تحلیل توانمندسازی زنان روستایی در تولید مصنوعات صنایع دستی، مورد مطالعه دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران( نویسنده مسؤل)

3 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

اهمیت سهم زنان روستایی در نیروی انسانی، نه تنها در فعالیت های خانگی، بلکه در فعالیت های تولیدی بیرون از خانه نیز حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه زنان هم در منزل و هم در بیرون از منزل، مشغول انجام فعالیت هایی می باشند، شایسته است که سهم آنان به طور دقیق و مبسوط تر در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی تعیین گردد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان پژوهش و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری (در نفر بیست و پنجم) در داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب مقوله مرکزی «توانمندسازی زنان روستایی»، اقدام به استخراج نظریه ایی براساس داده های گردآوری شده از میدان نموده است. سپس، با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها طبق اصول حاکم بر روش گراندد تئوری، نظریه «توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی  برای توسعه محلی» از داده ها به دست آمده است. در نهایت، برای برون رفت از این وضعیت، پیشنهاداتی ارایه گردیده است. محدوده مطالعاتی شامل پنج روستا از جمله: اردمه، محمودآباد، پیرگز، کوشکک و حصارنو، دهستان عشق آباد از بخش میان جلگه شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی که جغرافیای تحقیق را شکل داده است. نتایج حاصل نشان می دهد که برای دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه، مشارکت روستاییان به ویژه زنان روستایی در برنامه های توسعه بسیار ضروری است. لذا، می توان در خصوص ارایه نظریه ایی که تمام عناصر یک پژوهش کامل را در خود داشته باشد، اقدام کرد و پیشنهادات راهبردی در جهت «توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی برای توسعه محلی» را ارائه داد.
اهداف پژوهش:

بررسی مشکلات و عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور.
بررسی مصنوعات صنایع دستی روستایی زنان در دهستان عشق آباد در ارتباط با توسعه محلی.

 
سوالات پژوهش:

چه عواملی بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور مؤثر است؟
چگونه تولیدات مصنوعات صنایع دستی روستایی زنان در دهستان عشق آباد با توسعه محلی در این منطقه مرتبط است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empowerment Analysis of Rural Women in Handicrafts (Studied Case of Eshgh Abad Neyshabur District)

نویسندگان [English]

  • Asadallah Arabghani 1
  • Sayyedmohammad Sayyedmirzaee 2
  • Alireza Kaldi 3
1 PhD student in sociology and economic development of Science and Research Branch Islamic Azad University of Tehran, Tehran- Iran
2
3 Profeassor of Sociology of Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran. Tehran – IRAN
چکیده [English]

The importance of the role of rural women in human resources is important, not only in domestic activities, but also in production activities outside the home.  according to women are engaged in activities both at home and abroad, and their share in economic and social activities needs to be determined more accurately and extensively. In this article, Has been used Grounded theory method and Participatory Rural Appraisal, Rapid Rural Assessment, Semi-structured interviews, observation and walking in the field and group discussion techniques, and has used snowball techniques for Selection of statistical samples up to theoretical saturation stage (In the twenty fifth person) in the data, and after analyzing the collected data in the field Through coding (open, axial, and selective), by choosing a central category of "Empowering rural women" a theory has been extracted based on collected data from the field. Then, according to data analysis based on the principles of the dominant theory of theory, the theory of "Empowering rural women as a factor for local development" was obtained from the data. Then a suggestion was made to get out of this situation. This article reviews the factors affecting rural women empowerment in Eshgabad Neyshabur District, specifically the rural handicrafts of these women in relation to local development.
The results show that the participation of villagers, especially rural women, in development programs is essential to achieving the goals of comprehensive development. Therefore, it is possible to provide a theory that includes all the elements of a complete research and provide strategic suggestions for "empowering rural women as a factor for local development."
 Research objectives:

Investigating the problems and factors affecting the empowerment of rural women in Ashgabat village of Neishabour city.
Investigation of artifacts of rural women's handicrafts in Ashgabat village in connection with local development

Research questions:

What factors affect the empowerment of rural women in Ashgabat village of Neishabour city?
How are the products of women's rural handicrafts in Ashgabat rural district related to local development in this region?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural handicrafts
  • Empowerment of rural women
  • Local development
  • Rural development
  • Ashgabat village
Office of Women's Office of the President and the United Nations Children's Fund (1993). The Role of Women in Development, Tehran: Roshangaran Publishing.
Anvari, S (2012). Empowerment of rural women in the management of agricultural waste, household and production of vermicompost", Barzegar Monthly, year 32, number 107, pp. 32-35.
Badri, A. (2011). Challenges of Rural Management in Iran and the Implementation of Strategic Policies", Policy Quarterly, Volume 2, Number 2, pp. 179-147.
Brimani, F. and Nikmanesh, Z. (2012). Study of the role of microcredit in the empowerment of rural women (Case study: Lakestan village of Salmas city)", Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Volume 1, Number 1, pp. 89-62.
Heidari Sarban, L.; Yari Hesar, A.; Talei Hoor, V. (2014). Factors affecting the development of rural tourism from the perspective of local people (Case study: Sardabeh village of Ardabil city)", The Third Conference on Sustainable Rural Development of Hamadan, pp. 24- 14.
Khani, F. et al. (2012). Presenting a model of empowerment of rural women using "ICT" Rural Development Quarterly, Volume 4, Number 1, pp. 110-85
Emadi, M. H. (2001). Accelerating the process of rural development by prioritizing women. Collection of articles on women and political and social participation ", Tehran: Presidential Institution, Center for Women Participation, pp. 27-15.
Ajani, E. N and Onwubuya, E.A. (2013). Approaches to economic empowerment of rural women for climate change mitigation and adaptation implications for policy, Nigeria, Vol.1, pp37-42.
Hill, C. (2011). Enabling Rural Women’s Economic Empowerment: Institutions, opportunities, and participation, Ghana, Vol, 1. pp20-23.
Martini, B. (2011). Empowering Women in the Rural Labor Force with a Focus on Agricultural Employment in the Middle East and North Africa, Vol.9, pp1-19.
Mishra panda, S. (2000). Womens Empowerment Through NGO intervention: A frame work for Assessment, India, No.6, p145.
Rathgeber, M. (2011). Rural Women’s Access to Science and Technology in the context of Natural Resource Management, Ghana, ottawa, No.1.
Khatibi, Sh. and Indira, M. (2011). Empowerment of Women through self-help Groups and environmental management: Experiencesof NGOs in karnataka state, India, Vol.34 (1) 20 (0), pp29-40.
Umashankar, D. (2006). Women’s Empowerment: Effect of participation in self-help Groups, No .Vi, p1-6.