نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و هنراسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/ias.2022.339557.1944

چکیده

افسادفی‌الارض باعث رفتارهایی است که در صورت ارتکاب موجب اخلال نظام اجتماعی می‌شود؛ به‌گونه­ای که ثبات و قرار شهروندان را از بین می­برد. افساد فی‌الارض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم بزند. نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی‌الأرض در حکومت و  هنراسلامی از موضوعاتی است که مورد اقبال قرار نگرفته است. سؤال مهمی که در این  تحقیق  مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که تشکیل حکومت عدل چه تأثیری بر دفع افساد فی‌الأرض در حکومت و  هنر اسلامی دارد؟ این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی  بوده و با استفاده از داده‌های ‌کتابخانه‌ای به بررسی سؤال پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام و دستورات خداوند و تحقق عدالت است. از طرفی افسادفی‌الارض که مصادیق زیادی را در بر می‌گیرد با نادیده‌گیری عدالت مرتبط است. ویژه‌خواری و فساد اداری، خویشاوندگرایی و قبیله‌گرایی به‌عنوان مصادیقی از فساد فی‌الارض تلقی می‌شوند که ارتباط تنگانگی با عدالت دارند زیرا ویژه‌خواری شامل اختلاس، رشوه و همچنین خویشاوندگرایی در تعارض با فسلفه تشکیل حکومت عدل اسلامی بوده و درواقع یکی از ضروریات تشکیل حکومت مقابله با چنین جرایمی است که بنیان عدالت اجتماعی را از بین می‌برد. با توجه به داده‌های تاریخی، ایجاد یک حکومت عادل اسلامی نقش مهمی در رونق هنرهای اسلامی داشته است.
اهداف پژوهش:

بررسی نقش حکومت عدل در دفع افساد فی‌الأرض.
بررسی نقش حکومت عدل در هنر اسلامی

سؤالات پژوهش:

نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض چگونه است؟
نقش حکومت عدل در هنر اسلامی چگونه است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the formation of a just government in repelling corruption on earth in Islamic government and art

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Niromand Pasand 1
  • Seyed Hesamodin Hosseini 2
  • Abd al-Jabbar Zargoush Nasab 3
1 PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ilam University, Ilam, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of Justice
  • Corruption on Earth
  • The Impact of Art
  • Islamic Art
ابن‌اثیر، مبارک‌بن محمد. (1364). النهایة، قم: مؤسسة اسماعیلیان.
ابن‌جوزى، ابوالفرج عبدالرحمنبن‌على. (1422ق). زادالمسیر فى علم التفسیر. عبدالرزاق المهدی، ج 1، بیروت: دار الکتاب العربی.
ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم‏. (1414ق). لسان‌العرب‏، چاپ سوم‏، بیروت‏: دار صادر.
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد. (1366). غررالحکم‏ و دررالکلم، قم‏: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.
جوهری، اسماعیل‌بن حماد. (1420ق). الصحاح، تهران: دارالکتب.
حر عاملی، محمدبن‌حسن. (1401). وسائل الشیعة، قم‏: مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث.
دلاوری، محمدرضا. (1390). شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات جنگل.
راغب اصفهانى، حسین‌بن‌محمد. (1412ق). المفردات فی‌غریب القرآن، تحقیق عدنان صفوان، دمشق: دارالعلم الدارالشامیة.
راوندی، سعیدبن هبةالله. (1405). فقه القرآن، قم: کتابخانة مرعشی.
زاده، بهناز و نقی‌زاده، محمد. (1390). وجوه افتراق هنر مادی و هنر معنوی، مجله هنرنامه (نشریه تخصصی دانشگاه هنر)، شماره 11، صص33-20.
زبیدی، سید محمدمرتضی. (1414ق). تاج العروس، تهران: نشر دارالفکر.
شاملو احمدی، محمدحسین. (1380). فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی. بی‌جا: نشر دادیار.
شعیرى، تاج‌الدین. (1363). جامع الأخبار. قم: انتشارات رضى،1363،ص156
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1417). المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، قم: دفترانتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی.
طالقانی، سیدمحمود. (1390). پرتوی از قرآن: تفسیر آیات سوره حمد و سوره بقره (جلد1)، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، نشر شهر زبان.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (1387). حقوق اداری تطبیقی حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ، تهران: انتشارات سمت.
طبرسی، علی‌بن‌حسن. (1385). مشکاة الأنوار، چاپ دوم‏، نجف اشرف‏: انتشارات کتابخانه حیدریه.
طبرسی، فضل بن حسن. (1382). ترجمه تفسیر مجمع‌البیان جلد1، ترجمه و نگارش از احمد بهشتی؛ تصحیح و تنظیم موسوی دامغانی، تهران: فراهانی.
علیخانی، مهدی. (1394). رسانه و صهیونیست، تهران: انتشارات چراغ دانش.
طوسی، ابی‌جعفرمحمدبن‌الحسن. (1413ق). التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق مؤسسه النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المقدسه. قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشرالاسلامی.
قرائتى، محسن. (1383). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درس‌هایی از قرآن.
عمید، حسن. (1367). فرهنگ عمید، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
عمید زنجانى، عباسعلى. (1421ق). فقه سیاسى، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فراهیدی، عبدالرحمن الخلیل‌بن احمد. (1409). العین، قم: دارالهجرة دوم.
قرشى، على‌اکبر. (1371). قاموس قرآن‏، چاپ ششم، تهران‏: دارالکتب الإسلامیة.
گلپایگانی، سید محمدرضا. (1417). الدر المنضود، قم: دارالقرآن.
مصطفوی، سیدحسن. (1368). التحقیق فی‌کلمات القرآن، تهران: وزارت ارشاد.
موسوى خمینى، سیدروح الله. (1423). ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینى.
نقی‌زاده، محمد. (1392). نسبت و رابطه سنت، نوگرایی و مدرنیسم در مباحث هنری و فرهنگی، فصلنامه هنر(نشریه مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، شماره 42، صص23-13.