • old structures
  • architectural Heritage
  • Gorgan City
Aghajani, H. and Mir Mohammadi, M. S. (2010). The effect of thought modernization on the promotion of physical renewal of worn tissues in Tehran, a case study of Atabak worn tissue, Sociology Quarterly, No. 1.
Poor Jafar, M. R. (2009). Fundamentals of improvement and renovation of the old texture of cities, Tehran, Payam
Tavassoli, M. (2004). Terminology of Urban Renovation and Improvement, Haft Shahr Magazine, No. 15.
Jahan Shahi, M. H. (2003). Analysis of worn-out textures and urban problem-solving and its strategies, Journal of Urban Planning Research, No. 5.
Habibi, K.; Poor, A.; Ahmado Meshkini, A. (2007). Improvement and renovation of ancient urban textures, first edition, Kurdistan University Press.
Habibi, K. et al. (2007). "Improvement and Renovation of Ancient Urban Textures, First Edition, Kurdistan University Press
Hanachi, S. (2003). Collection of articles on improvement and renovation of worn and dysfunctional tissues in Tehran. Title; The need to revive the old textures of Iranian cities.
Tusi, M. A. (1991). "What does participation mean", Public Management Organization, No. 13.
Ghavampour, E. and Haji Ali Akbari, K. (2010). The process of local renovation offices, presented in the second annual conference on renovation of worn-out urban structures, Tehran City Renovation Organization.
Sharan Consulting Engineers (2010). "Guide for Identification and Intervention in Worn Textures", approved by the Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran, Ministry of Housing and Urban Development.
Norment, R. (2007). Fundamentals of Public- Private Pratnerships (PPPs), National League of Cities, Available at: www.ncppp, org.
Pugh, C. (2002). "Squaatter Settelements, Their Sustainability, Architectural Contributions, and Soci Economic Roles. In Cities vol. 17, no 5.
Andali, A. (2008). A collection of writings related to repairmen and renewal of decayed structures. Tehran urban renewal organization Tehran: SAMT publication. Chapin, S, 1979. Urban Land Use Planning, New York. 2.
Rahnama, et al. (2005). Accessibility and Sustainability in Sydney, International.
Bertolini, L. (2010). Sustainable urban mobility, an evolutionary approach, European Spatial Research Policy 1, 105–12.
Rosental, S. (2009). Old home, externalities, and poor neighborhoods, A model of urban decline and renewal, Journal of Urban Economic, Vol 63, No 3, pp. 916-91.
Sustainable urban development Urban Studies World Bank, (2010).  Eco2 Cities Ecological Cities as Economic Cities.
Mukomo, S. (1556). On sustainable urban development in sub-Saharan Africa Cities.
 Nader Sallounm, B.A. & Karam.N. (2009) "Environment and sustainable development indicators in Lebanon: A practical municipal level approach", Ecologcal Economics, 19 (61), 196-159.
 Rosemary, D. (2009). “Towards indicators of sustainable development for firms: A productive efficiency perspective”, Ecological Economics 29: 11-93.