دوره و شماره: دوره 19، شماره 48، اسفند 1401 
مقایسۀ شخصیت سیاوش در شاهنامه با طومار نقالی شاهنامه

10.22034/ias.2022.364497.2070

سمانه سادات شهید حسینی؛ حسنعلی عباس پور اسفدن؛ وحید رویانی


تحلیل ساختاری و زیبایی شناسی اشعار توصیفی فروغ فرخزاد

10.22034/ias.2022.339743.1947

خدیجه صاحبکار فرخانی؛ محمدعلی شریفیان؛ شبنم شفیعی مقدم


بررسی مقام عشق و هنر از منظر عرفانی امام خمینی (ره)

10.22034/ias.2022.322291.1839

زهره قنبرزاده محمدی؛ مریم بختیار؛ سیدجاسم پژوهنده