معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ias.2020.260391.1453

چکیده

نوشتار حاضر در پی آن است تا از طریق ارتقاء دلبستگی افراد به محل زندگیشان زمینه ماندگاری آنها را در شهرهای جدید فراهم نماید. لذا به تبیین رابطه میان معیارهای کالبدی در مجتمع­های مسکونی و حس دلبستگی به مکان در شهرهای جدید می­پردازد. پژوهش پیش­رو، پژوهشی بنیادی-کاربردی است و در بخش نظری متکی به مطالعات کتابخانه­ای و راهبرد تحقیق کیفی و در بخش عملی از راهبرد تحقیق همبستگی و گونه رابطه­ای آن استفاده کرده است، جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی و پرسشنامه در شهر جدید گلبهار کمک گرفته ­است. همچنین از آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی برای تعیین ماهیت رابطه میان انگاره دلبستگی به مکان و معیارهای کالبدی واحدهای مسکونی واقع در مجتمع­های مسکونی و همچنین رتبه­بندی آن‌ها در نرم­افزار SPSS استفاده شده است. از نقطه­نظر ساکنان 8 معیار کلیدی مرتبط با حوزه واحدهای مسکونی در زمینه شکل­گیری و ارتقای دلبستگی به مکان در مجتمع­های مسکونی دارای اهمیت است. نتایج پژوهش ضمن تایید همبستگی معنادار این عوامل کالبدی با انگاره دلبستگی به مکان، غنای بصری (زیبایی) را از منظر ساکنین به­عنوان اثرگذارترین عامل کالبدی در القاء حس دلبستگی به محل سکونتشان نشان داد و بر لزوم توجه به نیازهای والای انسانی (نیاز به زیبایی) تاکید نمود. همچنین مشخص شد در مواردی که افراد عوامل کالبدی واحد سکونتی خود را مناسب نیافته­اند، تمایل بیشتری به ترک محل زندگیشان از خود بروز داده­اند، که نشان دهنده آن است که از طریق ارتقای معیارهای کالبدی مرتبط با واحد سکونت می­توان زمینه ماندگاری افراد را در مکان فراهم کرد.
اهداف پژوهش:

بررسی ماندگاری ساکنین شهرهای جدید از طریق ارتقای دلبستگی به مسکن توسط معیارهای کالبدی معماری.
شناسایی و تبیین معیارهای کالبدی مؤثر بر ارتقای حس دلبستگی ساکنین.

سؤالات پژوهش:

چه رابطه­ای میان معیارهای کالبدی مسکن و دلبستگی به مکان و ماندگاری ساکنین وجود دارد؟
کدام یک از معیارهای کالبدی مسکن در ارتقای حس دلبستگی به مکان مؤثر است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and planning criteria in the architecture of new cities and its effect on the survival and attachment of residents (Case study: Golbahar new city)

نویسندگان [English]

  • َAtousa Ghannad 1
  • Farah Habib 1
  • Hossein Zabihi 2
1 Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper seeks to provide the basis for the persistence of city dwellers in their new cities by promoting their place attachment to their residence. It explains the relationship between the physical criteria in residential complexes and the place attachment in new cities. This research is a fundamental-practical one and relies on library studies and qualitative research strategy. The practical part of the research used a correlation strategy to discover the relationship between variables. To collect information in this section, a questionnaire has been used. The Pearson correlation test and linear regression model has been used to determine the nature of the relationship between the idea of place attachment and physical criteria in the units of residential complexes. SPSS software is used to rank these physical features. From the residents' point of view, 8 key criteria are important in making place attachment in residential complexes. The results of the study, while confirming the significant correlation of these physical factors with the idea of place attachment, showed visual richness as the most effective physical factor in inducing place attachment to their residence and the need to pay attention to high human needs such as the need to the beauty. It was also found that in cases where individuals did not find the physical factors of their residential unit suitable, they showed a greater tendency to leave their place, which is determined that by improving the physical criteria related to the residential unit, we can expect from people to stay there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place
  • Place Attachment
  • Residential Complex
  • New Cities
ارباب، پارسا؛ عزیزی، محمد مهدی و زبردست، اسفندیار. (1394). «تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل­گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید (مطالعه موردی: منطقه 22 تهران)»، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 20 (4)، 20-5.
خطیبی، ساسان؛ زارع، لیلا و کابلی، محمدهادی. (1397). «تأثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقای احساس تعلق به مکان در مجتمع­های مسکونی»، هویت شهر، شماره 35، 28-19.
دانش پایه، نثار؛ حبیب، فرح و طغیانی، شیرین. (1396). «تدوین شاخص­های کالبدی مؤثر در خلق حس مکان در توسعه جدید شهری»، مدیریت شهری، ش2، 130-119.
ذبیحی، حسین؛ حبیب، فرح و رهبری­منش، کمال. (1390). «بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع­های مسکونی و تأثیر مجتمع­های مسکونی بر روابط انسان». هویت شهر، شماره 8، 118-103.
موهبتی، نیما؛ طابعی، مهدیه. (1393). «بررسی نقش طراحی معماری در انبوه­سازی مسکن (نمونه موردی: مقایسه مجموعه مسکونی در ملبورن استرالیا با مجموعه مسکن مهر شهر پردیس تهران)»، مدیریت شهری، شماره 36، 124-105.
Anton, C., & Lawrence, C. (2014). “Home is where the heart is: The effect of place of residence on place attachment and community participation”, Journal of Environmental Psychology,451-461.
Bonaiuto, M., Fornara, F., & Bonnes, M. (2002). “Indexes of perceived residential environment quality and neighborhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome”, Landscape and Urban Planning, 988, 1-12.
Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: The Architectural Press Ltd.
Eshelman, P., & Evans, G. (2002). “Home Again: Environmental Predictors of Place Attachment and Self-esteem for New Retirement Community Residents”, Journal of Interior Design, 28(1), 1-9.
Evans, G., & McCoy, J. (1998). “when building don't work: The role of architecture in human health”, Environmental Psychology, 18, 85-94.
Hamdy Mahmoud, H.-T. (2017) .“Interior Architectural Elements that Affect Human Psychology and Behavior”, The Academic Research Community Publication, 1-10.
Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). “Plae attachment: Conceptual and empirical questions”, Journal of Enviromental Psychology, 21, 273-281.
Jiboy, A. (2014). “Significance of house- type as a determinant of residential quality in Osogbo”, Southwest Niegeria. Frontiers of Architectural Research, 3, 20-27.
Kamalipour, H., Jeddi Yeganeh, A., & Alalhesabi, M. (2012). “Predictors of Place Attachment in Urban Residential Environments: A Residential Complex Case Study”, Social and Behavioral Sciences, 35, 459-467.
Khozaei, F., Ramayah, T., Sanusi Hassan, A., & Surienty, L. (2012). “Sense of attachment to place and fulfilled preferences, the mediating role of housing satisfaction”, Property Management, 30(3), pp. 292-310.
shabak, M., Norouzi, N., Megat Abdullah, A., & Hayat Khan, T. (2015). “Children's sense of attachment to the residential common open space”, Social and Behavioral Science, 201, 39-48.
Stedman, R. (2003). “Is it really just a social construction? The contribution of the physical environment to sense of place”, Society and Natural Resources, 16, 671-685.
Yaghmaeian, S., & Habib, F. (2019). “Developing P.P.P Model of Place Attachment for Evaluating Residential Environment (Cases Study: Open Space of Iranzamin and Ekbatan Apartment Buildings)”, International Journal of Architecture and Urban Development, 17-24.