دوره و شماره: دوره 19، شماره 47، آذر 1401 
واکاوی متغیرهای ارزشی و محتوایی اسلامی در معماری مسکن معاصر ایران

صفحه 91-105

10.22034/ias.2022.332065.1888

ابراهیم ثمین شریفی میاوقی؛ معصومه یعقوبی سنقرچی؛ مسعود حق لسان؛ علی جوان فروزنده


بررسی اندیشه مذهبی در فیلم های دینی سینمای برگمان

صفحه 106-120

10.22034/ias.2022.364016.2067

مهدی حسن زاده جوشقان؛ ابوالفضل ابراهیمی اوزینه؛ سوسن نریمانی


جایگاه علم مهندسی سیالات در بلندترین گنبد آجری جهان(گنبد سلطانیه)

صفحه 596-619

10.22034/ias.2021.271897.1536

فهمیه میرحسینی؛ رضا شعبانی صمغ‌آبادی؛ محمدرضا سعیدی؛ هاییده خمسه