دوره و شماره: دوره 19، شماره 47، آذر 1401 
واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران

صفحه 91-105

10.22034/ias.2022.332065.1888

ابراهیم ثمین شریفی میاوقی؛ معصومه یعقوبی سنقرچی؛ مسعود حق لسان؛ علی جوان فروزنده


بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان

صفحه 106-120

10.22034/ias.2022.364016.2067

مهدی حسن زاده جوشقان؛ ابوالفضل ابراهیمی اوزینه؛ سوسن نریمانی